Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

Medarbeidere i dialog

Ved fylte 72 år mister arbeidstaker sitt stillingsvern og arbeidsgiver har anledning til å avslutte arbeidsforholdet uten ordinær oppsigelsesprosess. I denne artikkelen gjennomgås fremgangsmåten for hvordan avslutte et arbeidsforhold grunnet alder.

Oppnådd aldersgrense

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a et stillingsvern til fylte 72 år. Dersom virksomheten praktiserer en bedriftsfastsatt aldersgrense på 70 år (eller lavere om den er begrunnet i helse eller sikkerhet), opphører stillingsvernet ved fylte 70 år. Les mer om bedriftsfastsatte aldersgrenser og muligheten til å praktisere disse i denne artikkelen. Les også mer om aldersgrenser i arbeidslivet i denne artikkelen.

Skriftlig varsel

Når arbeidsforholdet opphører grunnet alder, skal det ikke innkalles til og avholdes drøftingsmøte eller overleveres formriktig oppsigelse til arbeidstaker. Imidlertid fremgår det av loven at en alternativ prosess skal gjennomføres. Denne fremgangsmåten skal følges både når arbeidstaker må gå av grunnet oppnådd lovbestemt aldersgrense eller bedriftsfastsatt aldersgrense.

Arbeidstaker har rett på et skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden. Mal for slikt varsel finnes i skjemabanken på Virke Pluss.

Varselet må leveres seks måneder før fratreden. Dersom arbeidstaker fyller 72 år i februar 2018, må varsel om fratreden leveres senest i august 2017. Om det er kortere enn seks måneder til arbeidstaker oppnår aldersgrensen og arbeidsgiver ikke har gitt skriftlig varsel, vil fratredelsestidspunktet forskyves og være seks måneder fra måneden etter varsel mottas.

Innkall til samtale

Det er viktig at arbeidsgiver har i minne at dette i mange tilfeller er arbeidstakers avslutning på et langt arbeidsliv. Før skriftlig varsel gis, er det derfor pålagt at arbeidsgiver innkaller arbeidstaker til en samtale. En slik samtale avholdes kun dersom arbeidstaker ønsker dette.

Samtalen er et alternativ til drøftingsmøtet, jf aml § 15-1, som skal avholdes når arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse av en arbeidstaker.

Det stilles ingen krav til samtalens form eller innhold. Virke anbefaler at det settes opp et kort referat fra samtalen.

Hva om hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker varsler avgang?

Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk. Dersom ingen av partene tar skritt for å avslutte arbeidsforholdet i tiden før/etter arbeidstaker fyller 72 år, videreføres det. Arbeidsgiver kan senere velge å innkalle til samtale og gi varsel om fratreden. Arbeidstaker kan fortsatt kreve seks måneders varslingstid.

For nærmere spørsmål vedrørende opphør av arbeidsforhold grunnet alder, kan medlemmer ta kontakt med Virke på telefon 22 54 17 00, tast 1 for rådgivning og 1 for arbeidsrett. Det kan også sendes e-post til .