Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse

Publisert:

​ Høyesterett ga i en fersk dom fra juni i år ytterligere veiledning rundt reglene om virksomhetsoverdragelse ved virksomhet som er knyttet til tjenesteutøvelse.

Oslo kommune ønsket ikke å overta samtlige ansatte da kommunen overtok et hybelhus for rusavhengige fra Kirkens Bymisjon, men ansatte kun to av ti ansatte. Fem av de ansatte gikk til sak med påstand om at det forelå en virksomhetsoverdragelse som ga dem rett til arbeid på tilsvarende vilkår i Oslo kommune og vant frem. Dommen understreker viktigheten av at våre medlemmer foretar grundige vurderinger av om det foreligger en virksomhetsoverdragelse eller ei i forkant av overdragelsen. Dette kan våre rådgivere bistå dere med.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) hadde over en lengre periode levert booppfølgingstjenester til Oslo kommune for et hybelhus for rusavhengige. Etter utløpet av kontraktsperioden ønsket Oslo kommune å overta driften av hybelhuset selv. Hovedspørsmålet i saken var om Oslo kommunes overtakelse av hybelhuset var en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Det var omtvistet om enhetsvilkåret og identitetsvilkåret var oppfylt.Arbeidstakerne tapte i tingretten, men vant frem i lagmannsretten. Høyesterett kom enstemmig til at begge vilkår var oppfylt og dermed at det forelå en virksomhetsoverdragelse. Saksøkerne ble tilkjent erstatning for sitt økonomiske tap og oppreisning.

I flere tidligere avgjørelser har Høyesterett behandlet enhetsvilkåret og identitetsvilkåret samlet, mens det nye i denne saken er at de foretar to klart atskilte vurderinger av de to vilkår. Enhetsvilkåret gjelder hvorvidt hybelhuset som ble drevet av SKBO utgjorde en selvstendig økonomisk enhet før overdragelsen. Dersom dette anses å være tilfelle, taler det for at man står overfor en virksomhetsoverdragelse. Høyesterett kom til at SKBOs virksomhet langt på vei var organisert som en avgrenset og selvstendig enhet før overdragelsen. Her så man hen til at driften av bygården var organisert som en egen (under)avdeling i Kirkens Bymisjon, at det var tale om en egen geografisk enhet som var fysisk atskilt fra den øvrige virksomheten, enheten hadde eget budsjett og det ble ført eget regnskap. Videre var de ansattes arbeidssted - både formelt og reelt- hybelhuset og ikke generelt i Kirkens Bymisjon eller avdeling ByBo. Oslo kommune fikk ikke medhold i sine innsigelser om at det ikke kunne foreligge en selvstendig økonomisk enhet fordi avdelingen anvendte støttefunksjoner i avdeling ByBo, at de ansattes arbeidsforhold var med ByBo og at det var et faglig samarbeid mellom hybelhuset og avdeling ByBo.

I drøftelsen om identitetsvilkåret (om det som karakteriserer virksomheten var det samme før og etter overdragelsen) anførte Oslo kommune at arbeidskraften var den klart dominerende innsatsfaktoren ved hybelhuset og at identitetsvilkåret ikke kunne være oppfylt når kun en femtedel av staben ble overtatt. Høyesterett la til grunn at identitetsvilkåret beror på en konkret helhetsvurdering av situasjonen før og etter overdragelsen. Selv om arbeidskraften hos SKBO var et sentralt element i virksomheten, var den ikke den eneste vesentlige innsatsfaktoren. Identitetsvilkåret ble anses oppfylt, blant annet fordi tjenesten ble videreført med vesentlig samme innhold i de samme lokaler og med to sentrale medarbeidere fra SKBO. 

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .