M'en i HMS inkluderer også det ytre miljøet!

Publisert:

​ HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Begrepet er en samlebetegnelse for det arbeidet virksomheten er pålagt å gjøre knyttet til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte. Arbeidet med miljø refererer i denne sammenheng til virksomhetens anstrengelser for å minimere belastningen på indre og ytre miljø. Med ytre miljø menes i denne sammenheng luft, vann og jord.

Det er Miljødirektoratet som er tilsynsmyndighet for det ytre miljøet. Direktoratet utarbeider informasjonsmateriell og informerer om regelverket på sine nettsider. Se nettsiden

her

. Det er virksomhetene selv som har ansvar å for skaffe seg oversikt over regelverket og holde seg oppdatert. Kunnskapen om gjeldende regelverk er generelt for lav, og mange virksomheter får pålegg ved tilsyn fra Miljødirektoratet.

Regelverk

Formelt rangeres hensyn til liv og helse for involvert personell foran hensynet til ytre miljø som igjen rangeres foran hensynet til materielle verdier. Videre er det flere lover og forskrifter som legger føringer for det ytre miljøarbeidet i en virksomhet.

Tre lover er spesielt sentrale og det er:

Forurensningslovensom har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

Produktkontrolloven som har til formål

  • å forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at

    forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre

  • å forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer,

    forurensning, avfall, støy og lignende,

  • å forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.

Miljøinformasjonsloven pålegger alle virksomheter en plikt til å inneha kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet herunder forhold som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. I tillegg er virksomheten på forespørsel pliktig til å gi denne informasjonen ut. En handelsbedrift må for eksempel på forespørsel oppgi om en vare inneholder miljøgifter.

I tillegg er internkontrollforskriften av stor betydning for regulering av HMS-arbeidet. Forskriften definerer internkontroll som "systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen". Eksempel på et krav i ytre miljøsammenheng er kravet om oppsamling og forskriftsmessig levering av farlig avfall til godkjent leveringsanlegg for dette.

Tilsyn fra Miljødirektoratet viser at det er innenfor dette området er mangler med system for internkontroll hos mange virksomheter.

Ytre miljø som en del av HMS-arbeidet

Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten. Ved lav risiko og få ansatte er arbeidet enkelt å gjennomføre. Ved høy risiko blir arbeidet mer omfattende. Det samme gjelder ved lav risiko, men mange ansatte. I små virksomheter med lav risiko vil arbeidet med å begrense virksomhetens belastninger på det ytre miljøet være en del av det daglige HMS-arbeidet.

Enkel modell i hvordan innføre og utøve systematisk HMS-arbeid:

Igangsette – kartlegge – planlegge og prioritere tiltak – følg opp

Sett mål og utarbeid miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann, involvere de ansatte, gi opplæring i hvordan de kan bidra til å gjøre driften mer miljøvennlig og utnevn en miljøansvarlig som har ansvar for å holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak.

Miljøarbeidet bør integreres i det generelle HMS-arbeidet.

Miljøfyrtårn eller andre miljøledelsessystemer kan være til god hjelp, og kan gi sertifisering som dokumentasjon for dette arbeidet. Se nettsiden Miljøfyrtårn.

Eksempel på mål

Vår drift skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder. Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.

Aktiviteter i virksomheten som kan medføre høyere risiko, krever større oppmerksomhet fra dem dette angår. Derfor er kravet til kartlegging, risikoanalyse og forebyggende tiltak mer omfattende også for små virksomheter. Der hvor risikoen er knyttet til en del av driften, for eksempel en avdeling med stor forurensningsfare, stilles det spesielle krav herunder krav til dokumentasjon, som skal vise at aktuell risiko er ivaretatt.

Eksempel på dette kan være:

•stoffkartotek med sikkerhetsdatablad

•opplæring for asbestsanering

•dokumentasjon på utført vedlikehold på farlige maskiner/utstyr

•brannverndokumentasjon (opplæring, øvelser)

•beredskapsdokumentasjon

•risikoanalyser

•utslipps- og/eller driftstillatelser

Hvilke krav gjelder for din virksomhet?

Nettstedet regelhjelp.no er en bransjetilpasset veiviser til regelverket innen HMS og internkontroll. Her kan virksomheter få oversikt over hvilke krav de må forholde seg til innenfor arbeidsmiljø, forurensning, industrivern, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, internkontroll, miljørettet helsevern, servering, produkter og forbrukertjenester.