Ansattes rett til feriepenger ved sykdom og foreldrepermisjon

I forbindelse med sykdom eller avvikling av foreldrepermisjon oppstår det ofte spørsmål om hvor mye feriepenger arbeidstaker opparbeider i denne perioden. Denne artikkelen tar for seg problemstillingene som reises i denne forbindelse.

Generelt om feriepenger

Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, dette følger av ferieloven § 10. Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret. For virksomheter som har innført den 5. ferieuken har arbeidstaker krav på feriepenger fra arbeidsgiver med 12 % av feriepengegrunnlaget. Av dette følger 10,2 % av ferieloven og den resterende 1,8 % av tariffavtalen, eventuelt etter individuell avtale.

Når arbeidstaker har vært syk eller tatt ut foreldrepermisjon i hele eller deler av opptjeningsåret, blir spørsmålet hva som skal utbetales i feriepenger når ferien tas ut året etter.

Opptjening av feriepenger under sykdom

Arbeidsgiver er forpliktet til å betale feriepenger av sykepenger som blir utbetalt i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykeperioden). Dette følger av ferieloven § 10.

Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Beregnet i uker utgjør dette 9 uker og 3 dager. NAV dekker feriepenger med 10,2 %.

Opptjening av feriepenger under foreldrepermisjon

Under foreldrepermisjon er ikke arbeidsgiver forpliktet til å betale feriepenger. Det er NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Dersom det tas ut foreldrepermisjon med 100 % stønad, dekker NAV feriepenger for de 12 første ukene. Dersom permisjon tas ut med 80 % stønad dekker NAV feriepenger de 15 første ukene. NAV yter feriepenger med 10,2 %.

Arbeidstakere som tjener over seks ganger folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdloven har regler om beregning av sykepenger og foreldrepenger. Disse reglene innebærer blant annet at det ikke ytes sykepenger og foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet (G). Dersom lønnen er høyere innebærer dette at arbeidstaker ikke får full lønnskompensasjon, og heller ikke full feriepengedekning, ved sykdom og foreldrepermisjon.

Hvem skal betale feriepengene?

Utgangspunktet er at når NAV utbetaler sykepenger og foreldrepenger er det også NAV som skal utbetale feriepenger av sykepengene og foreldrepengene.

Mange arbeidsgivere forskutterer imidlertid sykepenger og foreldrepenger til arbeidstakerne og får refusjon fra NAV. Arbeidsgivere som forskutter på denne måten skal også betale feriepengene til arbeidstaker. Arbeidsgiver får refusjon på feriepengene fra NAV, dette følger av folketrygdloven § 22-3.

Arbeidsgivere som forskutter sykepenger og foreldrepenger og får refusjon fra NAV vil automatisk også få refusjon for feriepengene for de lovfestede periodene.

Arbeidsgiver betaler full lønn

Mange arbeidsgivere har i tariffavtale, individuell avtale eller i virksomhetens personalhåndbok forpliktet seg til å betale full lønn under sykdom og/ eller foreldrepermisjon. Full ordinær lønn innebærer at arbeidstaker skal ha den faste månedslønnen eller timelønnen som om vedkommende var i arbeid. Et spørsmål som ofte reises i den forbindelse, er hvorvidt arbeidsgiver dermed også er forpliktet til å betale fulle feriepenger. For å finne svar må det tas utgangspunkt i avtaleteksten for å se hva som er avtalt. Hvis avtalen eller personalhåndboken ikke sier noe om feriepengeutbetalingen, må ordlyden tolkes. Dersom arbeidsgiver betaler full lønn under sykdom og/eller foreldrepermisjon, men ikke har ment å betale fulle feriepenger, bør dette fremkomme klart av ordlyden.

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på e-post: