Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

Publisert:

​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved lønnsfastsettelsen. Lovgrunnlaget for innsynsretten er lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet).

Denne innsynsretten er ny av året og innebærer at arbeidsgiver er pliktig til å gi opplysning om lønnsnivået (inkludert variable lønnselementer som bonus) hos andre ansatte og kriteriene for lønnsfastsettelsen (og bonusordningen) til disse personene. Selve vurderingen av de individuelle prestasjonene til de ansatte omfattes ikke, kun selve grunnlaget for vurderingen. Innsynsretten gjelder kun i forhold til opplysninger om ansatte hos samme arbeidsgiver. Videre gjelder innsynsretten bare i forhold til kolleger som tilhører samme stillingskategori, har sammenlignbart arbeid eller utfører arbeid av samme verdi. Arbeidsgiver skal informere den som det utleveres opplysninger om samtidig med at opplysningene gis. Det skal informeres om hvilke opplysninger som er utlevert og til hvem.

Arbeidstakeren kan kreve at opplysningene gis skriftlig, men kan like gjerne gjøres på annen måte eksempelvis i en samtale, dersom man blir enig om det.

Vilkåret for å kreve innsyn er at den ansatte har mistanke om at hans/hennes egen lønn er fastsatt på diskriminerende vis. Grunnlaget for diskriminering må hentes ut fra et av diskrimineringsgrunnlagene i diskrimineringslovgivningen, altså at den ansatte mener seg behandlet ulikt f.eks. på grunn av kjønn, funksjonshemming, homofil legning etc.  Ansatte kan ikke kreve innsyn dersom de føler seg "urettferdig behandlet", eller med grunnlag i at sjefen "ikke liker meg" osv. Det er kun lovbeskyttede diskrimineringsgrunnlag som kan gi innsynsrett. Mistanke om aldersdiskriminering, diskriminering grunnet fagforeningstilknytning eller politisk syn, midlertidig- eller deltidsansettelse, kan heller ikke gi grunnlag for innsyn. Disse diskrimineringsgrunnlagene står i arbeidsmiljøloven kapittel 13, og denne loven har ikke en bestemmelse om rett til innsyn.

Det er arbeidstakeren selv som avgjør om det er grunn til mistanke. Det er ikke noe krav om at den ansatte må gi noen nærmere begrunnelse for sin mistanke. Dog må det anses som et minstevilkår at den kollegaens lønn som man krever innsyn i tilhører samme stillingskategori, har sammenlignbart arbeid eller utfører arbeid med samme verdi. Vi kan her nevne et eksempel fra forarbeidene om at den ansatte er blitt kjent med at andre kollegaer har fått lønnspålegg, men ikke den ansatte selv, og at dette kan skyldes diskriminering på grunn av kjønn, seksuell legning, osv.

Hva skjer dersom en arbeidsgiver nekter å utlevere lønnsopplysninger på forespørsel grunnet mistanke om diskriminering?

Det følger ingen direkte konsekvenser av loven for arbeidsgiver dersom han/hun unnlater å etterkomme en forespørsel om innsyn når vilkåret for innsynsrett er oppfylt. Derimot kan den ansatte reise klagesak for likestillings- og diskrimineringsombudet. Arbeidsgiver vil da få bevisbyrden med å sannsynliggjøre at det ikke foreligger diskriminering.

For nærmere spørsmål om dette ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller send spørsmål på e-post til .