Lokale avtaler/særavtaler mellom virksomheten og de tillitsvalgte

Publisert:

Lokale avtaler gir de lokale parter større handlefrihet og fleksibilitet enn om det samme skulle vært regulert i sentrale tariffavtaler.

Friheten de lokale parter er gitt, forutsetter imidlertid at friheten brukes på en måte som på sikt ikke begrenser den handlefrihet/styringsrett som arbeidsgiver har på mange områder.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen viktige forhold som virksomheten bør ha et bevisst forhold til før man inngår lokale avtaler/særavtaler med de tillitsvalgte.

For det første bør virksomheten begrense hva som innholdsmessig reguleres i den lokale avtalen. Regulér bare de forhold som det er nødvendig å avtaleregulere, og da ut fra hva lov eller tariffavtale åpner for/hjemler. Alle andre forhold kan reguleres ensidig f eks i personalhåndboken eller interne retningslinjer. Har man en personalhåndbok i virksomheten med kjøreregler for ansatte (f eks permisjonsregler som utfyller lovens permisjonsregler, regler om fleksitid etc) så skal man være bevisst konsekvensene ved å overføre disse reglene til en lokal avtale/særavtale med de tillitsvalgte. Velger arbeidsgiver å gjøre dette, mister arbeidsgiver sin styringsrett over reglene, og fremtidige endringer vil forutsette enighet med de tillitsvalgte.

For det andre bør virksomheten ikke uten videre innta at den lokal avtalen skal gjelde så lenge virksomhetens sentrale tariffavtale løper. Velger man å koble den lokale avtalen til samme tidsrom som virksomhetens overordnede tariffavtale, betyr dette i realiteten at partene er enige om en svært omfattende streikerett på den lokale avtalen og hvor streikerett kobles til streikeretten på den sentrale tariffavtalen. Det er derfor ikke vanlig praksis å avtale at den lokale avtalen skal følge virksomhetens tariffavtale, herunder ikke vanlig å bli enige om samme tariffperiode for lokal avtale som for den sentrale overenskomsten.

For  det tredje bør virksomheten regulere klare regler for utløpsdato og oppsigelsestid i den lokale avtalen, eventuelt at avtalen skal gjelde inntil videre med en fastsatt oppsigelsestid.  I disse tilfellene bør bestemmelser om utløp ikke reguleres uten bevissthet rundt Hovedavtalens regler om ”særavtaler med bestemt løpetid” eller ”særavtaler som gjelder inntil videre” og hvilke av disse regelsett man ønsker anvende på den lokale avtalen.

Forhandlinger på lokalt nivå om inngåelse av særavtaler, er noe som virksomheten selv håndterer overfor de tillitsvalgte. Virkes arbeidsgiverservice kan imidlertid alltid kontaktes om det er spørsmål underveis i prosessen.

Jus på onsdag 19.9.2012 - Lokale særavtaler.