Tvisteløsningsnemnd i arbeidsforhold

Publisert:

​Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2. Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform. Det vil si at tvister på de aktuelle områdene ikke kan bringes inn for en alminnelig domstol før de har vært behandlet i tvisteløsningsnemnda.

Hvilke tvister behandler nemnda?
Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til:

  • Utvidet stilling/fortrinnsrett for deltidsansatte'
  • Redusert arbeidstid
  • Fleksibel arbeidstid
  • Fritak for nattarbeid
  • Fritak for overtidsarbeid og merarbeid
  • Utdanningspermisjon
  • Permisjon i tilknytning til fødsel
  • Andre permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12

Hvordan går man frem og hvilke frister gjelder?
Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig, og innenfor bestemte frister som er nærmere fastsatt i en egen forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2005.Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven (Lovdata)


Foruten fristregler inneholder forskriften nærmere bestemmelser om tvisteløsningsnemndas oppnevning og virksomhet.

Nemndas sammensetning og arbeidsform
Tvisteløsningsnemnda har tre faste medlemmer: En nøytral og arbeidslivskyndig leder og to medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I tillegg oppnevnes to medlemmer i tilknytning til den enkelte sak. Disse skal bidra med kunnskap om bransjen som er berørt i saken, og de oppnevnes etter forslag fra partene i tvisten.

Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan og er ikke underlagt Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda. Sekretariatet forbereder sakene og innkaller i samråd med nemndas leder til møter når det er nødvendig. Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og innsendt dokumentasjon. I særlige tilfeller kan de innkalle partene dersom den mener det er nødvendig for sakens opplysning. Tvisteløsningsnemndas vedtak er bindende med mindre det overprøves av en domstol.