Tips til godt sykefraværsarbeid

Publisert:

Regelverket pålegger arbeidsgivere en rekke plikter i forbindelse med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. I denne artikkelen gir vi deg konkrete tips til sykefraværsrutiner og sykefraværsarbeid.

Leder jobber med oppfølgingsplan

Sett konkrete mål for virksomhetens sykefraværsarbeid

Arbeidsgiver plikter å utarbeide sykefraværstatistikk, jf. folketrygdloven § 25-2 og forskrift om føring statistikk over sykefravær m.m. Oversikten kan avdekke eventuelle mønstre i sykefraværet, og det vil kunne avdekke utfordringer. Hvis du sammenligner egne sykefraværstall med egen bransje og landsgjennomsnittet, kan du se hvordan dere ligger an og om målene må justeres. Sykefraværet i Norge har ligget jevnt på 6,4 prosent de siste årene. Hvordan ligger din virksomhet i forhold til dette?

Lag gode rutiner for å nå disse målene

Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Det er viktig at sykefraværsrutinene er tilpasset og relevant for din virksomhet. Involvere de ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Når alle har et eierforhold til oppgaven og resultatet, øker sjansen for å lykkes.

Det er ikke nok at sykefraværsrutiner blir utarbeidet, de må være kjent i virksomheten. Sett opp plakater med sykefraværsrutiner, legg rutinene ut på intranettet, og gi informasjon på personalmøter etc.

Tett oppfølging på arbeidsplassen er hovedregelen

Tidligere ble sykdom ansett som en privatsak. I dag reflekterer lovverket at arbeidsplassen er hovedarenaen for sykefraværsoppfølgingen. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt skal ta utgangspunkt i at arbeidstaker fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, jf. aml. § 4-6 første ledd. Medarbeiderne plikter å melde fra om fraværet tidligst mulig, jf. ftrl. § 8-18 tredje ledd, og de har en generell medvirkningsplikt ved sykefravær ftrl. 8-8. Arbeidsgiveren har ansvar for oppfølgingsplanen og skal sammen med medarbeideren finne løsninger slik at veien tilbake til jobb blir kort, jf. aml. § 4-6 tredje ledd.

Sykmeldte har en aktivitetsplikt, som innebærer at det skal pågå arbeidsrelatert aktivitet i sykmeldingsperioden med mindre det er medisinske forhold som hindrer dette.
Arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre, jf. ftrl. § 8-4 annet ledd.

Dokumenter oppfølgingen/tilretteleggingen

Vi anbefaler at arbeidsgiver skriver protokoll av alt av møter og telefonsamtaler vedrørende oppfølgingen/tilretteleggingen, jf. aml. § 4-6 femte ledd. Dette for å sikre at det i ettertid kan dokumenteres at oppfølgingen har vært tilstrekkelig god. Ved langtidssykefravær over ett år kan oppsigelse bli aktuelt, jf. aml. § 15-7. Et sentralt spørsmål vil da være om arbeidsgiver har gjort tilstrekkelig for å tilrettelegge for at den ansatte kan fortsette sitt arbeid i bedriften og om dette kan dokumenteres.

Lederen har en nøkkelrolle

Lederne er nøkkelpersoner i sykefraværsarbeidet. Det er derfor essensielt at ledere kurses i sykefraværsoppfølging. Idebanken har utarbeidet et nyttig temahefte, Den viktige samtalen, som gir mange nyttige tips til dialog.

Vær trygg på rettigheter og plikter

En forutsetning for å få til godt sykefraværsarbeid er å ha oversikt over rettighetene og pliktene som gjelder ved sykefravær. Arbeidsgivers plikter kan oppsummeres i følgende punkter:

Virke har flere hjelpemidler som kan hjelpe deg til å bli trygg i regelverket for sykefraværsoppfølgingen. For eksempel tilbyr vi tjenesten Virke oppfølging som er et komplett HR-system/personalsystem for virksomheter som ønsker seg enklere personalrutiner og effektiv oppfølging av sykefravær. I tillegg tilbyr vi egne sykefraværskurs.

Idebanken finner du i tillegg mye info, suksesshistorier og gode tips til sykefraværsoppfølging. Her kan du også kostnadsfritt bestille nyttige temahefter.

Trenger du konkret hjelp i ditt sykefraværsarbeid ta kontakt med våre dyktige rådgivere på telefon 22 54 17 00 eller .

Lykke til!