Midlertidig ansettelser

Publisert:

​ Arbeidsmiljøloven setter begrensninger for når det kan avtales midlertidig ansettelse. Adgangen ble noe utvidet fra 1. juli i år og det er viktig for arbeidsgiver å kjenne til reglene og hvilke muligheter de gir. I denne artikkelen gis det en kort oversikt over de mest sentrale reglene på området.

Faste ansettelser er hovedregelen i norsk arbeidsliv, men aml. § 14-9 første ledd bokstav a) til f) angir en rekke situasjoner/tilfeller som gjør en midlertidig ansettelse lovlig.

Arbeidsgiver må sørge for at det fremgår av arbeidskontrakten at det er en midlertidig ansettelse og på hvilket grunnlag vedkommende er ansatt på. Dersom det eksempelvis er tale om et vikariat kan det enkelt gjøres ved å skrive at arbeidstaker er ansatt midlertidig i hht aml. § 14-9 (1) bokstav b). En slik formulering er inntatt i Virkes standard ansettelsesavtale skjema 101 som du finner på våre medlemssider.

De fleste grunnlagene krever at virksomheten har et midlertidig og tidsbegrenset behov for arbeid. Dette gjelder ikke for den nye bokstav f) hvor virksomheten ikke trenger å ha et konkret midlertidig behov, men har en generell adgang til å ansette midlertidig i opptil 12 måneder. Dette vil gjøre det enklere for små bedrifter og gründervirksomheter å tørre å oppbemanne, samtidig som regelen for mange kan bli et springbrett inn i arbeidslivet. Det finnes dog viktige begrensninger for slik generell midlertidig ansettelse, bl.a. i forhold til karantene og kvote.Det innebærer at arbeidsgiver får en karantenetid på 12 måneder dersom arbeidstaker ikke får tilbud om videre ansettelse. Videre gjelder en kvote for hvor mange som kan ansettes etter bokstav f).Se Virkes artikkel om dette her.

De mest vanlige eksempler på arbeid hvor midlertidig ansettelse er aktuelt er vikariater etter lovens bokstav b) og ved arbeid av midlertidig karakter etter bokstav a), f.eks. sesongarbeid eller prosjektarbeid.

I vikariat ansettes arbeidstaker for å utføre arbeid i stedet for én eller flere arbeidstakere i deres fravær, f.eks. sykefravær eller permisjoner. Det er ikke avgjørende at navnet på personen man vikarierer for er oppgitt på forhånd. Det vil f.eks. være tillatt å benytte ferievikarer som avløsere i forbindelse med ferieavvikling, uten at disse vikariatene er knyttet til bestemte personer.

Ved ansettelse av ekstrahjelp/tilkallingshjelp (som ikke kommer inn som vikar for noen og ikke er en del av behovet som følge av sesongsvingninger) anbefales det at arbeidsgiver er særlig oppmerksom på om vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt eller ikke. Det må altså være tale om arbeid av midlertidig karakter etter bokstav a), og en tilkallingshjelp (også kalt ringehjelp) er en ansatt som kun ringes ved behov. Vedkommende skal ikke ha faste arbeidsdager eller et fast antall arbeidstimer per måned, og har selv rett til å takke nei til de ulike vaktene. For et slikt type ansettelsesforhold er det Virkes skjema 101 b som må brukes.

Det er viktig at arbeidsgiver før den midlertidige ansettelsen skjer har et bevisst forhold til hva virksomheten trenger, slik at det ut fra dette ansettes på riktig grunnlag.

Dersom virksomheten benytter midlertidig ansettelse skal arbeidsgiver minst én gang i året drøfte bruken av midlertidig ansettelse.

Opphør

Felles for midlertidige ansettelsesforhold er at de opphører uten forutgående oppsigelse når det midlertidige arbeidet er avsluttet eller når avtalt sluttdato inntreffer. Dersom arbeidstaker har vært midlertidig ansatt sammenhengende i mer enn ett år når det midlertidige ansettelsesforholdet avsluttes, har arbeidstakeren krav på skriftlig varsel senest én måned før fratredelsestidspunktet.

Tre- og fireårsregel

Vær oppmerksom på at dersom en arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år etter bokstav a), f.eks. på ett eller flere prosjekter, kan arbeidstaker ha rett til fast ansettelse. Viktig å merke seg er at vikarer etter bokstav b) kan ha rett til fast ansettelse allerede etter 3 år. Dette gjelder også tilfeller i kombinasjon mellom bokstav a, b) og f), typisk ved at vedkommende jobber ett år på et prosjekt, fortsetter år to som vikar for en i permisjon og det tredje året ansettes på generelt grunnlag. Vær oppmerksom på at den nye treårsregelen bare skal ha virkning for arbeidsavtaler som er inngått etter 1. juli 2015.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .