Oppsigelse i prøvetiden

Publisert:

Når arbeidsgiver skal ansette en ny person i virksomheten, er det viktig at den som ansettes har nødvendig faglig dyktighet og pålitelighet, og at personen klarer å tilpasse seg til det konkrete arbeidet.

Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en videre adgang enn ellers til å si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Reglene om prøvetid finnes i arbeidsmiljøloven § 15-6

En avtale om prøvetid må være skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale om prøvetid er ikke bindende. Vi anbefaler derfor at avtale om prøvetid inngås før den ansatte starter opp i stillingen. Inngås prøvetidsavtalen senere, risikerer virksomheten å måtte gjøre bruk av de strengere reglene for oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7. Da vil terskelen for oppsigelsen altså være høyere.

Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder. Har arbeidstaker vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, for eksempel grunnet sykdom, kan arbeidsgiver ensidig forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av sykdomsfraværet. En slik forlengelse kan dog bare bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette. I Virkes standard ansettelsesavtaler er dette innarbeidet på følgende måte:

"Prøvetiden er XX mnd. Dersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet skyldes den ansatte, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode tilsvarende lengden av fraværet. Arbeidsgiver skal skriftlig orientere arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden."


Virkes standard ansettelsesavtale finner du på medlemssidene våre.

Videre må arbeidstaker skriftlig orienteres om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det kan bety at arbeidsgiver skriftlig må underrette arbeidstaker mens denne er syk. Ellers risikerer man at prøvetiden utløper, og da gjelder som nevnt andre og strengere regler for oppsigelse.

Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver. De mest praktiske grunnene til forlengelse av prøvetid er sykdom og permisjoner.

En oppsigelse i prøvetiden må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Med tilpasning til arbeidet tenker en på hvordan den ansatte innordner seg på arbeidsplassen, om den ansatte følger rutiner og instrukser mv. Faglig dyktighet er knyttes opp mot den prøvetidsansattes faktiske kvalifikasjoner som er nødvendig i stillingen, mens med pålitelighet menes den ansattes typiske punktlighet og etterrettelighet.

De nevnte oppsigelsesgrunnene over skiller seg fra det ordinære oppsigelsvernet som gjelder i et løpende arbeidsforhold og innebærer i følge Høyesterettspraksis en ikke helt ubetydelig lavere terskel for oppsigelse. Men det er absolutt ikke fritt frem for arbeidsgiver å gå til oppsigelse av enhver årsak. Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstakers ytelse skal oppfylle et idealkrav, men arbeidstaker må levere på et akseptabelt nivå for stillingen. I stillinger med høye kvalifikasjonskrav må arbeidsgiver kunne forvente en raskere og bedre tilpasning til sentrale sider av arbeidet enn i andre stillinger. Tilsvarende vil det kunne stilles strengere krav til en medarbeider med relevant erfaring fra tidligere arbeidsforhold enn til andre.

Beviskravene domstolene stiller i saker om oppsigelse i prøvetid innebærer at arbeidsgiver må arbeide systematisk med oppfølgingen av prøvetidsansatte for å kunne gi en lovlig oppsigelse i prøvetiden. Arbeidsgiver må derfor kunne føre bevis for

  • at arbeidstaker har fått tilstrekkelig opplæring i stillingen
  • de faktiske forholdene som begrunner oppsigelsen
  • at arbeidstaker i løpet av prøvetiden har fått utvetydig tilbakemelding  på at prestasjonen anses å ligge under nødvendig nivå, og eventuelt nødvendig veiledning for å forbedre prestasjonen

Ved oppsigelse av ansatt i prøvetid gjelder de samme saksbehandlingsregler som ved oppsigelse utenfor prøvetiden. Det vil si at arbeidstaker må innkalles til drøftingsmøte og at oppsigelsen må være formriktig.

Dersom du har behov for bistand knytte til oppsigelse i prøvetiden, vennligst ta kontakt med Virkes Arbeidsgiverservice på tlf: 2254 17 00.