Styreansvar

Publisert:

Det kan være stas å bli valgt inn i et styre i en stiftelse eller et aksjeselskap. Det gjør at mange takker ja til slike verv uten å være klar over den risiko som er forbundet med vervet. Formålet med denne artikkelen er kort å synliggjøre risikoen og hva man kan gjøre for å redusere potensielt personlig ansvar.

Det følger av aksjeloven § 17-1 og stiftelsesloven § 56 at (blant annet) styremedlemmer er erstatningsansvarlig for de tap de volder selskapet forsettlig eller uaktsomt under utførelsen av vervet. Rettspraksis inneholder mangel eksempler på at styremedlemmer er holdt ansvarlig for betydelige beløp. De typiske sakene er knyttet til manglende handling fra styret i forbindelse med konkurs. For aksjeselskapers del følger det en handleplikt etter § 3-5 der egenkapitalen har blitt lav. Dersom styret ikke foretar handlinger på dette tidspunktet, men bare driver videre mot en senere konkurs, er det risiko for ansvar.

Alle styremedlemmene vil da være ansvarlige, uansett om man er profesjonell, ansatterepresentant eller bare takket ja i mangel av andre kandidater, og egentlig ikke har noen forutsetninger for å sitte i styret. Eksempler fra media viser at det kan være snakk om betydelige krav.

Det er imidlertid mulig å forsikre seg mot erstatningsansvar. Mange forsikringsselskaper tilbyr styreansvarsforsikring, også Virke Forsikring. Det anbefales at de som sitter i et styre eller vurderer å ta et styreverv undersøker om selskapet har tegnet slik forsikring, og hvis ikke, ser på muligheten for at det gjøres. Jo mer usikker den økonomiske situasjonen er for selskapet, jo større risiko er det for ansvar, og jo større grunn er det til å ha slik forsikring (evt. styre unna vervet).

Du kan høre mer om styreansvarsforsikringer hos Virke Forsikring.