Tariffavtaler - vilkår og virkning

Publisert:

En tariffavtale er, kort og noe forenklet sagt, en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, om lønns- og arbeidsvilkår for en ubestemt krets av personer. Avtalen gir arbeidsgiver og arbeidstaker rettigheter og plikter i tilegg til, eller i stedet for, det som er fastsatt i arbeidsmiljøloven og andre lover.

Hvordan blir bedriften tariffbundet?

For at tariffavtale skal kunne bli opprettet er det et vilkår at noen av de ansatte ved  virksomheten har organisert seg og  at en av partene fremmer krav om at tariffavtale skal opprettes. At de ansatte er medlem i et fagforbund, eller at virksomheten er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, er verken tilstrekkelig eller nødvendig for at avtale skal opprettes.

Hvordan et krav om tariffavtale skal behandles avhenger av hvorvidt bedriften er medlem av en arbeidsgiverforening eller ikke: -I uorganiserte bedrifter er det arbeidstvistlovens regler som kommer til anvendelse. Er man derimot medlem av en arbeidsgiverorganisasjon så har partene sentralt avtalt spilleregler for hvordan tariffkrav skal behandles. I Virke er det Hovedavtalene man har inngått med LO, YS mv som regulerer dette spørsmålet. 

I henhold til Virkes Hovedavtaler må som hovedregel minst 10% av de ansatte i virksomheten være organisert i samme fagforbund for at arbeidstakerne skal få rett til å få opprettet tariffavtale. Kravet om organisasjonsgrad er ikke til hinder for å opprette tariffavtale også når kravet om organisasjonsgrad ikke er oppfylt, men da må virksomhet og fagforbund være enige om dette. 10% regelen er imidlertid ikke en absolutt regel. For små virksomheter praktiserer de sentrale tariffparter innen Virke-sektoren 30% organiseringsgrad for å få opprettet tariffavtale.

Dersom en virksomhet er medlem i Virke, vil organisasjonen håndtere et eventuelt tariffkrav på medlemmets vegne. Normalt vil arbeidstakerorganisasjonen rette et avtalekrav direkte til Virke, som behandler dette i samarbeid og tett kontakt med medlemsvirksomheten. Et avtalekrav som mottas direkte hos virksomheten skal etter gjeldende regler straks oversendes Virke for videre behandling.

Hvilken konsekvenser har tariffbinding?

Dersom tariffavtale blir opprettet medfører dette både rettigheter og plikter for partene. Vi vil ikke i denne artikkelen gi noen utførlig oversikt over alle konsekvenser ved tariffbinding; -Kort sammenfattet så innebærer opprettelse av tariffavtale at virksomheten plikter å innrette seg i tråd med tariffavtalens regler.

Dette innebærer blant annet at hvis lønnsnivået i en tariffbundet virksomhet ikke samsvarer med den aktuelle tariffavtalens lønnbestemmelser må man justere lønningene, og dette med virkning fra virksomheten ble bundet av den aktuelle tariffavtaleregulering. 

Reguleringen i tariffavtalen omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere som faller inn under den aktuelle tariffavtalens omfangsparagraf, organiserte og uorganiserte arbeidstakere,  imidlertid er det bare de organiserte arbeidstakerne som gjennom sin fagforening er part i avtalen, og det er følgelig også bare disse som kan påberope seg et eventuelt brudd på avtalen.