Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

Publisert:

Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant annet gjøres det endringer i reglene om straff. Enkelte av straffebestemmelsen i arbeidsmiljøloven blir fjernet, andre blir skjerpet. Vi skal her se nærmere på brudd på allmenngjøringsloven. I denne loven har straffeansvaret blitt skjerpet.

Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

Allmengjøring av tariffavtale medfører at også bedrifter uten tariffavtale er forpliktet til å følge hele eller deler av bestemmelsene i en konkret tariffavtale.Dette innebærer at tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår gjelder for alle som utfører arbeid innen det allmenngjorte området, selv om man ikke er en del av avtalen. Det er flere tariffavtaler innenfor ulike bransjer som er allmengjort, for eksempel innenfor renhold.

Dette innebærer at virksomheter som driver med salg av renholdstjenester er forpliktet til å følge lønns- og arbeidsvilkårene som er regulert i forskrift (allmenngjøring av tariffavtale for renhold).

Ansvaret for å sikre at renholdere har de lønns- og arbeidsvilkår som er allmenngjorte strekker seg også videre. I forskrift om informasjon- og påseplikt er også oppdragsgivere, det vil si de som bestiller renholdstjenester pålagt et ansvar.

Hva innebærer bestillers informasjons- og påseplikt?

Bestiller av renholdstjenester har to sentrale plikter:

  • Plikt til å informere leverandøren om lønns- og arbeidsvilkår

  • Plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves

Plikten til å informere innebærer at alle som bestiller eller leier inn renholdstjenester skal informere om at renholderen minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. For å oppfylle plikten bør bestiller av renholdstjenester i kontrakten med renholdsleverandøren innta en bestemmelse om at renholderne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften.

Plikten til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves innebærer at bestiller eller innleier av renholdstjenester skal påse at renholderen har de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. For å oppfylle plikten må bestiller iverksette systemer eller ha rutiner for å følge opp at allmenngjøringsforskriften etterleves av leverandøren. En måte å løse dette på, er at bestiller en gang årlig får utlevert anonymiserte arbeidsavtaler og lønnsslipper, som viser at leverandøren følger de lønns- og arbeidsvilkår som er vedtatt i allmenngjøringsforskriften. Et slikt utleveringskrav bør reguleres i kontrakten med leverandøren.

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår er vedtatt i allmenngjøringsforskriften for renhold?

Fra 8.mai 2015 ble det i forskrift vedtatt nye minstelønnssatser for renhold. Dette innebærer at alle renholdere minst må ha en timelønn på kr 169,37. Arbeidstakere under 18 år, skal ha en timelønn på minst kr 122,76.

For arbeid som utføres mellom klokken 21.00 og 06.00 må det minst gis et tillegg på kroner 26 per time.

Hva skjer ved brudd på informasjons- og påseplikten?

De nye reglene innfører et straffeansvar for bestiller av renholdstjenester. Ved overtredelse av informasjons- og påseplikten kan bestiller straffes med bøter eller fengsel i ett år. Ved grov overtredelse av bestemmelsene kan det ilegges bøter eller fengsel i inntil tre år. Allmenngjøringsloven innfører også et medvirkningsansvar. Dette innebærer at bestiller kan straffeforfølges dersom bestiller sin handling kan anses som medvirkning til det aktuelle lovbruddet.

Huskeliste for bestiller

Som bestiller av renholdstjenester må man være ytterst bevisst med hvem det inngås kontrakt med.

  • Kjøp alltid renholdstjenester fra en godkjent renholdsvirksomhet.
  • Oversikt over godkjente renholdsviksomheter finner du i renholdsregisteret på Arbeidstilsynets nettsider.
  • Kontrakten som inngås med renholdsvirksomheten må være nøye gjennomarbeidet.
  • Vi anbefaler å bruke standardkontrakt NS 8431 som tar høyde for de skisserte problemstillingene.
  • Som et minimum må man ha et tillegg til kontrakten med renholdsvirsomheten.
  • Sjekk at renholderne som jobber hos dere har gyldig HMS – kort.