Når kan en ansatt bruke egenmelding?

Publisert:

Hva må til for at en arbeidstaker har rett til å bruke egenmelding ved sykefravær i stedet for å innhente sykmelding fra lege?

Syk arbeidstaker

Egenmelding innebærer at den ansatte selv vurderer sin helsesituasjon og melder fra til arbeidsgiver om at han/hun er syk og ikke kan møte på jobb. Dette er spesielt praktisk ved kortere sykefravær hvor legebesøk ikke er nødvendig.

Sykefraværet skal meldes første fraværsdag, såfremt det har vært mulig for arbeidstaker å gi slik melding. Siden det er arbeidsgiver som betaler for sykefraværet ved egenmelding, kan egenmelding kun benyttes i arbeidsgiverperioden. Bestemmelsene om egenmelding er regulert i folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27.

Egenerklæring

En egenmelding er gitt når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om sitt sykefravær. Det kan være fastsatt rutiner i virksomheten for at dette eksempelvis skal gjøres per telefon til nærmeste leder.

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han/hun har gjenopptatt arbeidet. I så fall gjøres dette ved at arbeidstaker fyller ut et egenerklæringsskjema når han/hun er tilbake på jobb. Mal for et slikt skjema finnes på Virke Pluss.

Krav til ansettelsestid

Det er et krav at arbeidstaker må ha vært ansatt i virksomheten i minst to måneder, før egenmeldingsretten er opparbeidet.
I de tilfeller en arbeidstaker, typisk en ekstrahjelp/ringevikar, har hatt et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, inntrer en ny opptjeningstid. Dette gjelder ikke de tilfellene der oppholdes skyldes en fast arbeidstidsordning med friperioder over 14 dager. Det må ikke opptjenes ny rett til egenmelding etter ferieavvikling.

Etter blant annet foreldrepermisjon gjelder en opptjeningstid på fire uker. Etter et lengre sykefravær må arbeidstaker være på jobb i 16 kalenderdager, før ny arbeidsgiverperiode kan inntre og egenmelding benyttes.

Fravær deler av en dag

Folketrygdens system er at fravær regnes i hele dager. En egenmelding kan derfor kun benyttes for hele fraværsdager.
Dersom en ansatt blir syk og må gå hjem i løpet av arbeidsdagen kan ikke vedkommende benytte egenmelding som dokumentasjon for de timene han/hun var borte fra jobb.

Som utgangspunkt kan derfor arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn for de timene arbeidstaker ikke er på arbeid. Tariffavtaler vil ofte ha bestemmelser om korte velferdspermisjoner som gir arbeidstaker rett på lønn ut dagen. For virksomheter som ikke er tariffbundet, gjelder ingen slik plikt, men Virke råder likevel disse virksomhetene til å vurdere og følge samme praksis.

Antall egenmeldingsdager

Egenmelding kan benyttes ved fire fraværstilfeller i løpet av en 12 måneders periode. Hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil tre kalenderdager. Er arbeidstaker syk tre enkeltdager, regnes dette som tre fraværstilfeller. Er arbeidstaker derimot syk tre sammenhengende dager, regnes dette som ett fraværstilfelle. Merk at en arbeidstaker som er syk på fredag og mandag, må levere sykmelding fra lege på mandagen, ettersom mandag vil være den fjerde kalenderdagen med egenmeldt fravær.

Har arbeidstaker benyttet egenmelding for tre sammenhengende kalenderdager eller 3 enkeltdager innenfor samme arbeidsgiverperiode, kan vedkommende ikke benytte ny egenmelding før han/hun igjen har vært helt arbeidsfør i 16 dager.

Merk at dersom arbeidstaker går til lege ved fortsatt sykdom etter tre egenmeldingsdager, vil ett egenmeldingstilfelle fortsatt anses som brukt.

I virksomheter som har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale), kan arbeidstakerne benytte egenmelding i inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Egenmeldingsretten er begrenset til 8 kalenderdager per fraværstilfelle.

Tap av retten til å benytte egenmelding

Siden retten til å benytte egenmelding er tillitsbasert, kan retten inndras i tilfeller der arbeidsgiver ikke lenger har den nødvendige tillit til arbeidstakers vurdering opp.

Egenmeldingsretten kan inndras dersom

  • Arbeidstakeren i løpet av siste 12 måneder har hatt minst fire egenmeldingsfravær
  • Arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom
  • Arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt

Hvis arbeidsgiver vurderer å inndra egenmeldingsretten må det først innkalles til en samtale med arbeidstaker. Om arbeidsgiver fastholder at retten skal inndras, bør det gis en skriftlig orientering om dette til arbeidstaker. Mal for en slik orientering finnes på Virke Pluss.

Virkes medlemmer kan ved ytterligere spørsmål kontakte Virkes arbeidsrettslige rådgivning per telefon 22 54 17 00 eller epost .