Oppløsning og avvikling av aksjeselskap

Publisert:

Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst. En oppløsning kan blant annet være aktuelt ved nedleggelse av virksomhet hvor aksjeselskapet ikke skal videreføres og ved fusjon der et av selskapene ikke skal videreføres.

Reglene om oppløsning og avvikling av aksjeselskaper fremgår av aksjeloven kapittel 16, og det gis her en kort oversikt over fremgangsmåten. Beslutningen om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen som også må velge et avviklingsstyre, men har virksomheten bedriftsforsamling er det denne som velger styret. Beslutningen om oppløsing sendes straks til Foretaksregisteret som kunngjør dette. Avviklingsstyret skal videre varsle selskapets kreditorer, utarbeide en avviklingsbalanse, sørge for at selskapets forpliktelser dekkes, realisere selskapets eiendeler samt foreta utdeling av den gjenværende nettoformuen til aksjonærene. Ved generalforsamlingens godkjennelse av det endelige oppgjøret anses selskapet for endelig oppløst og dette må meldes til Foretaksregisteret.

Det er viktig å merke seg at oppløsning og avvikling av aksjeselskaper også kan reise skatterettslige og arbeidsrettslige spørsmål.

Virke har utarbeidet en mer detaljert veiledning ved oppløsning og avvikling av aksjeselskaper hvor de forskjellige trinn i oppløsningsprosessen er beskrevet nærmere og hvor det er tatt inn lenker til aktuelle skjema.

Denne veilederen er tilgjengelig på Virkes medlemssider.