Har far rett til lønnet permisjon i forbindelse med fødsel?

Etter mor har født har far rett til 14 dager fri fra jobb for å bistå moren. I denne artikkelen går vi gjennom praktiske spørsmål som kan oppstå i forbindelse med at far tar ut denne permisjonen.

Rett til fri

Retten til fri fra arbeidet følger av arbeidsmiljøloven (aml) § 12-3. Det er ingen lovbestemt rett til lønn eller stønad fra arbeidsgiver eller NAV for disse to ukene. Retten til lønnet fri følger likevel ofte av tariffavtale. Etter Landsoverenskomsten Virke/HK § 8 har far rett på fri med lønn, dersom han har vært ansatt i virksomheten i ett år. I Virkes tariffavtaler innen helse, utdanning og kultur følger det også en plikt for arbeidsgiver til å betale lønn for disse 14 dagene, men dette gjelder uten et tilsvarende krav om at arbeidstaker må ha vært ansatt i en viss periode. Virksomheten kan også gjennom sin personalpolitikk bestemme at denne permisjonen skal være lønnet.

Bakgrunnen for permisjonen er at mor skal få hjelp og støtte fra far i tiden etter fødsel.

Når starter omsorgspermisjonen?

Permisjonen skal tas i forbindelse med fødselen, men det er ikke fastsatt spesifikke krav til tidspunkt utover at permisjonen skal tas innenfor rammen av to uker før fødselen og to uker etter morens hjemkomst. Første permisjonsdag regnes gjerne fra første dag far har fravær i forbindelse med fødselen, siden behovet antas å være størst i den tiden kvinnen er innlagt på sykehus, og den første tiden hjemme. Det må imidlertid være adgang til å forskyve tidspunktet, dersom hensynet til familien tilsier det.

Er far deltidsansatt, kan ikke de 14 dagene legges kun på arbeidsdager, de må avvikles som permisjon i 14 kalenderdager etter fødsel. Dersom far avvikler ferie når fødselen finner sted, kan han kreve utsettelse av de resterende feriedagene som faller i samme tidsrom som omsorgspermisjonen, jf. ferieloven § 9 (2). Den utsatte ferien vil da måtte avvikles senere i ferieåret.

Retten til permisjon gjelder hver enkelt fødsel. Flerbarnsfødsel gir derfor ikke rett til utvidet permisjon etter denne bestemmelsen. Bestemmelsen fastsetter som vilkår at faren bor sammen med moren til barnet. Behovet for farens adgang til permisjon er uavhengig av kvinnens yrkesmessige stilling, og det er derfor ikke noe vilkår om at begge foreldre skal være yrkesaktive.

Hvordan varsle om fraværet

Varslingsplikten for arbeidstaker etter aml § 12-7 gjelder også for denne permisjonen. Vi anbefaler at far i god tid før fødsel orienterer arbeidsgiver om når hans partner har termin, slik at arbeidsgiver er kjent med omtrentlig tidspunkt for uttak og kan planlegge for dette. Når fraværet begynner, melder arbeidstaker fra til arbeidsgiver i tråd med virksomhetens ordinære fraværsrutiner.

Omsorgspermisjon for andre enn far?

Andre enn far kan ha rett til å ta ut omsorgspermisjon, som eksempelvis mors samboer/partner eller et annet familiemedlem. Den konkrete familiesituasjonen vil være avgjørende for hvem som kan sies å ha en slik rett. Videre gjelder retten til omsorgspermisjon tilsvarende for adoptivforeldre og fosterforeldre ved omsorgsovertakelse.

Har du spørsmål knyttet til permisjon ved fødsel?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til