Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet?

Arbeidstaker har som utgangspunkt kun rett på sykepenger når vedkommende oppholder seg i Norge. Dette gjelder både for sykmeldt arbeidstaker som reiser til utlandet og for arbeidstaker som blir sykmeldt i utlandet.

Denne artikkelen redegjør for når arbeidstaker likevel har rett på sykepenger ved utenlandsopphold.

Har det betydning hvilket land arbeidstaker oppholder seg i?

EØS-avtalen gir arbeidstaker rett til sykepenger når syketilfellet inntreffer i et EØS-land. En arbeidstaker som er medlem i folketrygden, og som blir syk på reise i et EØS-land, vil ha rett på sykepenger dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. 

Om sykdom inntreffer under opphold i land utenfor EØS-området, har ikke arbeidstaker krav på sykepenger. NAV gir ikke dispensasjon selv om arbeidstaker fremlegger sykmelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten. Arbeidsgiver er heller ikke pliktig å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom sykmelding kommer fra et land utenfor EØS.

Sykmeldt i forkant av utenlandsreise

En sykmeldt arbeidstaker som ønsker å reise til utlandet, må søke NAV i forkant av reisen. Arbeidstaker må også avklare med arbeidsgiver at reisen ikke vil være til hinder for oppfølging av sykefraværet på arbeidsplassen. I tillegg skal arbeidstaker avklare med sykmelder/lege at oppholdet ikke vil forverre helsetilstanden slik at sykefraværet forlenges.

NAV vil foreta en vurdering på bakgrunn av de opplysninger som foreligger på søknadstidspunktet. Praksis viser at NAV har godtatt opp til 4 ukers opphold. Dersom arbeidstaker har fått avslag på utenlandsopphold og likevel reiser, vil sykepengene bli stanset.

Hvis arbeidstaker reiser uten å ha sendt søknad, men søker i ettertid, vil søknaden bli vurdert på samme måte som søknader sendt i forkant av reisen. Dersom NAV konkluderer med at det ikke skulle ha foregått noen form for oppfølging i perioden, er dette ikke brudd på medvirkningsplikten og sykepenger vil kunne bli innvilget. En reise skal ikke forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller forhindre sykefraværsoppfølging.

Dersom arbeidstaker kun er sykmeldt i den perioden reisen varer, så vil det ofte være tvilsomt om vilkårene for arbeidsuførhet er oppfylt. Dette selv om det foreligger en sykmelding. Hvis det er grunn til å mistenke at arbeidstaker spekulerer i sykmeldingen, skal ikke NAV innvilge søknaden om opphold i utlandet. Arbeidsgiver må i disse tilfellene vurdere om det er ønskelig å bestride sykmeldingen.

Hva med gradert sykmeldte?

Gradert sykmelding kan ikke kombineres med avvikling av lovbestemt ferie. Det er derfor ikke mulig å være gradert sykmeldt og å avvikle feriedager kun for den arbeidsføre delen. Dersom gradert sykmeldte skal reise til utlandet, må dette gjøres ved at arbeidstaker avvikler lovbestemt ferie etter avtale med arbeidsgiver. Det blir da et opphold i sykmeldingen. I slike tilfeller vil arbeidstaker motta feriepenger og ikke sykepenger under ferien. Arbeidstaker skal ved avvikling av ferie krysse av for dette på sykmeldingen. Et annet alternativ er at arbeidstaker avspaserer opparbeidet fleksitid på de arbeidsføre dagene og søker NAV om å reise til utlandet under sykmelding, slik beskrevet over.

Les mer om sykefravær og ferieavvikling på Virke.no.

Utbetaling av sykepenger til arbeidstaker på ferie i utlandet

Før utbetaling av sykepenger i forbindelse med utenlandsopphold bør arbeidsgiver be om kopi av vedtaket fra NAV. Mottar ikke arbeidsgiver vedtaket anbefales det heller ikke å utbetale sykepenger. Bakgrunnen er at det er strenge regler for trekk i lønn og feriepenger.

Dersom arbeidsgiver har utbetalt sykepenger uten at arbeidstaker er berettiget til det, kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om at lønnsutbetalingen omgjøres til ferieuttak og feriepenger.

Hva skal arbeidsgiver gjøre? 

Virke erfarer at flere arbeidsgivere opplever frustrasjon knyttet til sykmeldte arbeidstakere som reiser på ferie uten at dette er avklart med arbeidsgiver. Arbeidstaker har da ikke oppfylt sin plikt til å avklare utenlandsreise med arbeidsgiver i forkant. I disse tilfellene anbefaler Virke at sykepengeutbetaling stanses der virksomheten er ansvarlig for dette. Det bør deretter tas kontakt med arbeidstaker og NAV for å oppklare situasjonen. Som nevnt tidligere, kan det også være grunn til å bestride sykmeldingen.

Arbeidsgiver skal vurdere om, og eventuelt godkjenne, at en sykmeldt arbeidstaker kan reise til utenlandet. Det må her ses på om det er til hinder for videre sykefraværsoppfølging at arbeidstaker reiser. Dersom både arbeidsgiver og NAV aksepterer at reisen gjennomføres, betaler arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden/forskuttering utover denne som normalt for ferien.

Har du spørsmål om sykmeldte arbeidstakere og ferieavvikling? 

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til