Reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene

Publisert:

Norsk lovgivning regulerer i en rekke bestemmelser hvordan man skal gå fram der man mener å ha et krav på en annen. Temaet for denne artikkelen er to av regelsettene der det sentrale er fristene for å reagere, nemlig reglene om reklamasjon og reglene om foreldelse.

Vi skal i det videre kort ta for oss hvordan disse reglene begrenser en parts rett til å kreve misligholdsbeføyelser der det er gått for lang tid fra kravet oppstod til det blir fremmet. Med misligholdsbeføyelser forstås i denne artikkelen de krav som oppstår som følge av den ene parts mislighold av kontrakten, for eksempel mangel ved en levert vare.

Reklamasjon

Kjøpslovgivningens reklamasjonsregler krever at man varsler motparten om sitt krav innen et gitt tidsrom for at man skal beholde retten til å kreve misligholdsbeføyelser. En slik reklamasjonsfrist følger eksempelvis av forbrukerkjøpsloven § 27, første ledd: ”Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.”

Det tidsforløpet som er avgjørende er ofte formulert som ”innen rimelig tid.” Hvor lang tid det er ”rimelig” at går før kravet meldes må avgjøres i det enkelte tilfelle, men etter forbrukerkjøpsloven er fristen aldri kortere enn to måneder fra tidspunktet hvor mangelen ble oppdaget.

For enkelte krav gjelder det i tillegg en lovbestemt øvre grense for hvor lang tid det kan gå før kravet meldes motparten, omtalt som den absolutte reklamasjonsfristen. Som eksempel må reklamasjon for mangel i forbrukerkjøp skje innen to år etter at forbrukeren overtok tingen, eller innen fem år der tingen er ”ment å vare vesentlig lengre.” jf. forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd.

Gis ikke tilstrekkelig melding før utløpet av de ovennevnte frister mister vedkommende retten til å påberope seg misligholdsbeføyelser. Har en forbruker kjøpt en mobiltelefon i 2005 kan vedkommende ikke reklamere og kreve prisavslag for en mangel på denne i 2011.

Foreldelse

Retten til å kreve den annen part grunnet mislighold reguleres imidlertid også av foreldelsesloven. Foreldelsesloven krever at man får skyldners erkjennelse eller tar visse rettslige skritt innen et gitt tidsrom for å avbryte foreldelse jfr. foreldelseslovens § 14.

Etter foreldelsesloven § 2 er den alminnelige foreldelsesfristen 3 år. For krav som oppstår ved mislighold vil denne fristen starte å løpe fra ”den dag da misligholdet inntrer”, jf. foreldelsesloven § 3 andre ledd. En skjult mangel vil foreligge på leveringstidspunktet selv om mangelen viser seg senere. Rt. 2006 side 1705 gir støtte for at foreldelsesfristen derfor starter å løpe allerede ved leveringen.

Dersom en ting hadde en skjult mangel ved levering vil misligholdsbeføyelser som utgangspunkt være foreldet 3 år etter levering. Helt ut vil imidlertid ikke dette gjelde. Dersom fordringshaveren, den som påberoper seg mislighold, ikke har reklamert fordi han manglet nødvendig kunnskap om mangelen, ”inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap.”, jf. foreldelsesloven § 10. Dette regulerer de tilfeller der det foreligger såkalte skjulte feil og mangler ved kontraktsgjenstanden. Foreligger det da en skjult mangel med en kjøpt vare vil krav som følge av dette tidligst forelde 1 år etter at forbruker fikk eller burde skaffet seg kunnskap om denne mangelen.

Fristene løper parallelt

Fristen for å reklamere og fristen for å avbryte foreldelse, løper som utgangspunktet parallelt slik at skyldneren kan velge å påberope den fristen som først løp ut jfr. boken ”Foreldelse av fordringer” av Anne Cathrine Røed fra 1997 s.54. Viktig å merke seg er videre at de to fristene avbrytes med forskjellige handlinger, slik at det ikke er sikkert at en frist er avbrutt selv om den andre er det.

En kan tenke seg at en forbruker kjøper en vare med en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Etter 2 og et halvt år oppdager han en mangel. Siden reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd som hovedregel må skje senest 2 år etter at forbrukeren overtok tingen, vil misligholdsbeføyelser være avskåret etter reklamasjonsreglene. Misligholdsbeføyelser er imidlertid ikke avskåret etter foreldelsesreglene, der foreldelsesfristen løper ut etter 3 år.

Motsatt kan en tenke seg at en forbruker kjøper en vare som etter 3 år og en måned viser seg å ha en skjult mangel. Er varen ment å vare vesentlig lengre enn to år, slik at den absolutte reklamasjonsfristen løper ut etter fem år, overholder forbruker reklamasjonsreglene hvis han reklamerer ”innen rimelig tid.” jfr. forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd. For å avbryte foreldelse der motparten bestrider kravet må imidlertid forbruker gå til rettslige skritt innen tilleggsfristen på ett år etter foreldelseslovens § 10. Gjør forbrukeren ikke det vil kravet være foreldet etter 4 år og en måned, til tross for at det er rettidig reklamert.

Det er derfor viktig å være klar over begge regelsettene ved håndtering av reklamasjonssaker fra kunder. Ta gjerne kontakt med en av forretningsjuristene i Virke dersom dere har spørsmål relatert til reklamasjoner og foreldelse.