Mer fleksible arbeidstidsregler

Publisert:

Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli i år.  Blant annet gjøres det endringer i reglene om arbeidstid som på flere områder vil gi bedrifter større grad av fleksibilitet.

Utvidelse av rammene for gjennomsnittsberegning


Muligheten for gjennomsnittsberegning av arbeidstid innebærer at ansatte kan jobbe mer i noen perioder mot tilsvarende fri i andre perioder i året. Etter dagens regler kan gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av 52 uker være maksimalt 9 timer i løpet av et døgn eller 40 timer per uke. Ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet kan det avtales inntil 10 timer arbeidstid i løpet av et døgn.

Nå økes rammene for gjennomsnittsberegning slik at arbeidskraften kan brukes mer fleksibelt i løpet av året. Dette vil gjøre det lettere for mange virksomheter å få utført arbeid innenfor arbeidstakernes ordinære arbeidstid ved driftstopper o.l., fremfor å benytte overtid eller ekstrahjelper.  

Øvre grense for daglig arbeidstid etter individuell avtale med den ansatte økes fra 9 timer til 10 timer per døgn. Øvre grense for antall arbeidstimer per uke beholdes på 48 timer, men det innføres mulighet til å gjennomsnittsberegne denne over en periode på 8 uker. Ved slik gjennomsnittsberegning kan likevel ikke arbeidstiden noen enkelt uke overstige 50 timer.

Ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet utvides den øvre grensen pr dag fra 10 timer til 12, 5 timer. Etter dagens regler krever lengre daglig arbeidstid enn 10 timer tillatelse fra Arbeidstilsynet eller avtale med sentral fagforening.  Regjerningen ønsker å øke de lokale parters beslutningsmyndighet på dette området, og gir derfor lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter mulighet til å avtale inntil 12,5 timers daglig arbeidstid med arbeidsgiver. Dette gir bedrifter mulighet for å dekke hele døgnet med to skift eller to vakter med et visst overlapp.  

En annen viktig endring som trer i kraft 1. juli 2015 er adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder uten at det foreligger midlertidig behov. Se nærmere om dette i Jus på onsdag 13. mars 2015. Det er viktig å merke seg at man ved midlertidig ansettelse etter denne nye bestemmelsen ikke har anledning til å avtale individuell avtale om gjennomsnittsberegning med den ansatte. Tankegangen er at ansatte uten fast stilling i gitte situasjoner vil kunne føle seg presset til å inngå slike avtaler.  

Utvidelse av antall søndager kan man jobbe på rad i en søndagsåpen virksomhet
Regjeringen gjør ingen endringer i hovedregelen om søndagsarbeid eller antallet søndager det er lovlig å jobbe i løpet av et år, men gjør det mulig for arbeidsgiver og ansatt å avtale flere søndager på rad.

Arbeidsgiver og arbeidstaker får mulighet til å avtale søndagsarbeid inntil tre søndager på rad. I dag er det kun mulig å jobbe to søndager på rad etter en slik avtale.

Utvidet adgang til å pålegge overtid
I tariffbundne virksomheter økes arbeidsgivers mulighet til å inngå avtale med lokale tillitsvalgte om adgang til å pålegge overtid. Grensen for overtid pr uke økes fra 15 timer til 20 timer. Grensen for overtid pr måned økes fra 40 timer til 50 timer.

Videre får Arbeidstilsynet utvidet mulighet til å godkjenne overtidsarbeid. Ved å søke Arbeidstilsynet kan virksomheten få godkjent opptil 25 timer i løpet av sju dager. I dag er den øvre grensen på 20 timer.