Sommervikarer under 18 år

ung arbeidstaker i et drivhus som holder en kasse med blomster

Det nærmer seg sommer og ferie, og mange sommervikarer skal ut i arbeidslivet – noen av dem kanskje for aller første gang. Hva er det viktig å huske på ved ansettelse av unge sommervikarer?

Det å være sommervikar er ofte barn og ungdoms første møte med arbeidslivet. En arbeidsgiver som tar de unge sommervikarene på alvor og stiller krav til dem, vil bidra til å bygge gode holdninger til arbeidslivet. Nedenfor følger en oversikt over hva du som arbeidsgiver må være spesielt oppmerksom på ved ansettelse av unge sommervikarer. Virke har også laget en huskeliste for ansettelse av unge arbeidstakere.

 

Ansettelse av sommervikarer må skje innenfor rammene av arbeidsmiljøloven. I hovedsak gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser for alle arbeidstakere, men den har også spesielle bestemmelser for arbeidstakere under 18 år. Dette gjelder særlig arbeidsmiljøloven kapittel 11 og kapittel 12 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Hovedregelen er at personer under 18 år ikke må utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Arbeidsgiver skal derfor foreta en risikovurdering før arbeidstakere under 18 år ansettes.

Skriftlig arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale uansett varigheten på arbeidsforholdet. Det er god praksis at arbeidsavtalen er undertegnet av begge parter før arbeidsforholdet begynner.

 • Skriftlig arbeidsavtale skal inngås umiddelbart i arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 (3)
 • Skriftlig arbeidsavtale skal inngås så snart som mulig innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte, i arbeidsforhold som varer lengre enn en måned, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 (2)

Du kan lese nærmere om kravene til innholdet i en arbeidsavtale her.

Barn under 13 år kan ikke ansettes. Arbeidsgiver må innhente skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte til at barn mellom 13 år og 15 år ansettes.

Det må vurderes konkret om arbeidsforholdet skal være midlertidig eller fast, og om den skal være på heltid eller deltid. Midlertidig ansettelse er tillatt dersom vilkårene for midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven er oppfylt. Du kan lese mer om vilkårene for midlertidig tilsetting her. Sommervikarer vil kunne ansettes midlertidig dersom de skal være vikarer f.eks. under ferieavvikling, eller fordi det er et midlertidig behov for arbeidskraft på grunn av sesongsvingninger.

Arbeidstid, fritid og pauser

Arbeidstiden for arbeidstakere under 18 år beregnes samlet, jf. arbeidsmiljøloven § 11-2 (4). Dersom den unge arbeidstakeren har flere arbeidsgivere, må du derfor skaffe deg kunnskap om arbeidstiden hos de øvrige arbeidsgiverne.

Arbeidsmiljøloven har særlige regler om begrenser arbeidstiden for arbeidstakere under 18 år i § 11-2, § 11-3 og § 11-5.

 • For barn under 15 år eller er skolepliktige, skal arbeidstiden ikke overstige:
 1. 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uker med undervisning
 2. 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker
 3. I alle tilfeller gjelder at barnet skal ha minst 14 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn.
 • For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Ungdommen skal ha minst 12 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn.
 • Overtidsarbeid er ikke tillatt.
 • Barn under 15 år kan ikke arbeide mellom kl. 20 og kl. 06.
 • Ungdom mellom 15 år og 18 år som ikke er skolepliktige kan som hovedregel ikke arbeide mellom kl. 21 og kl. 06, men i plutselige og nødvendige situasjoner er det tillatt at ungdommen utfører arbeid frem til kl. 23.
 • Søndagsarbeid skal unngås. I løpet av syv dager skal unge arbeidstakere ha en arbeidsfri periode på minst 48 timer, helst lagt til en søndag

Som skolepliktig regnes barn/ungdom som er i grunnskolen, det vil si til og med 10. klasse.

Arbeidstakere under 18 år skal ha pause av minst en halv times varighet dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time. Pausen skal om mulig gis i sammenheng.

Ungdom under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året og to av disse ukene skal legges til sommerferien.

Lønn og feriepenger

Det finnes ikke lovbestemmelser om lønnsnivået for unge arbeidstakere.

I virksomheter som er bundet av eller følger tariffavtale, vil tariffavtalens lønnsbestemmelser også gjelde for sommervikarer. Noen tariffavtaler har egne minstelønnssatser/lønnsbestemmelser for unge arbeidstakere, slik som for eksempel Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor.

For øvrig avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle arbeidstakere, også sommervikarer, skal ha en skriftlig oversikt som viser hvor mye lønn som er utbetalt og hvilke trekk som er gjort.

Ved opphør av ansettelsesforholdet/utløp av vikariatet utbetales feriepenger, vanligvis sammen med siste vanlige lønnsutbetaling.

Opplæring og veiledning

Opplæring og veiledning både om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke spesielle regler som må følges av hensyn til helse og sikkerhet. God opplæring er en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb, og for å unngå å skade seg selv eller andre.

Opplæring skal foregå i arbeidstiden, og først og fremst innenfor det som eventuelt er prøvetiden i ansettelsesforholdet. Du kan finne nyttige råd om hva det er viktig å tenke på i starten av et arbeidsforhold her.

Unge arbeidstakere har spesielle behov for opplæring fordi de helt eller delvis mangler arbeidserfaring. Det er viktig å huske på at den manglende arbeidserfaringen kan gjøre at unge arbeidstakere har dårligere forutsetninger for å ta veloverveide valg.

Vær tydelig på hva som forventes av den unge arbeidstakeren, og sørg for at forholdene ligger til rette slik at arbeidstaker kan innfri forventningene.

Opphør av arbeidsforholdet

Et sommervikariat opphører ved avtalt sluttdato, uten oppsigelse. Det gjelder ikke dersom vikariatet har vart i mer enn ett år. I slike tilfeller skal arbeidstaker varsles minst en måned før opphørsdato.

Dersom det skulle være nødvendig å avslutte arbeidsforholdet før avtalt sluttdato, gjelder de samme regler om drøftingsmøte, saklighet og skriftlighet også for unge arbeidstakere. Det påhviler arbeidsgiver et særlig ansvar for å opptre korrekt overfor unge arbeidstakere som har liten kjennskap til fremgangsmåten. Mer informasjon om korrekt fremgangsmåte finnes på nettsidene våre.

Når sommervikaren slutter, har han eller hun rett til sluttattest. Det er god praksis at arbeidsgiver også har en sluttsamtale med arbeidstakeren. For den unge arbeidstakeren som har hatt sin første erfaring med arbeidslivet, vil det å få en avsluttende samtale med arbeidsgiver, gjerne nærmeste leder, være viktig for å bygge gode holdninger til arbeidslivet. Og kanskje kan du som arbeidsgiver få verdifull innsikt i hvordan det er å være ung arbeidstaker hos deg?