Tillitsvalgtes innsynsrett i forkant av lønnsforhandlinger

Publisert:

​ Det er ofte ulike oppfatninger mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter om hvilken rett de tillitsvalgte har til å kreve og få utlevert opplysninger om de ansattes lønn i forkant av lokale lønnsforhandlinger.  

Datatilsynet la seg først på en restriktiv linje, men etter press fra LO ble det for noen år siden åpnet for at de tillitsvalgte bør få en utvidet innsynsrett.

Virke har nok en noe mer restriktiv linje på disse spørsmålene enn Datatilsynet – en linje som Virke har fulgt gjennom flere år.Vi anbefaler fremdeles følgende:

Når det gjelder ansatte som er organisert i en fagforening, kan lønnsopplysninger utleveres til den enkeltes tillitsvalgte i forkant av lønnsforhandlingene.Den tillitsvalgte har likevel taushetsplikt om disse opplysningene til andre.Medlemskapet i fagforeningen antas å gi en fullmakt fra den ansatte til den tillitsvalgte om å kunne motta slike opplysninger fra arbeidsgiver.Dette er også i tråd med bestemmelsene i enkelte overenskomster, bl.a. i Landsoverenskomsten:

I forbindelse med den årlige lønnsvurdering skal de tillitsvalgte for eget bruk innenfor bedriften på anmodning få utlevert oppgave over lønninger for de i forbundet organiserte arbeidstakere.

Virke mener at slike opplysninger kan gis til den tillitsvalgte uavhengig av om den enkelte tariffavtale har en slik formulering eller ikke.

Når det gjelder lønnsopplysninger om uorganiserte eller ansatte som er organiserte i andre fagforeninger, bør virksomhetene være mer restriktiv.

De tillitsvalgte kan på forespørsel før lokale lønnsforhandlinger få oversikt over lønnsopplysninger på grupper av personer i samme stillingskategori innenfor tariffområdet uten å underskrive taushetserklæring.Opplysningene må da være slik at enkeltpersoner ikke kan kjennes igjen, og det må være fem eller flere personer i hver gruppe.Virke anbefaler da å utlevere gjennomsnittslønn for gruppen.

Når det gjelder utlevering av lønnsopplysninger om uorganiserte arbeidstakere eller arbeidstakere organisert i andre fagforeninger i stillingskategorier med færre enn fem ansatte, anbefaler Virke at utlevering ikke finner sted uten samtykke fra dem det gjelder.Virke mener at det i slike tilfeller ikke er tilstrekkelig med taushetserklæring.


Virke mener videre at det ikke er grunn til at virksomheter innenfor ideell sektor skal behandles annerledes.Disse tariffavtalene har ingen bestemmelser om dette, men det kan imidlertid være tradisjoner i enkelte virksomheter som medfører en noe mindre restriktiv linje.

Når det gjelder tillitsvalgtes innsynsrett i innleide arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår, vises det til artikkel publisert 21.8.2013