Sykefravær – fritak fra arbeidsgiverperioden

Publisert:

​Som følge av lov, tariffavtale, arbeidsavtale og/eller særskilt tillatelse eller avtale med arbeidsgiver, har arbeidstaker i en del tilfeller adgang til å være fraværende fra arbeidet. For at et slikt fravær skal være lovlig forutsettes det at fraværsgrunnen er legitim.

Eksempler på legitimt fravær kan være fravær pga. egen sykdom, barns eller barnepassers sykdom og fravær pga. svangerskap. Det vil imidlertid avhenge av fraværsgrunnen om arbeidstaker har rett til lønn eller annen godtgjørelse i forbindelse med fraværet. I forbindelse med sykefravær kan arbeidstaker ha rett til sykepenger.

Det er

folketrygdloven (ftrl.) kap. 8

som regulerer arbeidstakers rett til sykepenger, men retten kan også være særskilt fastsatt i arbeidsavtale og/eller tariffavtale.

Dersom arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker, har arbeidstaker etter ftrl. § 8-19 rett til sykepenger fra arbeidsgiver i et tidsrom på inntil 16 kalenderdager. Dette er den så kalte arbeidsgiverperioden. Denne perioden løper fra første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførheten og som arbeidsgiver plikter å betale sykepenger for (ftrl. § 8-18 tredje ledd). Forutsetningen for arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger henger sammen med arbeidstakers plikt til å gi melding om arbeidsuførheten og at dokumentasjon er levert i tide til arbeidsgiver. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden, er det NAV som utbetaler sykepenger (ftrl. § 8-17), med mindre det fremgår av virksomhetens eventuelle tariffavtale, arbeidsavtaler eller praksis at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter utløpet av denne perioden.

Det kan imidlertid gjøres unntak fra arbeidsgivers lønnsplikt under arbeidsgiverperioden. Dette unntaket følger av ftrl. § 8-20 og inntrer når det er risiko for særlig stort eller gjentatt sykefravær eller fraværet er svangerskapsrelatert.

Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom
Dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort eller gjentatt sykefravær, kan arbeidsgiver få fritak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Ordningen gjelder arbeidstakere

  • med langvarige eller kroniske sykdommer som medfører risiko for særlig stort sykefravær

  • som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode

Ingen spesielle diagnoser gir rett til unntaksordningen, men det må foreligge dokumentasjon som viser at det er risiko for spesielt stort samlet sykefravær. Hvis NAV ikke allerede har tilstrekkelige opplysninger om arbeidstakerens helsetilstand, kan det være aktuelt med ny legeundersøkelse. Utgiftene til undersøkelsen vil i så fall bli dekket av NAV. Hensikten med ordningen er å redusere arbeidsgivers utgifter slik at personer med slike helseproblemer ikke skal møte unødig store problemer på arbeidsmarkedet.

I tillegg til at sykdommen er langvarig eller kronisk, må den også medføre risiko for særlig stort sykefravær. Loven fastsetter ingen grense for hvor stort avviket fra normalen skal være. Når NAV vurderer om vilkårene er oppfylt, vil det derfor være nødvendig å se hvor høyt sykefraværet har vært forut for søknadstidspunktet. Det er anbefalt å legge en periode på ett til to år til grunn. I rundskriv fra NAV står det at Arbeids- og velferdsdirektoratet i praksis har lagt til grunn at sykefraværet må ligge på omkring 35 dager i året for at vilkåret skal være oppfylt. Ved særlig hyppige og kortvarige sykefravær som bare faller innenfor arbeidsgiverperioden, anses vilkåret oppfylt, selv om antallet fraværsdager per år er under 35. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden bør likevel være på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller.

Det er risikoen for særlig stort samlet fravær som skal vurderes og gjelder ethvert sykefravær uansett diagnose. Likevel må den altoverveiende del av sykefraværet forventes å ha sammenheng med kronisk/langvarig sykdom.

En arbeidsgiver som er fritatt for å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden skal likevel sørge for at arbeidstaker som er innvilget fritak dokumenterer sykefraværet som øvrige ansatte, dvs. ved egenmelding og evt. sykmelding.

Søknad om refusjon
Arbeidstaker selv eller arbeidsgiver kan søke NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden. Søker arbeidsgiver, bør dette være avklart med arbeidstaker i forkant. NAV har utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes i slike tilfeller (se link nedenfor). Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dagen søknaden kom inn til NAV-kontoret.

Blir søknaden innvilget innebærer det at arbeidsgiver forskutterer sykepenger i arbeidsgiverperioden, men vil få refusjon fra NAV. Refusjon gis uavhengig av om vedkommende er fraværende på grunn av den kroniske sykdommen eller annen sykdom. Dersom søknaden innvilges får arbeidsgiver refundert lønnsutgiftene med 100 % av sykepengegrunnlaget inntil seks ganger grunnbeløpet.

Se NAVs side om temaet kronisk syk arbeidstaker– her finner du også søknadsskjema.

Unntak fra arbeidsgiverperioden pga. svangerskapsrelatert sykefravær
Dersom en arbeidstaker har sykefravær pga. svangerskap, kan det også søkes om fritak fra arbeidsgiverperioden. Forutsetningen er at fraværet er relatert til svangerskapet. Det innebærer med andre ord at ikke et hvilket som helst sykefravær i løpet av svangerskapet utløser rett til refusjon av sykepenger. Det er også et vilkår at tilrettelegging eller omplassering skal være forsøkt eller vurdert.

Av naturlige grunner har ikke alltid arbeidsgiver kunnskap om at det dreier seg om svangerskapsrelatert fravær. Et eventuelt krav om refusjon må derfor bygge på en dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eventuelt etter at svangerskapet er åpenbart. Refusjonen kan derfor gis inntil tre måneder tilbake i tid før den måneden kravet ble satt fram.

Også i dette tilfellet kan både arbeidstaker og arbeidsgiver søke om fritak. Det finnes et eget søknadsskjema for ordningen på NAVs nettsider (se link nedenfor). Arbeidsgiver må gjøre rede for hvilke tilretteleggingstiltak som er forsøkt og hvorfor slike tiltak eller omplassering ikke er mulig. Unntaket vil gjelde hele svangerskapet, forutsatt at vilkårene er oppfylt. Dersom søknaden innvilges forskutterer arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden, og får refundert lønnsutgiftene med 100 % av sykepengegrunnlaget inntil seks ganger grunnbeløpet.

Til slutt – skal det søkes om forlengelse?
Fritak fra arbeidsgiverperioden gis for en tidsbegrenset periode. Det må med andre ord søkes på nytt dersom tilstanden ikke endrer seg. Det anbefales at søknaden fremmes før tidligere vedtak utløper slik at det foreligger et fortløpende unntak.

For nærmere spørsmål vedrørende dette temaet, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eventuelt sende spørsmål på e-post til .