Rett til fri ved religiøse høytider

Publisert:

Helligdager i Norge følger kristne høytider. For å legge til rette for trosfrihet, har de som ikke er medlemmer av den norske kirke rett til inntil to dager fri i året i forbindelse med religiøse høytider etter arbeidstakerens religion. Hvis religionen har mer enn to høytidsdager som faller på dager som ikke fridag, kan arbeidstakeren velge hvilke av de religiøse høytidsdagene vedkommende vil ha fri.

Arbeidsgiver kan kreve at fridager på grunn av religiøse høytider skal innarbeides. Lønnstrekk er ikke det normale for disse fridagene. Arbeidsgiver skal først diskutere med den enkelte arbeidstaker hvordan fridagene skal innarbeides. Hvis det er vanskelig å bli enige om hvordan dette skal skje, kan arbeidsgiver beslutte hvordan innarbeidingen skal skje. Fridagene kan arbeides inn både før og etter at de avvikles. Innarbeiding regnes ikke som overtid, selv om arbeidet legges til tidspunkter som etter vanlige regler ville vært overtid. Derfor gis det ikke overtidstillegg.

Siden arbeidstaker kan velge hvilke religiøse høytidsdager vedkommende vil ha fri, må arbeidstaker varsle om uttaket av fridager minst 14 dager før høytiden. Virke anbefaler at arbeidsgivere som har arbeidstakere med andre religioner enn kristendommen, gir arbeidstakerne tydelig informasjon om rett til fri og om plikten til å gi minst 14 dagers varsel. Hvis ønskelig kan arbeidstaker også informeres om hvordan de skal varsle arbeidsgiver – for eksempel i form av skjema, hvem varselet skal gis til. Det bør også vurderes om det kan etableres ordninger som gjør at man kan legge til rette for at arbeidstakere ikke arbeider ved flere enn to høytidsdager. Det kan for eksempel gjøre ved at arbeidstakere melder inn ønsker som kan tas hensyn til ved turnusplanlegging, avspasering, ferie osv.

Konsekvensen av at arbeidstakeren ikke varsler arbeidsgiver minst 14 dager før den religiøse høytiden, er i utgangspunktet at arbeidstakeren mister sin rett til fri. Virke anbefaler likevel at man alltid forsøker å finne løsninger som gir mulighet til fri.

Hvis arbeidstaker lar være å komme på jobb på en arbeidsdag på grunn av feiring av en religiøs høytidsdag uten å varsle det minst 14 dager før, kan det være aktuelt å gi arbeidstaker en advarsel. Advarsel kan også være aktuelt om arbeidstaker ikke møter etter å ha varslet så sent at ikke arbeidsgiver klarte å finne løsninger som ga mulighet for fri. I en eventuell advarsel bør det vises til den retten arbeidstaker har til å ha fri, men at arbeidstaker plikter å varsle senest 14 dager i forveien.

Reglene om rett til fri i forbindelse med religiøs høytidsdag finner du her:

Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har utarbeidet en uoffisiell liste over tidspunkt for religiøse høytidsdager i 2012 for en rekke ulike religioner. Listen og informasjon om hvordan man kan abonnere på den finner du her:

http://www.trooglivssyn.no/doc//publikasjoner/hoytidskalender.pdf

For nærmere spørsmål vedrørende disse reglene, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsgiverservice, eller sende spørsmål på e-post til .