Dette bør du vite før du ansetter tilkallingsvikar

Publisert:

Mann smiler i forgrunnen, to andre står bak han

En tilkallingsvikar eller "ringehjelp" gir deg bedre muligheter for å ha rett bemanning til rett tid, men prisen kan bli høy hvis det gjøres på feil måte.

1: Hva er en tilkallingsvikar? 

Ordene «tilkallingsvikar», «ringehjelp» eller «tilkallingsvakt» er ikke nevnt i arbeidsmiljøloven. I dagligtale brukes alle disse begrepene for å beskrive arbeidsforhold der en arbeidstaker får tilbud om å jobbe ved behov, slik at arbeidsmengden varierer. I denne artikkelen brukes «tilkallingsvikar» som fellesbetegnelse for slike ansettelsesforhold.

En tilkallingsvikar er en person som arbeidsgiver tar kontakt med ved ekstraordinære behov eller fravær av ansatte i virksomheten. Tilkallingsvikaren velger selv om hun ønsker å jobbe eller ikke. Arbeidsgiver kan ikke pålegge en tilkallingsvikar bestemte vakter.

 

2: Når kan en tilkallingsvikar jobbe?

En tilkallingsvikar ansees som en midlertidig ansatt. Det betyr at hvert oppdrag tilkallingsvikaren får må være en lovlig midlertidig ansettelse. På den måten legger loven sterke begrensninger for hvilke situasjoner en virksomhet kan bruke tilkallingsvikarer for å dekke bemanningsbehovet.

Tilkallingsvikarer kan jobbe:

  • Når arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter. Dette gjelder for eksempel på uteservering på en restaurant i sommersesongen eller i forbindelse med julehandel i butikk.
  • Når virksomheten trenger vikar for en eller flere andre ansatte. Dette gjelder for eksempel ved sykefravær eller permisjon.

Tilkallingsvikarene kan ikke jobbe:

  • Som en del av den faste bemanningen. Det betyr at en ansatt som har fast vakt én kveld i uken bør ansettes som en deltidsansatt, og ikke som en tilkallingsvikar.
  • For å dekke et løpende behov i virksomheten. Dersom virksomheten har et behov for fast bemanning er ikke vilkårene for midlertidig ansettelse oppfylt.

 

3: Hvor mye kan en tilkallingsvikar jobbe?

Det er ingen øvre eller nedre grense for hvor ofte en tilkallingsvikar kan arbeide i en virksomhet. En avtale med en tilkallingsvikar kan gjelde noen for noen timer, dager, uker eller måneder. Det avgjørende er at begrunnelsen for oppdraget fyller lovens krav. Arbeidstidsreglene som gjelder for øvrige ansatte vil sette en grense for hvor lenge en tilkallingsvikar kan arbeid i løpet av en dag eller uke.

Dersom en tilkallingsvikar jobber mye i en virksomhet over en lang periode, og arbeidsgiver ikke kan dokumentere at det er en lovlig midlertidig ansettelse, kan arbeidstakeren få rett på fast ansettelse. Det avgjørende er om arbeidstakeren har opparbeidet seg det som domstolen kaller for en «tilstrekkelig tilknytning til virksomheten».

 

3: Hvordan inngå avtale om tilkallingskontrakt

Virke anbefaler at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en rammeavtale for arbeidsforholdet der rettigheter og plikter fremgår. Rammeavtalen bør ha et tilhørende skjema for de enkelte oppdragene.
Du finner mal for ansettelseskontrakt i skjemabanken på medlemssidene våre.

 

5: Hva skjer når tilkallingsvikaren blir syk?

I likhet med andre arbeidstakere kan tilkallingsvikarer bli syke i forkant av en avtalt vakt. Du kan lese mer om reglene for sykefravær og sykepenger for tilkallingsvikarer i denne artikkelen.

 

6: Har tilkallingsvikaren rett på ferie og feriepenger?

Tilkallingsvikarer opptjener feriepenger etter ferieloven/avtale på samme måte som andre ansatte. I teorien har tilkallingsvikarer også rett på å avvikle ferie etter ferieloven/avtale, men dette har ikke praktisk betydning i situasjoner der tilkallingsvikaren kun jobber enkeltstående vakter.

 

7: Hvordan kan jeg si opp en tilkallingsvikar?

En tilkallingsvikar har verken har rett eller plikt til å arbeide i virksomheten. Derfor gjelder ikke oppsigelsesreglene for arbeidsforhold.

Som hovedregel tiltres arbeidsforholdet ved oppstart av hvert enkelt oppdrag, og det kan avsluttes uten varsel eller oppsigelse når oppdraget er avsluttet. Dersom virksomheten gjennom avtale har forpliktet seg til å tilby tilkallingsvikaren flere vakter fremover kan dette imidlertid stille seg annerledes. Dette må avgjøres ut fra en tolkning av avtalen. Det vil uansett være god personalpolitikk å gi beskjed til en tidligere tilkallingsvikar om at virksomheten ikke vil ha behov for vedkommende fremover.