Servicepensjon – et alternativ til sluttvederlag i fratredelsesavtaler?

Publisert:

​ Servicepensjon er utbetaling av en pensjonsforpliktelse som en arbeidsgiver har påtatt seg overfor en ansatt i form av en privat tjenestepensjonsavtale.

​Ordningen innebærer at en ansatt over en viss tidsperiode får utbetalt et gitt beløp, gjerne fordelt på flere månedlige utbetalinger. Servicepensjon er ikke en forsikringsdekket ytelse, men en ren utbetalingsforpliktelse for arbeidsgiver, som også kan kalles driftspensjon.

Hvorfor et hensiktsmessig alternativ til sluttvederlag?
 Arbeidsgivere opplever fra tid til annen at det kan være hensiktsmessig å inngå forhandlinger om en fratredelsesavtale i forbindelse med opphør av arbeidsforhold.

Dersom man står overfor en nedbemanningssituasjon og har en AFP-ordning i virksomheten, kan servicepensjon være et egnet tilbud til arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder, men som ikke har fullt opptjente rettigheter under gjeldende AFP-ordning på tidspunktet for nedbemanningen. Ytelsen kan eksempelvis da brukes til å "fylle opp" uttaket av AFP på nedbemanningstidspunktet, slik at vedkommende kan tilbys å gå av med til sammen full AFP-utbetaling (AFP + servicepensjon = månedlig pensjonsbeløp tilsvarende full AFP-opptjening). Dette vil kunne være et egnet alternativ til tilbud om sluttvederlag som utbetales som en engangssum. Sistnevnte blir som kjent beskattet som alminnelig inntekt for mottaker, mens utbetaling av servicepensjon behandles skattemessig som annen pensjonsinntekt, altså at utbetalingene ikke vil være gjenstand for ordinær lønnsbeskatning. Vilkåret er at utbetalingen skattemessig anses som en type pensjonsytelse. Mottaker vil som regel nyte godt av pensjonsbeskatning av et månedsbeløp sammenliknet med inntektsbeskatning av en større engangsutbetaling, som legges til vedkommendes inntekt og formue. Sistnevnte moment kan arbeidsgiver benytte mht forhandling om beløpsstørrelser i en fratredelsesavtale. 

Tilbud om inngåelse av servicepensjon vil også kunne være hensiktsmessig i forhandlinger etter ordinær oppsigelse, hvor arbeidsgiver vurderer å gi et tilbud i forbindelse med en fratredelsesavtale. En avtale om servicepensjon forutsetter altså ikke at arbeidsforholdet vedvarer.  

Praktisk gjennomføring:
Arbeidsgiver kan selv velge å utbetale beløpet eller velge å gjøre dette via en pensjonstilbyder. Arbeidsgiver betaler da inn et månedlig beløp til eksempelvis Storebrand, KLP eller DnB Liv som forvalter utbetalingsordningen og forestår utbetalingen til den ansatte. For denne tjenesten betaler som regel arbeidsgiver et årlig administrasjonsgebyr til pensjonsselskapet, ofte basert på folketrygdens grunnbeløp. Arbeidsgiver må fortsatt gjøre fratrekk for arbeidsgiveravgiften. Ellers vil slike utbetalinger være fradragsberettigede på lik linje med øvrige lønnsutgifter for arbeidsgiver.

For arbeidsgiver kan dette lønne seg rent likviditetsmessig; man slipper en større engangsutbetaling og får porsjonert utbetalingene over et lengre tidsrom. 

Servicepensjon er altså et svært fleksibelt instrument som arbeidsgiver kan vurdere når arbeidsgiver står i en situasjon hvor det er hensiktsmessig å forhandle om innholdet i en fratredelsesavtale.