Overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljølovgivningen

Publisert:

​Den 1. januar 2014 fikk Arbeidstilsynet et nytt virkemiddel i sin verktøykasse – overtredelsesgebyr. Arbeidstilsynet har dermed mulighet til å ilegge straffegebyr ved brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Dette kommer i tillegg til de andre verktøyene Arbeidstilsynet har: pålegg, tvangsmulkt og stansing av drift.

Arbeidstilsynet varsler i en

pressemelding

at de nå vil begynne å ta i bruk overtredelsesgebyr, i første omgang innenfor bygg og anlegg og renhold. Bruk av overtredelsesgebyr vil imidlertid ikke være begrenset til disse bransjene og dette reiser to spørsmål som vi skal forsøke å besvare: 1) hvilke brudd kan straffes med overtredelsesgebyr, og 2) når skal overtredelsesgebyr ilegges og hvor stort skal gebyret eventuelt være?

Hvilke brudd kan straffes med overtredelsesgebyr?
Det kan ilegges overtredelsesgebyr for brudd på en lang rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven, f.eks. kravet til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (§ 3-1), kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet (§ 4-3), kravet til det fysiske arbeidsmiljøet (§ 4-4), tilretteleggingsplikten for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (§ 4-6), arbeidsgivers plikt til informasjon og drøfting med tillitsvalgte (§ 8-1), de fleste reglene om arbeidstid (kapittel 10), plikten til å drøfte bruk av deltid (§ 14-1a), plikten til å drøfte bruk av midlertidige ansettelser (§ 14-9), kravene til arbeidsavtale (§§ 14-5 og 14-6), mv.

For en fullstendig oversikt over hvilke bestemmelser som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr vises det til arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd.

Når skal brudd straffes med overtredelsesgebyr og hvor stort skal eventuelt gebyret være?

Overtredelsesgebyret kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (kr. 85 245 per 1. mai 2013), dvs. ca. 1,3 millioner kroner. Det betyr at brudd på arbeidsmiljølovgivningen potensielt kan bli en kostbar affære for virksomhetene.

Spørsmålet om det skal ilegges overtredelsesgebyr og hvor stort det eventuelt skal være, vil måtte vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I

arbeidsmiljøloven § 18-10

annet ledd er det listet opp en rekke momenter som særlig skal vektlegges i denne vurderingen, blant annet hvor alvorlig overtredelsen er, om det foreligger gjentagelse, om virksomheten har hatt noen fordel ved overtredelsen, virksomhetens økonomiske evne, den preventive effekten et gebyr vil ha, mv.

Dette er utdypet noe i pressemeldingen fra Arbeidstilsynet. Der fremgår det at pålegg (om å drive lovlig og forsvarlig) er og skal være Arbeidstilsynets vanligste reaksjonsform, men at overtredelsesgebyr er aktuelt ved gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen og overtredelsen ikke er alvorlig nok til politianmeldelse. De høyeste gebyrene skal gis til ressurssterke virksomheter som har begått alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket og som har hatt en betydelig økonomisk fordel ved å ikke overholde regelverket.

Før overtredelsesgebyr ilegges, skal virksomheten få et varsel og mulighet til å uttale seg. Virksomheten kan klage på gebyret.

For nærmere spørsmål vedrørende overtredelsesgebyr, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .