Nye regler om skatt på kilometergodtgjørelse

Publisert:

Fra 1. januar i år må arbeidstakere som benytter egen bil i tjeneste og får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser, betale skatt for deler av utbetalingen.

For arbeidstakere som bruker egen bil i jobbsammenheng, for eksempel til og fra møter eller kunder, er det utbredt praksis at arbeidsgiver betaler en kilometergodtgjørelse på kr 4,10, som er satsen i Statens særavtale for reiser. 

Selv om Statens særavtale i utgangspunktet gjelder statlig ansatte, vil også private bedrifter som benytter disse satsene bli omfattet av den nye skattebestemmelsen.
Arbeidstakere har frem til nå kunnet motta kilometergodtgjørelse etter statens satser skattefritt. Fra nyttår er den skattefrie kilometergodtgjørelsen redusert til kr 3,80. Betales det kilometergodtgjørelse etter statens satser (kr 4,10), vil 30 øre pr. kilometer være skattepliktig etter de nye reglene.

Statens særavtale inneholder også andre særskilte satser. For el-bil er f. eks. satsen kr 4,20 per km. For kjøring over 10.000 km årlig blir satsen redusert til kr 3,45 per km. Det må antas at dette er slik å forstå at all kjøring over 10.000 km dermed ligger innenfor den skattefrie satsen. Videre er det ikke uttalt at passasjertillegg og tilhengertillegg, som er kr 1 per km, skal omfattes av endringene, og det må dermed legges til grunn at dette fremdeles skal være skattefritt.

For arbeidsgivere som er forpliktet til å følge statens særavtale vil endringen bety at satsen for kilometergodtgjørelse fra 2016 må splittes i en skattepliktig og en skattefri del. Mange bedrifter som ikke er bundet av ordningen antas i stedet å ville praktisere den skattefrie satsen på kr 3,80, for å unngå det administrative merarbeidet endringen innebærer.