Permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon

Denne artikkel handler om hvilke rettigheter arbeidstaker har til permisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon og ved overtakelse av fosterbarn. Rett til permisjon fremgår av arbeidsmiljøloven kap. 12 . Retten til ytelser under permisjonen fremgår av folketrygdloven kap. 14 .

Permisjon og stønadsperiode
Foreldre har rett til permisjon i til sammen tolv måneder. Retten til permisjon er knyttet sammen med retten til ytelser fra folketrygdloven. Permisjonen kan tas ut med 80 eller 100 % lønn (foreldrepenger) avhengig av permisjonslengden. Ved valg av 100 % foreldrepenger vil arbeidstaker motta stønad i 49 uker, ved 80 % i 59 uker. Ved adopsjon er stønadsperioden 46 uker eller 56 uker. Fosterforeldre har rett til permisjon men ikke rett til foreldrepenger.

Ved flerbarnsfødsler eller ved adopsjon av flere barn samtidig utvides stønadsperioden.

I tillegg til ovennevnte permisjon har hver av foreldrene rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter endt permisjon som nevnt ovenfor. For å ha rett til foreldrepenger er det en forutsetning at foreldrene fyller vilkårene for opptjening av foreldrepenger i henhold til ftrl. § 14-6.

Dersom begge foreldrene fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, kan stønadsukene deles mellom foreldrene. Unntak er mors uttak på 3 uker før og 6 uker etter fødsel og fedrekvoten på 10 uker.

Gradert uttak og utsettelse av foreldrepenger
Permisjon kan tas ut som delvis permisjon etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har arbeidstaker ønske om hvordan uttaket av permisjonen skal gjennomføres, skal arbeidsgiver oppfylle dette dersom det ikke medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Delvis permisjon kan tas ut frem til barnet fyller 3 år eller inntil 3 år etter adopsjonen.

Det er arbeidsgiver som avgjør om virksomheten kan imøtekomme ønsket om delvis permisjon. Dersom arbeidsgiver ikke kan etterkomme arbeidstakers ønske, bør arbeidsgiver skriftlig begrunne dette og samtidig komme med forslag til en annen løsning.

Etter 6 ukers permisjon kan mor velge å utsette uttak av foreldrepenger for å være i inntektsgivende arbeid på heltid i en periode. Dersom arbeidstaker ønsker en slik ordning, forutsetter det at det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel/adopsjon
I forbindelse med fødsel har far rett til 2 ukers permisjon for å bistå moren. Tilsvarende permisjon har adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med overtakelse av omsorgen for barnet. Permisjonen gir ikke rett til lønn, men kan imidlertid være regulert i tariffavtaler eller følge av virksomhetens personalpolitikk.

Varslingsplikt
Arbeidstakers varslingsfrister fremgår av arbeidsmiljøloven, § 12-7. Hovedregel er at arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver så snart som mulig.

Noen tips i forbindelse med ovennevnte type permisjoner
Det er mange varianter for uttak av permisjoner i forbindelse med fødsel, adopsjon og overtakelse av fosterbarn. Det kan derfor være hensiktsmessig for arbeidsgiver å utarbeide interne rutiner i forbindelse med slike permisjoner og etterfølge disse overfor ansatte som skal ut i denne type permisjoner. Arbeidsgiver vil på den måten så tidlig som mulig få oversikt over arbeidstakers permisjonsplaner og kan planlegge behovet for inntak av vikar eller organisering av virksomheten i permisjonsperioden. Arbeidstaker blir også ”tvunget” til å tenke igjennom mulige valg før permisjonen.

Det anbefales at arbeidsgiver avklarer når ferie ønskes avviklet før arbeidstaker går ut i permisjon. Mor eller far kan ikke pålegges å avvikle ferie under permisjonen, men arbeidstaker kan kreve å få den avviklet under permisjonen, jf. ferieloven § 9(2).

Det gjøres oppmerksom på at mor ikke har rett til å komme tilbake for å arbeide under fars avvikling av fedrekvoten hvis ikke dette er avtalt før mor starter sin permisjon. Det kreves ikke at mor arbeider når far avvikler fedrekvoten. Hun kan være hjemme samtidig med far, men vil da ikke motta foreldrepenger. For øvrig kan både mor og far avvikle ferie under fars fedrekvote.