Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner

Kan den ansattes mangelfulle arbeidsprestasjoner legges til grunn for en oppsigelse?

Oppsigelsessituasjon

Arbeidsmiljøloven slår fast at det må foreligge saklig grunn for oppsigelse. Om det foreligger saklig grunn må vurderes konkret og en rekke forhold vil ha betydning for om arbeidsforholdet kan avsluttes med bakgrunn i mangelfulle arbeidsprestasjoner.

For å fastslå om arbeidsprestasjonen er mangelfull må arbeidsgiver ta utgangspunkt i arbeidsforpliktelsen. Hva er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Det er arbeidsgiver som fastsetter både kvalifikasjonskrav og de krav til kvalitet som gjelder for stillingen. Ved bedømmelsen av om arbeidsprestasjonen er mangelfull må man derfor ta utgangspunkt i de krav til prestasjoner som fremgikk av rekrutteringsprosessen, så som stillingsannonsen, ansettelsesprosessen, samt naturligvis også arbeidsavtalen og andre grunnlag. Ofte vil det foreligge en stillingsinstruks eller andre styringsdokumenter som konkret setter krav til kvalitet og ansvar for stillingen. Det kan være retningslinjer, bransjekrav, krav om måloppnåelse eller andre forhold.

De kravene som stilles til arbeidstakers prestasjon i ovennevnte grunnlag må være fornuftige og rimelige.

Hva utgjør en mangel i levering av arbeidsprestasjonen?

Det neste spørsmålet som må avklares er hva som utgjør en mangel i levering av arbeidsprestasjonen. Hvor mye skal til, hvilken terskel må overskrides for å fastslå at en arbeidsprestasjon er mangelfull? Her foreligger det rikholdig rettspraksis. Sterk svikt i arbeidsprestasjonen er tilstrekkelig til å begrunne en oppsigelse, herunder også dersom det fastslås betydelige mangler. Kort oppsummeringsvis kan det sies at arbeidsprestasjonen i hvert fall må ligge markant under det man med rimelighet må kunne forvente for å ha et oppsigelsesgrunnlag.

Mangelen eller svikten i arbeidsprestasjonen kan bestå i slurv, unøyaktighet, stadig for sent fremmøte, manglende inntjening osv. Det er ikke krav om skyld på arbeidstakers side. Selv hvor den ansatte gjør så godt han kan, vil prestasjonen kunne være mangelfull og lede til oppsigelse. På den annen side vil den ansattes manglende vilje eller bevisste unnlatelse av å utføre avtalte arbeidsprestasjoner være skjerpende og lettere anses som grunnlag for oppsigelse.

Den ansattes stillingsnivå har betydning. Der den ansatte har en ledende stilling vil det stilles strengere krav til arbeidsprestasjonen enn for en stilling på lavere nivå. Likeledes vil kravene til enkelte typer stilling kunne medføre strengere krav til prestasjonen. For eksempel vil kravene til en kabinansatt med hensyn til sikkerhet, punktlighet og service være strengere enn for en butikkansatt. Og en arbeidsgiver har kanskje strengere krav til en butikkansatt hva gjelder kundebehandling enn for en ansatt som jobber på et lager.

Selv om man kan konstatere en klar svikt i den ansattes arbeidsutførelse, medfører ikke det nødvendigvis at vilkårene for oppsigelse foreligger. I vurderingen vil det også være relevant å se om arbeidsgiver selv kan klandres. Har den ansatte fått mangelfull opplæring, eller har arbeidsgiveren planlagt et prosjekt for dårlig? I så fall må arbeidsgiver selv ta risikoen for det og kan ikke velte byrden over på arbeidstaker.

En oppsigelse skal ikke komme overraskende på arbeidstaker. Det er viktig at arbeidsgiver har fulgt opp den ansatte med samtaler og veiledning om utføring av arbeidet gjennom ansettelsesforholdet. Opplæring er naturlig i starten av et ansettelsesforhold, men også underveis kan det være nødvendig. Har den ansatte til tross for klare og fornuftige krav til arbeidsutførelsen likevel ikke prestert i henhold til kravene, vil det kunne gi grunnlag for oppsigelse. Kanskje først og fremst vil det gi grunnlag for en advarsel for forholdet.

En oppsigelse vil for de fleste ansatte oppleves dramatisk. Det er derfor også ved oppsigelse grunnet arbeidstakers mangelfulle prestasjoner nødvendig å foreta en rimelighetsvurdering hvor forhold som den ansattes alder, ansiennitet, sosiale forhold mv. må trekkes inn før oppsigelse besluttes.

Hvorvidt det foreligger grunnlag for oppsigelse basert på mangelfulle arbeidsprestasjoner er ofte vanskelig og tidkrevende å avgjøre. Virkes medlemmer anbefales å kontakte rådgiver før oppsigelse besluttes.