Har ansatte krav på ny ferie hvis de blir syke i den planlagte ferien?

Bilde av person med skade i arm

Viktig å vite når en ansatt blir syk i forbindelse med ferie.

Tilfeller hvor ferien kan utsettes

Sykdom før ferien

En ansatt som er syk i dagene rett før ferien kan utsette ferien til senere i samme ferieåret, hvis:

  • sykdommen dokumenteres med legeerklæring
  • den ansatte er helt (100 prosent) arbeidsufør
  • krav om utsettelse av ferie fremsettes senest siste arbeidsdag før avtalt ferie
  • hele den avtalte ferien utsettes

Utsettelse av ferie er ikke noe som skjer automatisk selv om arbeidsgiver er kjent med at en ansatt er syk i dagene, eller månedene, før avtalt ferie skal avvikles. Det kreves at den ansatte informerer arbeidsgiver, enten skriftlig eller muntlig, om at ferien skal utsettes. Samtidig skal det fremlegges legeerklæring på at vedkommende er 100 prosent arbeidsufør.

Kreves ikke ferien utsatt før den skulle vært tatt, kan arbeidsgiver senere motsette seg at feriedagene skal avvikles. Unntak gjøres i forbindelse med sykdom i ferien, se mer om dette under. Hele ferien skal utsettes med mindre partene blir enige om en annen ordning. Den ansatte er forpliktet til å vende tilbake til jobb etter sykmeldingens utløp, selv om den opprinnelige avtalte ferieperioden ikke er avsluttet.

Sykdom i ferien

En ansatt som blir syk i ferien kan utsette feriedagene til senere i ferieåret, hvis:

  • sykdommen dokumenteres med legeerklæring
  • den ansatte er 100 prosent arbeidsufør
  • den ansatte må kreve utsettelse av ferie uten ugrunnet opphold etter tilbakekomst på jobb (innen 14 dager)

Det er antall dager den ansatte har vært arbeidsufør som kan gis som ny ferie senere i ferieåret.

Når en ansatt krever ferien utsatt på grunn av sykdom, skal det legges til rette for at ferien avvikles innen utgangen av ferieåret. Arbeidstaker har ikke krav på å få ny ferie i hovedferieperioden (1. juni-30. september). Arbeidsgiver har ansvar for å påse at den ansatte avvikler ferien innen ferieårets utløp. Dersom dette ikke er gjennomførbart på grunn av den ansattes fravær, blir ferien automatisk overført til det påfølgende året.

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til