Salgspant

Publisert:

Reglene om salgspant følger av panteloven. Salgspant er avtale om panterett i solgte løsøregjenstander til sikkerhet for salgssummen eller for lån til betaling av salgssummen. Salgspant kan altså bare betinges ”i forbindelse med salg av løsøre” og ”i det solgte”. Salget må være et reelt salg som bringer nye verdier inn i kjøperens formue.

Salgspant kan bare sikre selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Er en del av kjøpesummen allerede betalt, er det følgelig bare den gjenstående del som sikres.

En gyldig avtale om salgspant må inngås senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøper. Dette innebærer for det første at salgspant må betinges i hvert enkelt tilfelle. For det andre vil et ensidig forbehold fra selger ikke være tilstrekkelig. For det tredje må altså avtaletidspunktet være senest samtidig med overleveringen. Ved forbrukerkjøp må dessuten avtalen inngås skriftlig før overlevering. Ved andre kjøp er det tilstrekkelig at avtalen om salgspant ”bekreftes skriftlig av en av partene uten ugrunnet opphold etter overleveringen”. Avtalen om salgspant må særskilt nevne de ting som panteretten skal omfatte og den kjøpesum eller det innkjøpslån den skal sikre. Hvis disse vilkårene er oppfylt får salgspanteretten uten videre rettsvern i forhold til kjøperens alminnelige kreditorer og i forhold til tredjemann som kjøperen eventuelt underpantsetter det kjøpte til. Tinglysing eller annen registrering er ikke nødvendig og det er normalt heller ikke adgang til å tinglyse salgspant i Løsøreregisteret.

Salgspant kan ikke avtales i varer bestemt for videresalg. Videre bortfaller salgspant på nærmere bestemte vilkår ved sammenføyning, bearbeidelse og påkostning.

Hvis kjøper misligholder sin betalingsplikt kan selger med grunnlag i salgspantet kreve varene tilbakelevert. Kravet kan i første omgang rettes direkte til kjøper. Dersom kjøper ikke aksepterer frivillig tilbakelevering, må namsmannen bringes inn i saken etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. 

Et spørsmål som av og til dukker opp er salgspantets stilling ved konkurs og hvordan salgspanthaver i slike tilfeller skal gå frem for å sikre varene sine. Står salgspantet seg dersom det solgte produktet også inngår i et varelagerpant eller et driftstilbehørspant? Her er svaret klart - salgspant går foran både varelagerpant og driftstilbehørspant. I tiden rundt konkursåpning vil imidlertid varer ofte bli forbrukt, inkorporert og bearbeidet slik at salgspanthaver likevel ikke får varene sine tilbake. I konkurssituasjoner er det derfor viktig å reagere raskt.

Salgspanthaver må få skriftlig godkjennelse av bostyrer og deretter hente varene så raskt som mulig. Salgspanthaver må ikke utøve selvtekt ved å hente varene utengodkjennelse. En slik handling vil kunne resultere i en anmeldelse for bounndragelse.