Samarbeid på arbeidsplassen

Publisert:

Samarbeidet på arbeidsplassen knytter seg til mange tema og skjer på ulike måter. Det kan være alt fra daglig dialog om driftsforbedringer til prosesser knyttet til store omlegginger av virksomheten. Mye av samarbeidet skjer naturlig. Likevel er det deler av samarbeidet arbeidsgiver og arbeidstakerne og deres representanter er pålagt å gjøre.

Arbeidstakernes rett til informasjon og medbestemmelse er både lovregulert og avtalt mellom partene i arbeidslivet.


Lovbestemt samarbeid

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter med mer enn 50 ansatte å diskutere viktige spørsmål med representanter for arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal informere om status og fremtidsutsiktene for selskapet. Slik informasjon skal gis på passende tidspunkter, for eksempel i forbindelse med bedriftens kvartalsresultat. Status og fremtidsutsikter knyttet til bemanningssituasjonen skal det informeres om og drøftes så tidlig som mulig. Det samme gjelder for beslutninger som kan føre til vesentlig endring i ansettelsesforhold eller hvordan arbeidet organiseres.

Drøftinger innebærer at arbeidsgiver legger til rette for at de tillitsvalgte får fremmet sitt syn før arbeidsgiver tar sin beslutning. Når man drøfter et tema trenger ikke partene komme til enighet for at arbeidsgiver skal kunne treffe en beslutning. Det viktige er derimot at drøftingene skjer på et tidspunkt i saksforberedelsen hvor de har en reell mulighet til å påvirke beslutningen.

Arbeidsmiljøloven poengterer at informasjonen skal gis på en måte som gjør at de tillitsvalgte har tid til å sette seg inn i saken og eventuelt gjøre egne undersøkelser. Drøftingene skal skje i en form og på det organisasjonsnivå som er naturlig for saken.

Hvis virksomhetens behov gjør at bestemte opplysninger ikke bør komme ut, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte taushetsplikt. Hvis tillitsvalgte benytter seg av rådgivere kan også de pålegges taushetsplikt. Det er bare dersom det på det aktuelle tidspunktet åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten, at informasjon og drøftinger kan unnlates. Det skal derfor svært mye til for at man som arbeidsgiver ikke skal gi informasjon eller gjennomføre drøftinger.

Avtalefestet samarbeid

Virksomheter som er bundet av tariffavtale må også overholde Hovedavtalens regler om informasjon og drøftinger. Det er antatt at Hovedavtalens regler om informasjon og samarbeid dekker lovens krav. Det er verd å merke seg at reglene om informasjon og drøfting gjelder for alle virksomheter som er bundet av tariffavtale, uavhengig av størrelse.

Hovedavtalen påpeker viktigheten av samarbeidet på den enkelte arbeidsplass og at samarbeidet skal brukes til for eksempel å øke effektiviteten og redusere driftsomkostningene. Hovedavtalen gir derfor regler om hvordan man kan legge til rette for godt samarbeid og hvilken rolle tillitsvalgte skal ha. Hovedavtalen pålegger partene å ha jevnlige møter om den daglige driften. Når det oppstår spesielle situasjoner må disse tingene drøftes så tidlig som mulig med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte må involveres på et stadium i saken som gjør at deres innspill kan tas hensyn til. I en del tilfelle må arbeidsgiver begrunne hvorfor de eventuelt ikke kan ta hensyn til de tillitsvalgtes innspill.

Samarbeidets verdi

For å få ut verdien av samarbeidet på arbeidsplassen er det viktig at reglene om informasjon og samarbeid ikke bare blir et spørsmål om rettigheter og plikter. Informasjonsutveksling, drøftinger og utviklingsarbeidet må bli en naturlig del av kulturen på arbeidsplassen. Ved å ta medarbeidernes kunnskap og erfaring med i beslutningsgrunnlaget for viktige beslutninger, viser erfaringer at selskaper får gode resultater samtidig som arbeidsmiljøet blir godt.


Arbeidsmiljølovens regler om samarbeid finnes her. Hovedavtalereglene om samarbeid finnes blant annet i kapittel 4 i Hovedavtalen med LO

For nærmere spørsmål, kan Virkes medlemmer ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .