Plikter kunden å undersøke varen?

Publisert:

Kunden har kjøpt et utebord på salg om høsten og setter det rett i garasjen uten å pakke det ut fra esken. Når våren kommer og bordet skal benyttes oppdager kjøper at bordet har en skade. Har kjøper sin reklamasjonsrett i behold eller er den bortfalt som følge av at kunden ikke undersøkte bordet på kjøpstidspunktet?

Handlende kvinne

I forbrukerforhold er det ingen regler om at kjøper må undersøke tingen etter kjøpet.  En kjøper kan derfor sette bort tingen uten å gjøre nærmere undersøkelser, og det kan gå flere år før mangelen oppdages. Dersom kunden reklamerer innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget vil reklamasjonsretten være i behold forutsatt at det er reklamert innenfor de absolutte reklamasjonsfrister på to eller fem år. Det sentrale tidspunkt er altså når mangelen faktisk ble oppdaget. Det betyr at kunden i eksempelet over ikke behøver å pakke opp bordet etter kjøpet for å kontrollere at det er i orden. Dersom det er reklamert innen fristen blir neste steg å avklare om det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved tingen. Reglene om når ting har en mangel skal ikke behandles nærmere her utover å nevne at en lang periode fra kjøpet fant sted til mangelen ble oppdaget kan være av betydning ved mangelsvurderingen. Man bør i slike tilfeller undersøke om forhold oppstått etter overtakelsen kan ha forårsaket mangelen, for eksempel uforsiktig oppbevaring, fuktighet eller andre ytre faktorer som kjøper må svare for.

Selv om det ikke er noen alminnelig undersøkelsesplikt for kjøper etter levering kan det argumenteres for at det i visse tilfeller kan stilles krav til forbrukere om en viss mottakskontroll av varen. Dette kan for eksempel gjelde ved kjøp av tapet, maling eller byggevarer som etter å ha vært tatt i bruk ikke lenger kan leveres tilbake. Det samme kan være tilfellet ved kontroll av antall kolli kjøper har mottatt. For eksempel vil en reklamasjon tre år etter kjøpet om at kjøper kun har mottatt tre av fire esker normalt kunne avvises. Dette måtte kunden ha undersøkt ved levering. Ved et større antall kolli kan utfallet bli et annet. I de tilfeller der selger eller salgsannonsen gir en klar oppfordring til kjøper om å undersøke varen vil man også normalt si at kjøper har en plikt til å undersøke tingen.

Noen selgere har inntatt i sine salgs- og leveringsbetingelser regler som pålegger kunden å undersøke varen innen en frist etter overtagelsen. En slik avtalefestet undersøkelsesplikt vil ikke være gyldig overfor en forbruker dersom fristen medfører at forbrukerens reklamasjonsfrist løper ut tidligere enn den ellers ville gjort.

I næringskjøp (og ved kjøp mellom forbrukere) oppstiller kjøpsloven regler om undersøkelser. Etter lovens § 31 skal kjøperen etter levering så snart det er rimelig anledning til det undersøke tingen. Hvor grundige undersøkelser som må foretas avhenger blant annet av tingens art, hvem som er parter, god skikk og omstendighetene omkring kjøpet. Dersom tingen skal selges videre kan det være forutsatt at innpakningen ikke skal åpnes, og da begrenses også kjøperens undersøkelsesplikt. Dersom kjøperen ikke oppfyller sin undersøkelsesplikt starter likevel reklamasjonsfristen å løpe fra det tidspunkt kjøper burde ha oppdaget mangelen. Går det for lang tid kan kjøper altså miste retten til å påberope seg mangelen.