Tillitsvalgtes innsynsrett i innleide arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår; praktisk fremgangsmåte

Publisert:

Virke har i tidligere artikler om innleiereglene forklart innholdet av likebehandlingsprinsippet, samt hvilke tiltak som er vedtatt for å sikre at likebehandlingsprinsippet følges (den såkalte tiltakspakken). Ett av tiltakene for å sikre likebehandling er at tillitsvalgte i innleievirksomheten har innsynsrett i den innleide arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår.

​Les mer om dette i

arbeidsmiljøloven § 14-12b (4

):

"Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver".

Spørsmålet er hvordan denne innsynsretten skal praktiseres. Dette kan oppsummeres i følgende punkter:

 1. Den tillitsvalgte må be innleievirksomheten om innsyn i de avtalte lønns- og arbeidsvilkårene. Innleievirksomheten har med andre ord ingen automatisk opplysningsplikt til de tillitsvalgte.

 2. De opplysningene som tillitsvalgte får skal kun brukes til å kontrollere at

  likebehandlingsprinsippet

  blir fulgt, dvs. at den innleide har minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått ved ansettelse i innleievirksomheten. Annen bruk av opplysningene, for eksempel i lønnsforhandlinger for egne medlemmer, vil være brudd på taushetsplikten som følger av § 14-12b (5) og kan straffes med bøter, jf.

  forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 2

  .

 3. Før den tillitsvalgte får utlevert opplysningene skal han/hun signere en taushetserklæring hvor det fremgår at opplysningene bare skal kunne brukes for å sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet i § 14-12a. Av taushetserklæringen skal det også fremgå at opplysningene ikke skal utleveres til andre, heller ikke til sentralt ledd i fagforeningen. En slik begrensning følger av forarbeidene til innleiereglene (Prop. 74 L (2011-2012) pkt. 12.2), og er begrunnet i personvernmessige og konkurransemessige hensyn. Den tillitsvalgte skal også forplikte seg til å behandle opplysningene i tråd med

  personopplysningsloven

  .

 4. Det er ikke et vilkår at den innleide samtykker til at det utleveres opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til tillitsvalgte, men den innleide skal informeres om at opplysninger blir utlevert.