Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet?

Publisert:

Det er folketrygdloven som regulerer spørsmålet, hvor utgangspunktet er at vilkåret for rett til sykepenger er at arbeidstaker oppholder seg i Norge. Det er imidlertid gjort unntak fra bestemmelsen. Denne artikkelen omhandler unntaket som i visse tilfeller gir arbeidstaker rett til sykepenger ved utenlandsopphold.

Flyvinge

EØS-avtalen gir arbeidstaker rett til sykepenger når syketilfellet  inntreffer i et EØS-land. Arbeidstaker som er på feriereise i et EØS-land, er medlem i folketrygden og blir syk i løpet av oppholdet, har rett på sykepenger dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

Der sykdom inntreffer under opphold i land utenfor EØS-området, har ikke arbeidstaker rett til sykepenger. NAV gir ikke dispensasjon selv om arbeidstaker fremlegger sykmelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten. Dette fremgår av en kjennelse i Trygderetten med ankenummer 13/00912. 

Sykepengene er betinget av søknad

En arbeidstaker som er sykmeldt og ønsker å reise til utlandet må søke NAV i forkant av reisen. Arbeidstaker må også avklare med arbeidsgiver at reisen ikke vil være til hinder for oppfølging av sykefraværet på arbeidsplassen. I tillegg skal arbeidstaker avklare med sykmelder om oppholdet vil forverre helsetilstanden slik at sykefraværet forlenges.  I tillegg til søknad er den sykmeldte forpliktet til å gi NAV melding på sykmeldingsblankettens del D.

NAV vil foreta en konkret skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av de opplysninger som foreligger på søknadstidspunktet.  Praksis viser at NAV har godtatt opp til 4 ukers opphold. Dersom arbeidstaker har mottatt avslag på utenlandsopphold og likevel reiser, vil sykepengene bli stanset.

Dersom arbeidstaker reiser uten å ha sendt søknad, men søker i ettertid, vil søknaden bli vurdert på samme måte som om søknader kom i forkant av reisen. Dersom NAV konkluderer med at det ikke skulle foregått noen form for oppfølging i perioden, er det ikke brudd på medvirkningsplikten jf. ftrl. § 8-8 og sykepenger vil kunne bli innvilget.

Er arbeidstaker sykmeldt kun for den perioden reisen varer, vil det ofte være tvilsomt om vilkårene for  uførhet jf.  § 8-4 er oppfylt, selv om det foreligger sykemelding. Hvis det er grunn til å mistenke at arbeidstaker spekulerer i sykmeldingen skal NAV ikke innvilge oppholdet i utlandet.

Arbeidsuførhet og uttak av lovbestemt ferie ved reise til utlandet

Gradert sykmelding kan ikke kombineres med avvikling av lovbestemt ferie. Det er derfor ikke mulig å være sykmeldt og ta ut ferie for dager det skulle vært arbeidet og sykepenger for de resterende dager. Det er likevel ikke til hinder for at en gradert sykmeldt arbeidstaker kan få innvilget opphold i utlandet. Dette kan f.eks. gjøres ved å ta ut opparbeidet fritid (f.eks. fleksitid) i stedet for ferie.  Søknad må i slike tilfeller sendes i forkant til NAV som beskrevet ovenfor. Arbeidstaker kan i stedet for søknad om utenlandsopphold velge å ta ut lovbestemt ferie. Ferie må da avtales med arbeidsgiver i forkant. I slike tilfeller vil da arbeidstaker motta feriepenger og ikke sykepenger. Arbeidstaker oppgir i slike tilfelle ferie på sykemeldingsblankettens del D. Sykepengene stoppes under avvikling av ferien og perioden for sykepenger forskyves tilsvarende.

Mer om sykefravær og ferieavvikling finner du her >>

Utbetaling av sykepenger

Før utbetaling av sykepenger ved utenlandsopphold bør arbeidsgiver be om kopi av vedtaket fra NAV. Får ikke arbeidsgiver dette anbefales ikke å utbetale sykepenger selv om det vil medføre ekstra lønnskjøring. Bakgrunnen er at det er strenge regler for trekk i lønn jf.  aml. §14-15,  dersom det skulle vise seg at arbeidstaker ikke er berettiget til sykepenger under utenlandsoppholdet.

Dersom arbeidsgiver har utbetalt sykepenger og arbeidstaker ikke er berettiget til det, kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om at lønnsutbetalingen omgjøres til ferieuttak og feriepenger.

For nærmere spørsmål kan medlemmer ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon, 22  54 17 00, og taste 1 for Arbeidsrett, eller sendes spørsmålet på e-post til .