Sykdom i forbindelse med ferieavvikling

Publisert:

Kan ferien utsettes når arbeidstaker blir syk? Nye regler gir arbeidstaker rett til å utsette all ferie ved sykdom.

Sykdom før ferien

En arbeidstaker som er syk i dagene rett før ferien, kan utsette ferien til senere i samme ferieår hvis:

  • sykdommen dokumenteres med legeerklæring.

  • arbeidstaker er helt (100 prosent) arbeidsufør.

  • krav om utsettelse av ferie fremsettes senest siste arbeidsdag før avtalt ferie.

  • hele den avtalte ferien utsettes.

Utsettelse av ferie er ikke noe som skjer automatisk, selv om arbeidsgiver er kjent med at arbeidstaker er syk i dagene eller månedene før avtalt ferie skal avvikles. Det kreves at arbeidstaker informerer arbeidsgiver, enten skriftlig eller muntlig, om at ferien skal utsettes. Samtidig skal det fremlegges legeerklæring på at vedkommende er 100 prosent arbeidsufør.

Fremsettes ikke krav om utsettelsen før ferien skulle vært tatt, kan arbeidsgiver senere motsette seg at feriedagene skal avvikles, med mindre dette kan skje etter reglene for utsettelse grunnet sykdom i ferien, se under. Hele ferien skal utsettes, med mindre partene blir enige om en annen ordning. Arbeidstaker er forpliktet til å vende tilbake til jobb etter sykmeldingens utløp, selv om den opprinnelige avtalte ferieperioden ikke er avsluttet.

Sykdom i ferien

En arbeidstaker som blir syk under ferien, kan utsette feriedagene til senere i ferieåret dersom:

  • sykdommen dokumenteres med legeerklæring.

  • arbeidstaker er 100 prosent arbeidsufør.

  • arbeidstaker må kreve utsettelse av ferie uten ugrunnet opphold etter tilbakekomst på jobb.

Det er antall dager arbeidstaker har vært arbeidsufør som kan gis som ny ferie senere i ferieåret.

Når arbeidstaker på grunn av sykdom krever ferien utsatt, er det tilstrekkelig at ferien avvikles innen utgangen av ferieåret. Arbeidstaker har ikke krav på å få ny ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september). Arbeidsgiver har ansvar for å påse at arbeidstaker avvikler ferie innen ferieårets utløp. Dersom dette ikke er gjennomførbart grunnet arbeidstakers fravær, blir ferien overført til påfølgende år.

Les mer om dette i eget faktaark

For nærmere spørsmål vedrørende dette temaet, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .