Oppsigelse av lokal særavtale

Publisert:

Medlemsvirksomheter som er bundet av tariffavtale kan inngå bindende avtaler med de tillitsvalgte om lønns og arbeidsvilkår som utfyller tariffavtalen. Slike avtaler kalles særavtaler og inngåelse og oppsigelse av særavtaler er regulert i hovedavtalene mellom Virke og fagforeningene.

Signering av kontrakt

Særavtaler skal inngås skriftlig, og må ikke være i strid med tariffavtalen eller annet overordnet lov eller avtaleverk. Noen av Virkes avtaler betegnes som "rammeavtaler" og i slike avtaler er det partenes intensjon at tariffavtalen skal utfylles med særavtaler. I andre avtaler er det en plikt for partene å inngå særavtale om bestemte forhold, mens det i de fleste av Virkes tariffavtaler er overlatt til de lokale parter om det skal inngås særavtaler. Særavtalen forplikter partene i avtaleperioden, og arbeidsgiver bør derfor nøye vurdere fordeler og ulemper ved å inngå en særavtale.

Særavtalens parter har rådighet over avtalen, og partene kan når som helst bli enige om å revidere særavtalen og gjøre endringer i denne. Dersom en ikke kommer til enighet om endringer, eller en av partene ønsker å gå bort fra avtalen har en adgang til å si opp avtalen. Hovedavtalene har regler om oppsigelse av særavtaler og virkningen av en slik oppsigelse.

Det er beskrevet tre ulike oppsigelsesmekanismer for særavtaler, og partene må bli enige om hvilken av disse tre oppsigelsesmekanismene en velger ved inngåelse av særavtalen:

  • særavtaler med bestemt løpetid
  • særavtaler som gjelder inntil videre
  • særavtaler som følger virksomhetens tariffavtale.

Forhandlinger først

Før hver av partene har adgang til å si opp særavtalen skal det føres forhandlinger. Det er naturlig at den part som ønsker endringer eller bortfall av særavtalen tar initiativ til et forhandlingsmøte, og av bevishensyn anbefales at det skrives protokoll fra forhandlingene. Dersom en har krevet forhandlinger, men forhandlingene ikke er kommet i stand innen 8 dager, kan særavtalen sies opp uten at forhandlinger er ført.

Særavtaler med bestemt løpetid

Partene kan ved inngåelse av særavtalen bestemme at særavtalen skal ha en "bestemt løpetid" jf. Hovedavtalens § 5-2. En slik avtale er uoppsigelig i den bestemte løpetiden. Avtalen kan sies opp med én måneds varsel før utløpstiden. Selv om avtalen har en bestemt sluttdato og det er naturlig at avtalen faller bort på dette tidspunktet krever Hovedavtalen at en av partene gir oppsigelse. Dersom ingen av partene sier opp avtalen løper den videre med en måneds oppsigelsestid.

Særavtaler som gjelder inntil videre

Den mest praktiske oppsigelsesmekanismen for særavtaler er at særavtalen gjelder inntil videre, jf. Hovedavtalens § 5-3. En slik særavtale vil løpe videre uforandret til partene blir enige om endringer eller til den sies opp av en av partene. Avtalen kan sies opp med én måneds varsel med mindre partene har avtalt annen oppsigelsestid.

Særavtaler som følger virksomhetens tariffavtale

Den mest omstendelige oppsigelsesmekanismen har en for særavtaler som "følger virksomhetens tariffavtale" jf. Hovedavtalens § 5-4.

Dette kommer typisk til uttrykk ved at avtalen har formuleringer om at særavtalen gjelder så lenge tariffavtalen gjelder, eller at varigheten av avtalen settes til å sammenfalle med tidspunktet for utløpet av tariffavtalen (vanligvis 31. mars eller 30. april i partallsårene). Slike særavtaler kan ikke enkelt sies opp, og dersom avtalen ikke sies opp til rett tid vil den gjelde videre for neste tariffperiode (vanligvis 2 år). For å si opp en slik særavtale må den parten som ønsker oppsigelse ta initiativ til forhandlinger om særavtalen.

Dersom en ikke kommer til enighet i forhandlingene, kan den part som ønsker å si opp avtalen bringe saken inn for sin organisasjon. Først etter at de sentrale parter har forhandlet og ikke kommet til enighet vil den lokale part kunne si opp særavtalen. Oppsigelsesfristen er da den samme som i den overordnede tariffavtale.

Virke anbefaler sine medlemmer å vise stor forsiktighet med å inngå avtaler som benytter denne oppsigelsesmekanismen.

Virkning av at særavtale utløper

Når en særavtale er sagt opp og oppsigelsestiden er utløpt faller avtalen bort. De forhold som særavtalen omhandlet skal da "ordnes på grunnlag av tariffavtalens bestemmelser" jf. Hovedavtalens § 5-5. Dette betyr at de reguleringer som var omhandlet i særavtalen nå skal løses som beskrevet i tariffavtalen. Dersom det ikke finnes bestemmelser i tariffavtalen eller annet regelverk som er anvendelige vil arbeidsgiver ha styringsrett på spørsmålet.

For spørsmål i slike saker, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .