Opplæring av ansatte

Publisert:

Opplæring av ansatte - En rett og plikt som varer hele arbeidsforholdet. Mange mener sikkert det følger av god fornuft at en ansatt bør gis god opplæring i den jobben som skal gjøres. Og det er sikkert flere ulike meninger om hvor mye opplæring som bør gis, og hvor ofte. Det kanskje ikke alle er klar over er at arbeidsmiljøloven har regler om opplæring og at spørsmålet kan komme på spissen i ulike situasjoner som berører forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hovedregelen om opplæring av ansatte finner vi i arbeidsmiljøloven (aml) § 3-2. En annen viktig bestemmelse om informasjon og opplæring er aml § 4-2. Disse bestemmelsene slår fast at en ansatt skal ha nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Formålet med bestemmelsen er å sikre at den ansatte mestrer arbeidet, sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidsplass for den ansatte, unngå ulykker, fremme produktivitet og hindre utstøting fra arbeidet, jf. aml § 1–1

Aml § 3–2 pålegger en generell plikt til opplæring. Plikten til opplæring gjelder både når den ansatte introduseres for en arbeidsoppgave for første gang, og senere dersom arbeidet omorganiseres. I tillegg presiserer aml § 4-2 nr. 1 at de ansatte skal holdes løpende informert om, og medvirke ved, utformingen av systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. En ansatt skal altså ha opplæring og løpende informasjon ved ansettelse i virksomheten og gjennom hele ansettelsesperioden. Dette gjenspeiles også i § 12-11 hvor det fremgår at det er en lovfestet rett til permisjon for etterutdanning under visse forutsetninger. Arbeidsgivers plikt korresponderer med en rett for arbeidstaker til å få nødvendig og tilstrekkelig opplæring.

Arbeidsgivers plikt til opplæring omfatter alt som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes forutsetninger. Dette kan være alder, kyndighet, arbeidsevne med mer. Jo mer komplisert arbeidet og arbeidsutstyret er, desto mer omfattende skal opplæringen være. Arbeidstaker skal lære å beherske de farene som utførelse av arbeidet og bruk av arbeidsutstyr kan medføre. Dette kan være informasjon om arbeidets organisering, datasystemer, arbeids – og sikkerhetsrutiner, sikkerhetsrisikoer, arbeidsgivers forventninger til arbeidets utførelse med videre. Altså alt i fra branninstruksen på arbeidsplassen til bruk av kasse og salgssystemer, policy for kundebehandling, forventninger til salgsoppnåelse eller betjening av en maskin med mer. 

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av hvilken opplæring den ansatte har behov for i den enkelte stilling. Det følger av Internkontrollforskriften at arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av egen virksomhet og kartlegge risikofaktorer, jf. Internkontrollforskriften § 5. Det er naturlig å benytte denne risikovurderingen til å fastslå hvilket opplæringsbehov som er nødvendig for å forebygge og unngå de kartlagte risiki. Virksomhetens strategi og resultatmål er andre eksempler på hva som påvirker behovet for opplæring.

Om det er gitt tilstrekkelig opplæring eller ikke kan blant annet få betydning for erstatningsutmåling dersom det skjer en ulykke eller i en situasjon hvor arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet.

Ved arbeidsulykker som medfører personskade eller død skal hendelsen meldes politiet og arbeidstilsynet, som vil etterforske ulykken. Ved manglende eller utilstrekkelig opplæring vil arbeidsgiver kunne komme i ansvar og risikere bøter og straffereaksjoner, jf. aml kapittel 19.

Dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet, er det et viktig moment i saklighetsvurderingen om arbeidsgiver har oppfylt sin opplæringsplikt. Dette gjelder både i prøvetiden og senere. En oppsigelse eller avskjed vil kunne bli kjent ugyldig dersom det fremkommer at arbeidsgiver ikke har gitt tilstrekkelig opplæring og oppfølging i det den ansatte kritiseres for. Arbeidsgiver har som nevnt over plikt til å sørge for at ansatte oppdateres og læres opp slik at de kan holde følge med den teknologiske utviklingen i arbeidet. En virksomhet kan dermed ikke unnlate opplæring av eldre arbeidstakere og så påberope seg at de ikke lenger ”henger med” i arbeidet som en begrunnelse for å si opp eldre arbeidstakere.

Dersom virksomheten gjennomfører en omstillingsprosess som medfører endringer av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml § 4-2 nr. 3.

På samme måte som arbeidsgiver har opplæringsplikt, har arbeidstaker plikt til å sette seg inn i arbeidsgivers instrukser, policy, ta imot opplæring, bruke pålagt sikkerhetsutstyr med mer, jf. aml § 2–3.

Det finnes flere forskrifter om opplæring i bruk av maskiner og arbeidsredskaper som gjelder for ulike bransjer og virksomheter. Blant annet for bruk av truck, stillas, bruk av verneutstyr i forbindelse med bruk av arbeidsutstyr med videre. Du kan finne ut om disse forskriftene gjelder din virksomhet ved å gå inn på www.regelhjelp.no