Offentlige anskaffelser og HUK

Publisert:

Det hender at vi blir kontaktet av medlemmer innenfor HUK-området med spørsmål om de er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser, det vil si om de plikter å følge regelverket ved egne anskaffelser.

Det klare utgangspunktet er at private aktører ikke plikter å følge regelverket. Det følger imidlertid av lov om offentlige anskaffelser § 2 at loven med forskrift også gjelder såkalte offentligrettslige organer. Offentligrettslige organer er i forskriftens § 1-2 (2) definert som følger:

"Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer."

Dette innebærer at også en privat aktør vil kunne være underlagt regelverket, forutsatt at vilkårene i bokstav a, b og c over er oppfylt. Vanligvis er det ikke problematisk å avgjøre om vilkårene i bokstav a og b er oppfylt (og det vil de stort sett være på HUK-området). Det som gjerne kan skape en viss usikkerhet er finansieringsvilkåret i bokstav c, og det er dette vi vil se nærmere på i det følgende (det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det er flere alternative vilkår i bokstav c, slik at man kan være underlagt regelverket selv om man ikke er finansiert av det offentlige, for eksempel dersom over halvparten av styret er oppnevnt av det offentlige).

Bakgrunnen for HUK-virksomhetenes usikkerhet er gjerne at de har det offentlige som eneste inntektskilde. Dersom pengene kommer som ren bevilling/tilskudd er det ikke særlig tvilsomt at finansieringsvilkåret er oppfylt. Usikkerheten oppstår der inntekten kommer gjennom avtale med det offentlige.

Rent språklig faller vederlag for tjenester som leveres i henhold til en avtale mellom partene utenfor finansieringsbegrepet. Dette støttes også at praksis fra EU-domstolen og i teorien (Offentlige anskaffelser, kommentarutgave Bind 1 av Dragsten og Lindalen, s. 118 flg). Utgangspunktet er derfor at inntekter som følger av avtale med det offentlige ikke regnes som finansiering i forhold til denne bestemmelsen.

Samtidig er det slik at finansieringskravet må ses i sammenheng med de andre alternative vilkårene i bokstav c, slik at det sentrale også her må være om den private aktøren har kontroll med driften. Se også ovennevnte teori, der det på side 120 heter:

"Kravet om finansiering omfatter således ikke alle overføringer fra det offentlige. Det avgjørende er om overføringen fra det offentlige har til formål eller er egnet til å skape eller forsterke et avhengighetsforhold eller et underordningsforhold som gjør at det er fare for at virksomheten som får støtte, vil være tilbøyelig til å ta andre hensyn enn kommersielle ved sine anskaffelser."

Så lenge den private aktøren skal utføre en tjeneste som det tas betalt for i henhold til en avtale inngått med det offentlige, er det ikke naturlig å legge til grunn at aktøren vil ta andre hensyn enn kommersielle ved egne anskaffelser. Tvert imot er det vanligvis slik at man vil være nødt til å foreta egne innkjøp på en kostnadseffektiv og forsvarlig måte for å redusere egne omkostninger.

Konklusjonen er således at en privat aktør som har det offentlige som sin eneste inntektskilde som hovedregel ikke vil være finansiert av det offentlige dersom inntekten er basert på avtale. I og med at vilkårene i bokstav a og b stort sett vil være oppfylt for aktører innen HUK-området, innebærer det at utgangspunktet vil være at de da ikke er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det kan imidlertid være spesielle forhold som gjør at dette ikke alltid vil være tilfelle. Hvert tilfelle må således vurderes konkret. Advokatene i Virke (seksjon for arbeidsrettssaker og forretningsjuss) kan bistå med en slik vurdering.