Om ledende stilling i varehandelen

Publisert:

​Mange av Virkes medlemmer er opptatt av vilkårene for å ansette butikksjefer i såkalt ledende stilling. Ledende stilling er et rettslig begrep i arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven §10-12(1).

Ansatte i ledende stillinger kan unntas fra bestemmelsene om arbeidstid i loven dersom vilkårene for det foreligger, og de ikke utsettes for uheldige arbeidsbelastninger. Det medfører blant annet at de som har en ledende stilling kan unntas fra reglene om overtidsbetaling.

Ved inngåelse av arbeidsavtalen med butikksjef må det alltid først avklares om stillingen er ledende eller ikke. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av det reelle innholdet i den enkelte stilling. Virksomheten bør kunne redegjøre for hvilke momenter som har blitt lagt til grunn i vurderingen.

I det følgende vil det nevnes momenter som inngår i totalvurderingen av om vilkårene er oppfylt, samt hvordan arbeidsgiver bør forholde seg:

  • Stillingen må være av ledende art. I det ligger at butikksjefstillingen må ha klare lederfunksjoner og dermed også et større ansvar enn andre ansatte. Det er ikke nok at stillingen betegnes som ledende. Lederansvaret må være reelt. Ofte formuleres dette i ansettelsesavtalen slik at butikksjefen har totalansvaret for butikkens drift, for det økonomiske resultatet og for personalet. I arbeidsavtalen og øvrige styringsdokumenter som stillingsinstruks mv. bør ansvaret presiseres ytterligere.
  • Butikksjefen må kunne treffe selvstendige beslutninger og eventuelt også delegere slik beslutningsmyndighet til andre ansatte. Butikksjefen utøver slik sett styringsretten på vegne av arbeidsgiver.
  • En betydelig del av butikksjefens arbeidsoppgaver må være av ledende art, det vil si at butikksjefen må utøve ledelse. Dersom butikksjefen gjør det samme som andre ansatte vil hun neppe anses å ha en stilling av ledende art i lovens forstand. Men det er ikke noe i veien for at butikksjefen også inngår i arbeidsplan sammen med øvrige ansatte. Dette er klart slått fast i rettspraksis.
  • For å anses å ha en ledende stilling er det viktig at butikksjefen har frihet til selv å vurdere behovet for egen arbeidsinnsats. Dette innebærer at butikksjefen ikke kan pålegges konkret arbeidstid. Heller ikke kan det foreligge uskrevne forventninger om at vedkommende skal arbeide til visse tider. Frihet til selv å vurdere egen arbeidsinnsats vil kunne oppleves problematisk, særlig for små butikker. I små butikker vil ledelsesfunksjonen ofte være vesentlig mindre enn i store butikker med mange ansatte, stor omsetning mv.
  • Geografisk avstand til butikksjefens overordnede nevnes ofte som et moment som tilsier at butikksjefen faktisk har en stilling av ledende art. Butikksjefen må selv, på daglig basis utøve lederansvaret alene – uten å kunne konsultere overordnet, for eksempel en regionsjef eller distriktssjef.
  • Generelt kan man si at butikksjefen med reell stilling av ledende art har liten grad av kontroll fra overordnet i det daglige arbeidet med å lede butikken.
  • En butikksjef i ledende stilling kan unntas lovens regler om arbeidstid, herunder overtidsbetaling. Det er derfor ofte et moment i vurderingen hvilke samlede lønnsbetingelser butikklederen har. Lønnsbetingelsen skal anses å kompensere for at butikksjefen arbeider i det omfang som er nødvendig for å ivareta oppgaver og ansvarsområder underlagt stillingen. Lønnsbetingelsene bør derfor ligge høyere enn for andre butikkansatte.

I rekrutterings- og ansettelsesprosessen er det viktig at arbeidsgiver gjør en konkret vurdering av om den aktuelle stillingen faktisk representerer en stilling av ledende art. Vurderingen bør gjøres skriftlig og oppbevares som dokumentasjon på at arbeidsgiver faktisk har vurdert spørsmålet. Ved endringer underveis i stillingsinnhold og ansvarsområder kan det være behov for ny vurdering. Videre er det viktig i denne prosessen å redegjøre for alle ansvarsområder som ligger til stillingen slik at butikksjefkandidaten blir godt kjent med stillingens innhold, ansvarsområder og de forventninger arbeidsgiver har.

Ved utforming av ansettelsesavtalen er det også flere forhold arbeidsgiver må være oppmerksomme på. For det første må butikksjefens ansvarsområder nevnes.Dette kan formuleres slik: Butikksjefen har det overordnede drifts-resultat- og personalansvar for butikken vedkommende er ansatt i. Dernest må man være klar over at butikksjefen, i motsetning til øvrig ansatte, ikke har en bestemt arbeidstid. Ofte formuleres dette slik, kombinert med regulering av at stillingen unntas fra reglene om arbeidstid:

"Stillingen er av ledende art og faller utenfor arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kap. 10, med unntak av §10-12 første, annet og fjerde ledd, jf. aml. § 10-12(1). Butikksjefen forventes å arbeide i det omfang som er nødvendig for å ivareta de oppgaver og ansvarsområder som ligger til stillingen uten ytterligere kompensasjon ut over avtalt lønn og andre ytelser og arbeidsvilkår som hensyntar nevnte forhold. Stillingen har ikke rett til overtidsbetaling."

Oppsummering:

Husk at ledende stilling er en stilling hvor butikksjefen har et større ansvar og hvor denne kan treffe selvstendige avgjørelser. Vedkommende vurderer selv behovet for egen arbeidsinnsats –gitt dette ansvaret. Stillingsbetegnelsen er ikke avgjørende. Det er stillingens reelle innhold og funksjoner som er relevant for vurderingen.

At en ledende stilling er regulert av ytre rammer, som butikkåpningstid/åpningstid i et kjøpesenter eller liknende er ikke til hinder for at stillingen anses som ledende. Slike ytre rammer må alle forholde seg til på forskjellige livsområder. Er derimot de indre rammer som arbeidsgiver fastsetter for stillingen så omfattende og detaljregulerte at butikksjefen i realiteten ikke selv avgjør når, hvordan og med hvilke ressurser oppgavene skal utføres, - vil den trolig ikke kunne anses som ledende i lovens forstand.

Virke opplever for tiden et stort antall henvendelser om dette temaet. Rettsområdet er komplisert og krever som regel god innsikt i lovforarbeider, rettspraksis og andre myndigheters praksis på området. Medlemmer anbefales derfor å ta kontakt med Virke for å få bistand i disse spørsmålene.