Når konkurransetilsynet kommer på døra

Publisert:

Når kan konkurransetilsynet komme på uanmeldt kontrollbesøk? Og hvilke forholdsregler bør virksomhetene ta?

Samarbeid

Når konkurransetilsynet kommer på uanmeldt kontrollbesøk omtales det gjerne som en razzia eller et dawn raid.

Hva innebærer en razzia?

En Razzia kan bare skje ved konkret mistanke om lovbrudd. Konkurransetilsynet kan ikke gjennomføre razzia for å innhente generell markedsinformasjon, eller for å dra på fisketur etter mistenkelige forhold. Etter konkurranseloven § 25 må formålet med en razzia være "å søke etter bevis".

Tilsynet må i tillegg ha "rimelig grunn til å anta" at det er skjedd et lovbrudd, noe som ikke innebærer krav om sannsynlighetsovervekt. Razzia er altså ikke ensbetydende med at virksomheten har gjort noe lovstridig, eller at lovbrudd i det hele tatt er sannsynlig, selv om krigstyper i media kanskje skulle tilsi noe annet. Myndighetene er ikke ufeilbarlige.

Er mistanken godt nok fundert, vil tilsynet få rettens kjennelse om gjennomføring av razzia. Tilsynet kan da gå til en rekke inngripende kontrolltiltak, hvor tilgang til forretningslokalene som regel er første steg. Det mange antakelig ikke er klar over, er at bevissikringsadgangen også omfatter lokalene til kunder og konkurrenter. Det stopper imidlertid ikke der – i enkelte tilfeller kan tilsynet også foreta bevissikring i private boliger. Av hensyn til respekten for hjem og privatliv må det imidlertid foreligge en "særlig grunn" før man kan gå til et så vidt inngripende tiltak.

Når tilsynet har fått tilgang til lokalene, kan kontrollørene ta med seg både fysiske dokumenter og elektronisk lagret informasjon. Dersom kontrollen strekker seg over flere dager, kan det også være aktuelt å forsegle lokalene eller deler av dem.

Virksomhetene må ta forholdsregler

En razzia vil ofte oppleves dramatisk, ikke minst når virksomhetens ansatte ikke har kunnskap om hva et slikt uanmeldt besøk innebærer, eller hvorfor det skjer. For å gjøre de ansatte best mulig forberedt, bør derfor enhver virksomhet ha klare retningslinjer og rutiner for hvordan man skal opptre ved en razzia. Målet må være at virksomhetens rettssikkerhet, interesser og ansatte ivaretas på best mulig måte, samtidig som konkurransemyndighetene gis mulighet til en effektiv og ryddig kontroll innenfor lovens rammer.

Vi anbefaler alle virksomheter å ha en manual med informasjon om hva som skjer ved et kontrollbesøk, samt retningslinjer for hvordan virksomhetens ledere og ansatte skal opptre. Forretningsadvokatene i Virke bistår gjerne med utarbeidelsen av en slik manual til en fordelaktig medlemspris. For nærmere spørsmål om konkurranserett, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for forretningsjus, eller sende spørsmål på e-post til forretningsjuridisk@virke.no.