Suspensjon

Publisert:

Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. Lønnen vil likevel fortsette å løpe.

​Det heter da at arbeidstaker suspenderes fra sin stilling.  Før en eventuell suspensjon gjennomføres, bør virksomheten undersøke mulighetene for at virksomhetens behov kan dekkes ved en midlertidig omplassering av arbeidstakeren innenfor styringsrettens grenser.  Adgangen til å suspendere var tidligere ulovfestet rett i privat og kommunal sektor, men den har nå fått sin egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 15-13.


Formålet med suspensjon

Det er viktig å understreke at suspensjon skal forbeholdes de alvorlige tilfellene av mistanke om mislighold fra arbeidstakers side.  Formålet med suspensjon skal først og fremst være at arbeidsgiver får mulighet til å undersøke forholdet nærmere uten at arbeidstaker kan påvirke undersøkelsen ved for eksempel å fjerne bevis.  Suspensjon kan også finne sted for å beskytte virksomhetens renommé eller interne forhold dersom arbeidstaker for eksempel etterforskes for straffbare forhold som kan svekke tilliten til vedkommende i den stilling han utfører.  Det kan også forekomme situasjoner hvor arbeidstaker med sine handlinger skaper en slik tillitssvikt at utestegning er nødvendig av hensyn til fortsatt hensiktsmessig drift eller for å sikre interne samarbeidsforhold.


Saksbehandlingsregler

Arbeidsmiljøloven stiller krav om en forsvarlig saksbehandling fra arbeidsgivers side i suspensjonssaker.  Dersom det er praktisk mulig, skal en eventuell suspensjon først drøftes med den ansatte og den tillitsvalgte. Hensynet til en rask gjennomføring av suspensjonen kan imidlertid medføre at drøftelsesplikten er ivaretatt ved at arbeidstakeren har fått anledning til å kommentere og imøtegå arbeidsgivers meddelelse om at suspensjon vurderes.

Selve suspensjonen skal meddeles skriftlig og leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.  Det stilles visse formkrav til hva meddelelsen om suspensjon skal inneholde.

Virke vil i den forbindelse vise til et skjema i Virkes skjemabank som er utarbeidet for dette formålet - Suspensjon - Skjema 121. Dette finner du ved å logge deg på Virkes medlemssider.