Lønn for røde dager når virksomheten holder stengt

​Mai står for døren, og mange lurer på om arbeidstaker skal ha lønn for bevegelige hellig- og høytidsdager, når virksomheten holder stengt disse dagene og arbeidstaker har fri.

Det dreier seg om rett til lønn for "røde dager" etter kalenderen, unntatt søndager, og omfatter følgende dager i året; 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 17. mai, 1. og 2. juledag . 

Arbeidstakere med fast månedslønn, vil ha rett til den samme månedslønnen uavhengig av hvor mange virkedager det er i måneden. Dette gjelder både heltidsansatte og deltidsansatte. Deltidsansattes månedslønn utgjør da en forholdsmessig andel av månedslønn for heltidsstillingen. Månedslønte arbeidstakere vil derfor ha fri med lønn på bevegelige hellig- og høytidsdager.

Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtale har normalt rett til fast månedslønn. Det gjelder ansatte i heltidsstillinger så vel som deltidsstillinger.

I virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver velge å betale de ansatte timelønn. Det vil si betale arbeidstaker for de timer han/hun faktisk arbeider i ht. sin arbeidsplan.

Dersom virksomheten har avtale med arbeidstaker om timelønn, betyr det at arbeidsgiver betaler arbeidstaker lønn for de timer arbeidstaker faktisk arbeider. Timelønnede arbeidstakere vil derfor ikke ha rett til lønn for røde dager. Virksomheten er stengt og arbeidstaker har fri, men uten lønn.

Det finnes imidlertid et unntak når det gjelder 1. og 17. mai. I følge forskrift om lønn 1. og 17. mai har timelønnede rett til timelønn som for vanlige virkedager og på grunnlag av ordinær arbeidstid for disse dagene. Faller 1. eller 17. mai på en søndag eller annen helligdag, faller rett til lønn etter denne forskriften bort. Det er en forutsetning for rett til lønn disse dagene at arbeidstaker har vært ansatt minst 30 dager før disse høytidsdagene. Det er også en forutsetning for rett til lønn 1. og 17. mai at den timelønnede arbeidstakeren ikke uteblir uten gyldig grunn siste virkedag før eller første virkedag etter disse dagene.

Det er imidlertid god personalpolitikk at arbeidsgiver betaler lønn også for røde dager til timelønnede arbeidstakere i den utstrekning arbeidstakeren i følge sin arbeidsplan skulle ha arbeidet denne ukedagen dersom den hadde vært en vanlig virkedag. Det anbefales spesielt i virksomheter som også har månedslønte arbeidstakere. Ofte er det slik at arbeidstakere i heltidsstilling har fast månedslønn, mens arbeidstakere i deltidsstilling er timelønnede.Det er uheldig dersom arbeidstakere i samme virksomhet behandles forskjellig mht. fri med eller uten lønn. En slik forskjellsbehandling kan også innebære diskriminering av deltidsansatte.