Permittering, avbrudd og avslutning på permittering

Publisert:

​Permittering er en midlertidig hel eller delvis suspensjon av arbeidsavtalen etter pålegg fra arbeidsgiver ved mangel på arbeid som skyldes forhold som virksomheten ikke kan påvirke.

Virksomheten skal ha saklig grunn for å permittere, for eksempel ordremangel, større reparasjoner, ulykker, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser.

Arbeidsforholdet består under permitteringen, men arbeidsgiver har ingen lønnsplikt og arbeidstaker ingen arbeidsplikt.

Dersom det oppstår kortvarig behov for at arbeidstaker skal arbeide i virksomheten under permitteringen, bør arbeidstaker gis en til to dagers varsel. Arbeidet kan gjenopptas i inntil seks uker samtidig som permitteringsperioden løper. Det er ikke behov for nytt permitteringsvarsel og arbeidsgiverperiode ved fortsatt permittering etter dette.

Blir arbeidstaker syk, eller arbeidstaker avvikler ferie under permitteringen, forlenges permitteringsperioden tilsvarende fraværet. Dagpengene stopper i fraværsperioden. Ved sykdom som inntreffer etter at permitteringen er iverksatt, vil det ikke påløpe noen arbeidsgiverperiode for sykepengene. Arbeidstaker vil i stedet få utbetalt sykepenger fra Nav. Ferie kan være avtalt på forhånd eller kan pålegges av arbeidsgiver innenfor ferielovens bestemmelser. Ved ferieavvikling mottar arbeidstaker feriepenger opptjent året før fra arbeidsgiver.

Permitteringens lengde er begrenset til 30 uker i løpet av en 18 måneders periode. Arbeidsgiver har lønnsplikt de første 15 arbeidsdagene etter at permitteringen er iverksatt. Etter dette vil det kunne være mulig å motta dagpenger i inntil 26 uker.

Permitteringen kan også avsluttes gjennom et forhåndsvarslet tidspunkt eller ved at arbeidsgiveren orienterer om tidspunkt for avslutning.

Andre måter å avslutte permitteringen på er ved at arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstaker, eller ved at arbeidstaker selv sier opp. Dersom arbeidsgiver sier opp den ansatte i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Arbeidstaker har rett og plikt til å gjenoppta arbeidet og dagpengene stoppes. Dersom arbeidsgiver ikke har arbeid å tilby, må det uansett utbetales lønn i hele oppsigelsesperioden.

Hvis arbeidstaker sier opp sin stilling i permitteringsperioden, kan vedkommende påberope seg 14 dagers oppsigelsestid selv om annet er avtalt eller fremkommer av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Fristen løper fra tidspunktet arbeidsgiver har mottatt oppsigelsen. Arbeidstaker kan også fastholde den avtalte- eller lovbestemte oppsigelsestid. Når den ansatte har sagt opp selv etter å ha mottatt permitteringsvarsel, har det dannet seg praksis for at arbeidstaker får dagpenger fra Nav ut oppsigelsestiden og ikke lønn fra arbeidsgiver.
Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan andre vilkår gjelde.

Permittering som alternativ til nedbemanning.

og

Dagpengepraksis ved permittering

Spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på tlf. 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende en e-post til