Salgspant i varer bestemt for videresalg

Publisert:

I oktober 2008 behandlet vi reglene for salgspant som et forretningsjuridisk tema . Vi har i den senere tid mottatt henvendelser fra våre medlemmer med spørsmål om det er adgang til å avtale salgspant i varer som av kjøper skal videreselges etter bearbeidelse, typisk råstoffer som inngår som innsatsvarer i produksjon.

Salgspant i varer bestemt for videresalg er regulert av panteloven § 3-15 andre ledd som har følgende ordlyd:

”Salgspant kan heller ikke avtales i ting som kjøperen har rett til å selge videre før den er betalt”.

Det avgjørende er ikke om kjøperen har rett til å selge varene videre før de er betalt, men om varene er beregnet på videresalg. Denne tolkningen av ordlyden følger av rettspraksis. Det er en forutsetning for at det ikke skal kunne avtales salgspant i varer som kjøperen tar sikte på å selge videre, at selgeren er eller bør være kjent med dette. I de fleste tilfeller vil selger ha kunnskap om varen skal videreselges eller ei. Dersom varen er kjøpt med sikte på videresalg, og selgeren er eller burde være kjent med dette, er avtale om salgspant ugyldig mellom partene.

Tidligere, før en lovendring i 1999, regulerte panteloven § 3-15 annet ledd et unntak dersom videresalg var forutsatt ikke å skulle skje før etter at gjenstanden var bearbeidet eller inkorporert som del av eller tilbehør til en hovedgjenstand. Begrunnelsen for dette unntaket var at i tilfeller hvor videresalg først var forutsatt å skulle skje etter at gjenstanden var bearbeidet eller inkorporert i annen gjenstand, ville det regelmessig gå noe tid før videresalg fant sted og at det i denne tiden kunne være behov for å finansiere innkjøpet med selgerkreditt. Ved lovendringen i 1999 ble dette unntaket opphevet og i dag er det altså slik at hvis gjenstanden skal videreselges etter inkorporering vil salgspant være ugyldig. Lovgiver har ved dette styrket finansieringsinstitusjonenes varelagerpant på bekostning av leverandørenes salgspanterett.

Panteloven §§ 3-19 og 3-20 regulerer at salgspant gyldig kan avtales men vil bortfalle på nærmere bestemt vilkår ved sammenføyning, bearbeidelse og påkostning hos kjøper. Det avgjørende for om salgspant vil være ugyldig etter panteloven § 3-15 annet ledd, eller om vedkommende gyldig kan avtale salgspant som senere vil bortfalle ved inkorporering eller bearbeidelse etter §§ 3-19 og 3-20, er altså om varen av kjøper er beregnet for videresalg eller ei.