Lønn, arbeid og ferie i forbindelse med 1. og 17. mai

De fleste virksomheter er stengt 1. og 17. mai. Et spørsmål er om arbeidstakerne likevel skal ha betalt? En egen lov, lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager, regulerer disse to ”røde dagene” spesielt. Dersom disse dagene faller sammen med en søndag eller en annen helligdag, får denne loven imidlertid ikke anvendelse.

Lønn til arbeidstaker når virksomheten er stengt

Ansatte i virksomheter som holder stengt 1. og 17. mai skal ha vanlig lønn. Det er en forutsetning for å få lønn 1. og 17. mai at arbeidstaker har vært ansatt sammenhengende de siste 30 dager før disse høytidsdagene. Arbeidstaker har også rett til lønn dersom han/hun har vært ansatt mindre enn 30 dager før, men arbeidet må da være av minst 30 dagers varighet.

Dersom arbeidstaker uteblir fra arbeidet uten gyldig grunn siste virkedag før eller første virkedag etter 1. eller 17. mai, har hun/han ikke rett til betaling for disse dagene.

Arbeidstakere med fast månedslønn får sin ordinære lønn selv om virksomheten holder stengt, og skal ikke trekkes i lønn for disse dager. Arbeidstakere som er timelønnet og/eller deltidsansatte har rett på ordinær lønn (uten UB-tillegg og andre tillegg ) dersom arbeidstaker etter arbeidsplanen skulle ha arbeidet den aktuelle dagen.

Lønn til arbeidstakere som arbeider 1. og 17. mai

Noen virksomheter holder imidlertid driften i gang på disse dagene, og arbeidstakerne arbeider. Spørsmålet er da om disse ansatte skal ha tillegg til ordinær lønn?

Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager slår fast at arbeidstaker som må arbeide 1. eller 17. mai skal ha tillegg i følge avtale eller overenskomst gjeldende for søndager. Dersom lønnstillegg ikke er avgjort ved avtale eller overenskomst, skal arbeidsgiver betale et tillegg på minst 50% til vanlig lønn.

For arbeidstakere hvor 1. og 17. mai er vanlige arbeidsdager, og hvor virksomheten er bundet av tariffavtale, skal det i tillegg til ordinær lønn betales tillegg for helgearbeid (Landsoverenskomsten Virke/Handel og kontor med bransjeavtaler) eller helge- og høytidstillegg (HUK – overenskomstene).

Lønn for overtidsarbeid

Overtidsarbeid på 1. og 17. mai skal i følge Landsoverenskomsten Virke/HK og enkelte andre overenskomster betales med 100%. I følge overenskomster på HUK-området skal det betales et tillegg på 133 1/3 % ved overtid disse dagene.

Arbeid dagen før 1. og 17. mai

Dagen før 1. mai og dagen før 17. mai regnes som vanlig virkedag, med mindre denne dagen faller på lørdag, dagen før Kristi Himmelfartsdag, søndag eller annen helligdag.

Ferie

Dersom 1. og 17. mai faller i arbeidstakers ferie, kommer disse dagene i tillegg til den avtalte ferie og betales med ordinær lønn. Forutsetningen er at 1. eller 17. mai ikke faller på en søndag.