Regulering av kortvarige arbeidsforhold

Publisert:

​ Det nærmer seg sommer og ferieavvikling for de aller fleste. Sommeren betyr også behov for ekstrahjelp og vikarer, og dermed inngåelse av midlertidige kontrakter. Det kan gjelde arbeidsavtaler for noen måneder eller uker, eller utvidet bruk av arbeidstakere som på kort varsel tar enkeltvakter (tilkallingsvakter) for å dekke opp ved uforutsett fravær.

Arbeidsmiljøloven fastslår at hovedregelen skal være fast ansettelse, jf arbeidsmiljøloven § 14-9 (1). For å sikre forsvarlig bemanning og samtidig gi fast ansatte rettmessig ferie, er det i mange virksomheter behov for å fravike hovedregelen om fast ansettelse. Forutsetningen for å inngå en midlertidig ansettelse er at ett at vilkårene for bruk av midlertidig ansettelse er oppfylt, jf § 14-9 (1) bokstav a) til e).

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) gir for eksempel rett til å ansette midlertidig i vikariater for å dekke opp for en eller flere navngitte personer som er sykemeldt, ute i permisjon eller har annen fraværsgrunn, som for eksempel ved ferieavvikling. Bestemmelsen gir også adgang til å ansette midlertidig for å dekke økt arbeidskraftbehov i en sesong.

For mer informasjon om vilkårene for å bruke midlertidig ansettelse, se artikler her. Her kan du også lese mer om de nye reglene om utvidet adgang til å inngå midlertidige ansettelser som trer i kraft pr 1.7.2015.

Arbeidsgiver er pålagt å inngå skriftlige avtaler med hver enkelt arbeidstaker uavhengig av hvor kort arbeidsforholdets varighet er, jf. arbeidsmiljøloven (aml) § 14-5 (1). Arbeidstaker har rett til å rådføre seg med, eller la seg representere av, en tillitsvalgt eller annen rådgiver i forbindelse med vurdering og utforming av endelig arbeidsavtale.

Betingelsene for et arbeidsforhold følger av lov, eventuelle tariffavtaler og arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen er således et viktig verktøy for å avklare rettigheter og plikter mellom partene, herunder blant annet arbeidsforholdets varighet.

Det stilles krav til arbeidsavtalens innhold ut over om det er et fast eller midlertidig arbeidsforhold, og grunnlaget for midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9. Minimumskravene til en arbeidsavtale følger av arbeidsmiljøloven § 14-6. Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker vurderer konkret om det er behov for å regulere også andre forhold av vesentlig betydning for det konkrete arbeidsforholdet, jf aml § 14-6 første ledd. Ved vikariater kan det for eksempel fremgå hvem arbeidstaker vikarierer for, med mindre det er vanskelig å angi konkret fordi en vikar ved ferieavvikling utfører arbeidsoppgaver for flere personer.  


Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 (1) at det er arbeidsgivers ansvar å utforme arbeidsavtalen. Det gir samtidig arbeidsgiver bevisbyrden for at arbeidsavtalen er midlertidig. En arbeidstaker som har tiltrådt stilling, uten å få en skriftlig kontrakt som viser arbeidsforholdets varighet, vil kunne hevde rett til fast ansettelse etter hovedregelen.Derfor er det viktig at arbeidsgiver kan dokumentere, ved arbeidsavtalen, at arbeidsforholdet er et lovlig midlertidig arbeidsforhold slik at det ikke oppstår uenighet om dette senere.

Dersom arbeidsforholdet varighet er lengre enn én måned, fastsetter arbeidsmiljøloven § 14-5 (2) at arbeidsavtalen skal inngås så snart som mulig, og senest én måned etter tiltredelsesdatoen. Dersom arbeidsforholdets varighet er kortere enn én måned, skal arbeidsavtalen utformes og undertegnes umiddelbart, jf aml § 14-5 (3). Det vil si at arbeidsgiver senest samme dag som arbeidstaker tiltrer bør ha arbeidsavtalen klar for undertegning. Oppfordringen til alle arbeidsgivere er derfor å utforme en arbeidsavtale så snart som mulig.

Virke har utformet to skjema som kan brukes som mal for arbeidsavtalen, henholdsvis skjema nr 101 og skjema nr 101b. Disse finner du ved å logge deg på medlemssidene våre og velge Skjema og maler. Skjema nr 101 om faste og midlertidige ansettelsesforhold er ment å danne utgangspunkt for arbeidsavtalen i arbeidsforhold der arbeidsforholdet skal vare over noe tid. Skjema nr 101 b er tiltenkt arbeidsforhold der avtalen inngås for et enkelt, kortvarig oppdrag, eller flere kortvarige, men uavhengige oppdrag. Det vil for eksempel være tilfellet for avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der arbeidsavtalen inngås for en vakt i en turnus for en dag eller i forbindelse med et kortvarig sykefravær der vakter i en turnus for en kort periode må dekkes opp med vikar eller for såkalte tilkallingsvakter.

Med ønske om god sommer!

For nærmere spørsmål vedrørende dette temaet, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett, eventuelt sende spørsmål på e-post til .