Lokale særavtaler

Publisert:

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Avtalen må være opprettet for en ubestemt krets av personer, f.eks, både nåværende og fremtidige ansatte innenfor et gitt arbeidsområde.

Gjelder avtalen kun for en eller flere bestemte arbeidstakere faller den utenfor definisjonen av en tariffavtale? Avtalen gir arbeidsgiver og arbeidstaker rettigheter og plikter i tilegg til, eller i stedet for, det som er regulert i arbeidsavtalen eller fastsatt i arbeidsmiljøloven og andre lover.

Innenfor Virkes avtalestruktur består tariffavtalene av en Hovedavtale og en overenskomst. Hovedavtalen angir rettigheter og plikter mellom partene sentralt  (Virke – arbeidstakerorganisasjonene) eller partene lokalt (arbeidsgiver og aktuelle fagforeninger). I denne delen av tariffavtalen finner vi viktige bestemmelser om tillitsvalgte, samarbeid, informasjon- og drøftelser, fredsplikt og behandling av tvister. Tariffavtalens andre del, overenskomsten, fastsetter hovedsakelig materielle bestemmelser om de ansattes individuelle rettigheter og plikter, slik som lønn, arbeidstid, overtid og overtidstillegg, ferie, permisjon samt eventuelle pensjonsbestemmelser. 

Det er Virke som har ansvaret for de sentrale  avtaleforholdene på vegne av våre medlemmene. Medlemsvirksomhetene kan imidlertid selv velge å inngå supplerende lokale tariffavtaler med de tillitsvalgte i virksomheten, disse lokale tariffavtalene kalles for lokale særavtaler.

Hva kan og bør en lokal særavtale regulere?

Med arbeidsgivers styringsrett forstår vi arbeidsgivers rett til  å lede, fordele og kontrollere arbeidet samt å treffe beslutninger om ansettelser og oppsigelser. Styringsretten er begrenses av en rekke forhold, bl.a lov, tariffavtaler og individuelle ansettelsesavtaler.

Ved inngåelse av særavtale gir man gjerne fra seg noe av styringsretten mot å få noe igjen på det området særavtalen regulerer. Siden en avtaleregulering kan begrense  virksomhetens fremtidlige handlingsrom, bør man alltid foreta en nøye vurdering av fordeler og ulemper før man inngår en lokal særavtale.

Noen ganger forutsetter/fastsetter den sentrale overenskomsten at partene lokalt skal inngå særavtaler om bestemte spørsmål. I overenskomstene finnes formuleringer som ”kan”, ”bør” og ”skal” i forhold til forpliktelsen til å inngå særavtaler. Begrepene ”kan” og ”bør” innebærer ingen forpliktelse, mens formuleringen ”skal” pålegger de lokale parter å inngå en avtale om det aktuelle spørsmålet.

Det reises ofte spørsmål om særavtalen er i strid med eller utfyller den sentrale overenskomsten. En lokal særavtale kan ikke foreskrive arbeidsvilkår som er i stridmed den sentrale overenskomsten.

I enkelte av Virkes overenskomster har man imidlertid i selve overenskomsten gitt åpning  for at de lokale parter kan avtale avvikende arbeidsvilkår på en del nærmere angitte områder. Det innebærer at partene lokalt kan inngå avtale om virksomhetstilpassede vilkår, men kommer man ikke til enighet så faller man ned på de sentrale tariffvilkårene.

Hvordan oppretter man en lokal særavtale?

En lokal særavtale må være skriftlig og den bør også være så entydig og klar at den ikke gir rom for tolkningstvil.

Virke anbefaler at man avtaler en utløpsdato  som inntas direkte i særavtalen og at denne datoen avviker fra utløpsdatoen på eventuelle sentrale overenskomster som virksomheten er bundet av.

Hvordan sier man opp en lokal særavtale?

Før man sier opp en lokal særavtale må spørsmålet om opphør eller revisjon, dvs reforhandling, være reist overfor avtalemotparten. En lokal særavtale skal sies opp skriftlig. I tariffbundne virksomheter reguleres oppsigelsesfristene av Hovedavtalene Virke har inngått med arbeidstakerforeningene sentralt. (Eksempelvis Hovedavtalen  LO-Virke §9).

Hovedregelen i Virkes hovedavtaler er at de lokale særavtalene kan sies opp  minst en måned før eventuell angitt utløpsdato, hvis ikke særavtalen eller overenskomsten fastsetter en annen oppsigelsesfrist. Det forutsettes at man har gjennomført forhandlinger om ny særavtale før oppsigelsen finner sted, eventuelt at forhandlinger har vært krevet og ikke kommet i stand innen 8 dager.

Har Virkes medlemmer behov for bistand i forbindelse med spørsmål knyttet til inngåelse eller oppsigelse av lokal særavtale, kan man ta kontakt med vår rådgivingstelefon 22 54 17 00.