Retten til feriepenger ved sykdom og foreldrepermisjon

Publisert:

I forbindelse med sykdom eller avvikling av foreldrepermisjon oppstår det ofte spørsmål om hvor mye feriepenger arbeidstaker opparbeider seg i denne perioden. Denne artikkelen vil ta for seg de problemstillinger som reiser seg i denne forbindelse.

Generelt om feriepenger
Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, dette følger av ferieloven § 10. Opptjeningsåret er kalenderåret umiddelbart før ferieåret. Det vil si at år 2016 er opptjeningsåret for feriepenger som utbetales i ferieåret 2017. For virksomheter som har innført den 5. ferieuken har arbeidstaker krav på feriepenger fra arbeidsgiver med 12 % av feriepengegrunnlaget. Av dette følger 10,2 % av ferieloven og den resterende 1,8 % følger av tariffavtalen, eventuelt individuell avtale.
Utfordringen oppstår når arbeidstaker har vært syk eller tatt ut foreldrepermisjon i hele eller deler av opptjeningsåret. Arbeidstaker har i slike tilfeller ikke fått utbetalt et normalt arbeidsvederlag og spørsmålet blir hva som skal utbetales i feriepenger når ferie skal tas ut neste år.
Opptjening av feriepenger under sykdom
Arbeidsgiver er forpliktet til å betale feriepenger av sykepenger som blir utbetalt i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykeperioden). Dette følger av ferieloven § 10. Plikten gjelder for alle arbeidsgiverperiodene. Arbeidsgiver må betale feriepenger med 12 % av feriepengegrunnlaget.
Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Beregnet i uker utgjør dette 9 uker og 3 dager. NAV dekker feriepenger med 10,2 %.
Opptjening av feriepenger under foreldrepermisjon
Under foreldrepermisjon er ikke arbeidsgiver forpliktet til å betale feriepenger. Det er NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Dersom det tas ut foreldrepermisjon med 100 % stønad, dekker NAV feriepenger for de 12 første ukene. Dersom permisjon tas ut med 80 % stønad dekker NAV feriepenger de 15 første ukene. NAV yter feriepenger til arbeidstakere med 10,2 % av utbetalte foreldrepenger.
Arbeidstakere som tjener over seks ganger grunnbeløpet
Folketrygdloven har regler om beregning av sykepenger og foreldrepenger. Disse reglene innebærer blant annet at det ikke ytes sykepenger og foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet (G). Per 1.5.2016 var grunnbeløpet på kroner 92 576. 6 G tilsvarer således en årslønn på kroner 555 456. Dersom lønnen ligger over dette innebærer dette at arbeidstaker ikke får full lønnskompensasjon og herunder heller ikke full feriepengedekning ved sykdom og foreldrepermisjon.
Hvem skal betale feriepengene?
Utgangspunktet er at når NAV utbetaler sykepenger og foreldrepenger er det også NAV som skal utbetale feriepenger av sykepengene og foreldrepengene.
Mange arbeidsgivere forskutterer imidlertid ut sykepenger og foreldrepenger til arbeidstakerne og får pengene refundert fra NAV. Arbeidsgivere som forskutter på denne måten skal også betale feriepengene til arbeidstaker. Arbeidsgiver får refusjon på feriepengene fra NAV, dette følger av folketrygdloven § 22-3.
Refusjonen fra NAV kommer innen utgangen av mai i året etter at feriepengene er opptjent. Arbeidsgivere som forskutter sykepenger og foreldrepenger og får refusjon fra NAV vil automatisk også få refusjon for feriepengene for de lovfestede periodene.
Arbeidsgiver betaler full lønn
Mange arbeidsgivere har i tariffavtale, individuell avtale eller i virksomhetens personalhåndbok forpliktet seg til å betale full lønn under sykdom og/ eller foreldrepermisjon. Full ordinær lønn innebærer at arbeidstaker skal ha den faste månedslønn eller timelønnen som er avtalt. Det innebærer at arbeidstaker skal ha lønn som om vedkommende var i arbeid.Et spørsmål som ofte dukker opp i den forbindelse, er hvorvidt arbeidsgiver dermed også er forpliktet til å betale fulle feriepenger. For å løse dette spørsmålet må det tas utgangspunkt i avtaleteksten for å se hva som er avtalt. Dersom avtalen eller personalhåndboken ikke sier noe om feriepengeutbetalingen, må ordlyden tolkes. Utgangspunktet for denne tolkingen er at dersom arbeidsgiver er forpliktet til å betale full lønn under sykdom og/ eller foreldrepermisjon er arbeidsgiver også forpliktet til å betale fulle feriepenger av dette beløpet.