Krav mot tidligere salgsledd

Publisert:

Temaet som behandles i denne artikkelen er forbrukers rett til å velge om han skal rette sin reklamasjon mot andre enn butikken som har solgt varen, for eksempel importør eller produsent. I den forbindelse behandles også spørsmålet om kundens valgfrihet har betydning for hvilke krav butikken kan rette mot for eksempel importøren dersom butikken har blitt holdt ansvarlig overfor forbruker.

Jeg starter med det siste. Dersom forbruker retter sitt krav mot butikken (noe som er det vanlige), kan butikken snu seg rundt og be om at bakenforliggende ledd tar ansvaret. I hvilken grad butikken kan gjøre dette avhenger av hva som er avtalt mellom butikk og for eksempel importør om dette, herunder hvilke reklamasjonsfrister som gjelder mellom partene. Dersom det ikke er avtalt noe om reklamasjonsfrist, vil dette næringsdrivende imellom reguleres av kjøpsloven. Det følger av kjøpsloven § 32 at det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Selv om det skulle konstateres at det foreligger en mangel ved varen, kan butikken ikke snu seg rundt til importøren dersom det skjer etter utløpet av toårsfristen, også selv om det for den aktuelle varen skulle gjelde en absolutt reklamasjonsfrist på fem år etter forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd (noe som forutsetter at varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år). I dette tilfellet vil dermed butikken sitte igjen med et ansvar som ikke kan skyves videre til importør. 

Forbruker står imidlertid fritt til å rette sitt krav mot bakenforliggende salgsledd. Prinsippet er kjent som direktekravslæren, og følger av forbrukerkjøpsloven § 35, jf. kjøpsloven §§ 84 og 85. Hvis forbruker går rett på bakenforliggende ledd, beholder forbrukeren sin reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd. Dersom den aktuelle varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan nå det bakenforliggende leddet holdes ansvarlig i fem år. Da hjelper det ikke uansett hva som er avtalt mellom importør og butikk. Problemstillingen er også aktuell selv om det bare gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år for forbruker, hvis det i avtalen mellom importør og butikk er avtalt en absolutt reklamasjonsfrist på ett år. Dersom forbruker går rett på importør vil importøren være ansvarlig i lenger tid enn det man forutsatte da man inngikk avtalen med butikken.

Avslutningsvis bemerkes det for ordens skyld at butikken ikke kan påberope seg direktekravslæren overfor sine kontraktsmotparter. Det er bare forbruker som kan det. Butikken vil dermed være prisgitt forbrukers valg av hvem forbruker vil rette sitt krav mot.