Når kan en ansatt bruke egenmelding?

Publisert:

Hva må til for at en arbeidstaker har rett til å bruke egenmelding ved sykefravær i stedet for å innhente sykmelding fra lege?

Egenmelding innebærer at den ansatte selv vurderer sin helsesituasjon og melder fra til arbeidsgiver om at han/hun er syk og ikke kan møte på jobb. Dette er spesielt praktisk ved kortere sykefravær hvor legebesøk ikke er nødvendig.

Sykefraværet skal meldes første fraværsdag, såfremt det har vært mulig for arbeidstaker å gi slik melding. Siden det er arbeidsgiver som betaler for sykefraværet ved egenmelding, kan egenmelding kun benyttes i arbeidsgiverperioden. Bestemmelsene om egenmelding er regulert i folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27.

Egenerklæring

En egenmelding er gitt når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om sitt sykefravær. Det kan være fastsatt rutiner i virksomheten for at dette eksempelvis skal gjøres per telefon til nærmeste leder.

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han/hun har gjenopptatt arbeidet. I så fall gjøres dette ved at arbeidstaker fyller ut et egenerklæringsskjema når han/hun er tilbake på jobb.

Mal for et slik egenerklæringsskjema finnes i «skjemaer og maler» i Arbeidsgiverguiden.

Krav til opptjeningstid

Det er et krav at arbeidstaker må ha vært ansatt i virksomheten i minst to måneder, før egenmeldingsretten er opparbeidet.

I de tilfeller en arbeidstaker, typisk en ekstrahjelp/ringevikar, har hatt et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, inntrer en ny opptjeningstid. Dette gjelder ikke de tilfellene der oppholdet skyldes en fast arbeidstidsordning med friperioder over 14 dager. Det må ikke opptjenes ny rett til egenmelding etter ferieavvikling. Les mer om tilkallingsvikarers rett på sykepenger i denne artikkelen.

Etter blant annet foreldrepermisjon gjelder en opptjeningstid på fire uker. Etter et lengre sykefravær må arbeidstaker være på jobb i 16 kalenderdager, før ny arbeidsgiverperiode kan inntre og egenmelding benyttes.

Antall egenmeldingsdager

Egenmelding kan benyttes ved fire fraværstilfeller i løpet av en 12 måneders periode. Hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil tre kalenderdager. Er arbeidstaker syk tre enkeltdager, regnes dette som tre fraværstilfeller. Er arbeidstaker derimot syk tre sammenhengende dager, regnes dette som ett fraværstilfelle. Merk at en arbeidstaker som er syk på fredag og mandag, må levere sykmelding fra lege på mandagen, ettersom mandag vil være den fjerde kalenderdagen med egenmeldt fravær.

Har arbeidstaker benyttet egenmelding for tre sammenhengende kalenderdager eller 3 enkeltdager innenfor samme arbeidsgiverperiode, kan vedkommende ikke benytte ny egenmelding før han/hun igjen har vært helt arbeidsfør i 16 dager.

Egenmeldingsdager i virksomheter med IA-avtale

Dersom arbeidstaker går til lege ved fortsatt sykdom etter tre egenmeldingsdager, vil ett egenmeldingstilfelle fortsatt anses som brukt.

Noen virksomheter har valgt å utvide antall egenmeldingsdager som de ansatte kan bruke. Dette var for eksempel tilfelle for virksomheter som tidligere hadde inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) hvor, arbeidstakerne kunne benytte egenmelding i inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.

Egenmeldingsretten var begrenset til åtte kalenderdager per fraværstilfelle. Alle virksomheter kan velge å utvide det antall egenmeldingsdager som ansatte kan bruke.

Fravær deler av en dag

Folketrygdens system er at fravær regnes i hele dager. En egenmelding kan derfor kun benyttes for hele fraværsdager.

Dersom en ansatt blir syk og må gå hjem i løpet av arbeidsdagen kan ikke vedkommende benytte egenmelding som dokumentasjon for de timene han/hun var borte fra jobb.

Som utgangspunkt kan derfor arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn for de timene arbeidstaker ikke er på arbeid. Tariffavtaler vil ofte ha bestemmelser om korte velferdspermisjoner som gir arbeidstaker rett på lønn ut dagen. For virksomheter som ikke er tariffbundet, gjelder ingen slik plikt, men Virke råder likevel disse virksomhetene til å vurdere og følge samme praksis.

Hva skjer når arbeidstaker har brukt opp egenmeldingsdagene sine?

Et praktisk spørsmål som ofte dukker opp er om arbeidsgiver plikter å betale for et egenmeldt fravær når arbeidstaker har brukt opp egenmeldingsdagene sine. Det typiske tilfelle kan være at arbeidstaker ringer inn syk og arbeidsgiver tar imot meldingen, men først senere – typisk ved lønnskjøring – oppdager at arbeidstaker ikke hadde egenmeldingsrett likevel.

For at arbeidsgiver ikke skal være pliktig å betale for et femte egenmeldt fraværstilfelle, må det være varslet om at egenmeldingsretten begrenser seg til fire fraværstilfeller. Det er tilstrekkelig at et slikt varsel er gitt eksempelvis i arbeidsavtale eller personalhåndbok. I tillegg vil det være god praksis at det sendes et varsel til arbeidstakeren, med informasjon om at femte fravær i løpet av en tolvmånedersperiode må dokumenteres med sykmelding fra lege.

Tap av retten til å benytte egenmelding

Siden retten til å benytte egenmelding er tillitsbasert, kan retten inndras i tilfeller der arbeidsgiver ikke lenger har den nødvendige tillit til arbeidstaker.

Egenmeldingsretten kan inndras dersom

  • Arbeidstakeren i løpet av siste 12 måneder har hatt minst fire egenmeldingsfravær
  • Arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom
  • Arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt

Hvis arbeidsgiver vurderer å inndra egenmeldingsretten må det først innkalles til en samtale med arbeidstaker. Om arbeidsgiver fastholder at retten skal inndras, bør det gis en skriftlig orientering om dette til arbeidstaker. Mal for en slik orientering finnes på under skjemaer og maler i Arbeidsgiverguiden.

Spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende en e-post til