Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

Etter mor har født har far rett til 14 dager fri fra jobb for å bistå moren. I denne artikkelen redegjøres det for praktiske spørsmål som kan oppstå i forbindelse med arbeidstakers utøvelse av denne rettigheten.

Rett til fri

Retten til fri fra arbeidet følger av arbeidsmiljøloven § 12-3. Det er ingen lovbestemt rett til lønn eller stønad fra arbeidsgiver eller NAV for disse to ukene. Retten til lønnet fri følger imidlertid ofte av tariffavtale. Etter Landsoverenskomsten Virke/HK § 8 har far rett på fri med lønn dersom han har vært ansatt i virksomheten i ett år. I Virkes tariffavtaler innen helse, utdanning og kultur følger det også en tariffestet plikt for arbeidsgiver til å betale lønn for disse 14 dagene, men da uten et krav om opptjeningstid for arbeidstaker. Virksomheten kan også gjennom sin personalpolitikk ha besluttet at denne permisjonen skal være lønnet.

Bakgrunnen for permisjonen er at mor skal få bistand og støtte til å ivareta seg selv og barnet i tiden etter fødsel.

Når starter omsorgspermisjonen?

Det er naturlig at første permisjonsdag regnes som den første dag far har fravær i forbindelse med fødselen. Bakgrunnen for dette er at permisjonen er gitt fordi behovet for permisjon synes å være størst i tiden rett etter fødsel. Det fremgår av lovforarbeidene at permisjonen må tas ut innenfor rammen av to uker før og to uker etter fødselen. Er far deltidsansatt kan ikke de 14 dagene legges kun på arbeidsdager, de må avvikles som permisjon i 14 kalenderdager etter fødsel. Imidlertid er det slik at dersom far avvikler ferie når fødselen finner sted, kan det kreves utsettelse av de resterende feriedagene som faller i samme tidsrom som omsorgspermisjonen, jf ferieloven § 9 (2). Det må påses at den utsatte ferien avvikles senere i ferieåret.

Retten til permisjon gjelder hver enkelt fødsel. Flerbarnsfødsel gir derfor ikke rett til utvidet permisjon etter denne bestemmelsen.

Hvordan varsle om fraværet
Varslingsplikten for arbeidstaker etter aml § 12-7 gjelder også for denne permisjonen. Rent praktisk synes det naturlig at far i god tid orienterer arbeidsgiver om når hans partner har termin. På denne måten vil arbeidsgiver så godt det lar seg gjøre være varslet om når omsorgspermisjonen skal tas ut. Når fraværet begynner, melder arbeidstaker fra til arbeidsgiver i henhold til virksomhetens ordinære fraværsrutiner.

Omsorgspermisjon for andre enn far?

Andre enn far rett kan ha til å ta ut omsorgspermisjon, som eksempelvis mors samboer/partner eller et annet familiemedlem. Den konkrete familiesituasjonen vil være avgjørende for hvem som kan sies så ha en slik rett. Videre gjelder retten til omsorgspermisjon tilsvarende for adoptivforeldre og fosterforeldre ved omsorgsovertakelse.

Virkes medlemmer kan ved ytterligere spørsmål kontakte Virkes arbeidsrettslige rådgivning per telefon 22 54 17 00 eller epost arbeidsrett@virke.no.