Permittering i forbindelse med arbeidskonflikt

Publisert:

I bedrifter som rammes av arbeidskonflikt (streik) kan situasjonen være at arbeidsgiver ikke klarer å sysselsette arbeidstakerne som ikke er omfattet av konflikten på en rasjonell måte.

Tilsvarende kan det være problematisk å sysselsette sine ansatte ved konflikt i annen virksomhet man har samarbeid med, for eksempel en produktleverandør eller et transportfirma. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å benytte permittering. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det ved arbeidskonflikt gjelder enkelte unntak fra de vanlige reglene om varsling og lønn i forbindelse med permittering.

Hovedregelen om varsling ved permittering er at det skal gis 14 dagers skriftlig varsel til den enkelte arbeidstaker regnet fra arbeidstidens slutt den dag varselet gis. Denne hovedregelen gjelder også ved sysselsettingsproblemer grunnet lovlig konflikt i egen virksomhet. Fristen gjelder imidlertid ikke ved permittering som skyldes konflikt i annen virksomhet, eller ved permittering som skyldes tariffstridig konflikt i egen virksomhet. I slike tilfelle plikter arbeidsgiveren å gi det varsel som er mulig, jf. bl.a Hovedavtalen Virke-LO § 7-3. Av hensyn til de ansatte er det imidlertid viktig at arbeidsgiver varsler om permitteringen så tidlig som det lar seg gjøre. Permitteringsvarselet må være skriftlig og gis til den enkelte, så fremt ikke arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige om annen hensiktsmessig måte å varsle på (f.eks oppslag, intranett, e-post, fax).

Et permitteringsvarsel skal i utgangspunktet være ubetinget, dvs. at det skal oppgis hvilken dato permitteringen skal iverksettes overfor den enkelte. Dersom egen bedrift er truet av streik men man ikke har full oversikt over streikeuttaket og dermed konsekvensene av streiken, eller dersom streik hos samarbeidspartnere vil kunne medføre stans i egen bedrift, er det imidlertid anledning til å benytte betinget permitteringsvarsel.

Ved permittering pga. konflikt i egen bedrift gjelder som ovenfor nevnt hovedregelen om 14 dagers varslingsfrist. Følgelig kan det være hensiktsmessig å sende ut betinget permitteringsvarsel straks det blir brudd i de innledende forhandlingene mellom tariffpartene, slik at bedriften er i posisjon til å permittere når en eventuell streik iverksettes.

Også når permitteringen skyldes konflikt i annen bedrift eller tariffstridig konflikt i egen bedrift, og det altså ikke gjelder noen varslingsfrist utover å gi det varsel som er mulig, kan det være hensiktsmessig å sende ut betinget permitteringsvarsel for å unngå at eventuelle permitteringer kommer overraskende på de ansatte.

Dersom det er sendt et betinget permitteringsvarsel, må det senere treffes beslutning om hvilke av arbeidstakerne som faktisk blir permittert. Det betingete varsel må derfor suppleres med en skriftlig melding til den enkelte arbeidstaker om når fratreden skal skje.

Bortsett fra varslingsfristens lengde, gjelder saksbehandlingsreglene ved permittering også for permittering som skyldes konflikt i annen virksomhet eller tariffstridig konflikt i egen virksomhet. Dette innebærer for eksempel at det skal konfereres med de tillitsvalgte før det gis varsel om permittering. Konferansen skal gjennomføres slik det er beskrevet i hovedavtalene, f eks Hovedavtalen Virke – LO § 7-2. Det innebærer at de tillitsvalgte har krav på å få en redegjørelse for bakgrunnen for permitteringsbehovet og det omfang permitteringen antas å ville ha, og de skal gis anledning til å fremføre sine synspunkter. Fra konferansen med de tillitsvalgte skal det settes opp en protokoll som undertegnes av begge parter.

Ved permittering i virksomhet som ikke er tariffbundet er det ingen drøftingsplikt, men Virke anbefaler likevel at det konfereres med tillitsvalgte eller annen representant for de ansatte, eventuelt at dette gjøres i form av et allmøte e.l. med de ansatte eller de som vil bli berørt av permitteringen. 

Etter at arbeidsgiver har konferert med de tillitsvalgte og hørt deres synspunkter, er det arbeidsgiver som treffer den endelige beslutningen om permittering skal gjennomføres. 

Melding om permittering skal sendes NAV dersom minst 10 arbeidstakere permitteres uten lønn eller i mer enn 4 uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent. Melding skal gis til NAV i det distriktet virksomheten ligger.

Det er viktig å merke seg at lov om lønnsplikt under permittering ikke gjelder for permittering som følge av arbeidskamp, det vil si typisk ved streik eller lockout. Dette innebærer at arbeidsgiverperioden (5 dager ved full permittering) bortfaller dersom en bedrift må permittere som følge av arbeidskamp i egen eller annen bedrift. 

Arbeidstakere som blir permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften de er ansatt i, har ikke krav på dagpenger dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår blir påvirket av utfallet av konflikten. Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift enn den de selv er ansatt i, har derimot rett til dagpenger under permittering. For nærmere informasjon, se NAVs hjemmesider www.nav.no

Du finner regler om permittering i bl.a. Hovedavtalen Virke-LO, Hovedavtalen Virke-YS og Parallellavtalen


Det kan også tas kontakt med vår rådgivingstjeneste på telefon: 22 54 17 00.