Uføretrygd kombinert med arbeid

I 2015 ble det nye regler for uføretrygd kombinert med arbeid. Dette regelverket er ment å motivere flere med uføretrygd til å arbeide så mye de kan, samtidig som uføretrygden er en varig ytelse hvor arbeidsinntekt ikke medfører at uføregraden blir redusert.

Senor arbeidstaker

​Forutsetningen for ikke å få redusert uføregrad er at arbeidsinntekten er innenfor inntektsgrensen for den enkelte. Den enkelte uføretrygdede har i sitt vedtak fra NAV fått opplyst i hvor mye inntekt som er mulig uten reduksjon av uføretrygden.

Ved inntekt ut over arbeidstakers inntektsgrense, vil uføretrygden bli redusert. Arbeidstaker kan imidlertid når som helst gå tilbake til sin opprinnelige utbetaling av uføretrygd ved å redusere inntekten. Det er arbeidstakers ansvar å melde fra til NAV dersom inntekten overskrider grensen.

Siden kombinasjonen av uføretrygd og inntekt alltid vil være høyere enn uføretrygd alene, kan det medføre at flere arbeidstakere ønsker å kombinere arbeid og uføretrygd. I den forbindelse oppstår det noen problemstillinger både mht sykepenger og med avvikling av arbeidsforholdet. Vi vil her redegjøre for hvordan arbeidsgiver kan forholde seg i slike tilfeller.

Arbeidstakers sykepengerettigheter etter innvilget uføretrygd fra NAV

En arbeidstaker som er innvilget uføretrygd har rett til sykepenger for inntekt som kommer i tillegg til uføretrygden jf. ftrl. § 8-50. For arbeidstaker mellom 62 og 70 år gjelder spesielle regler ved sykefravær jf. ftrl. § 8-51. I begge tilfeller må øvrige vilkår for sykepenger i ftrl. kap. 8 være oppfylt. Tariffavtaler kan ha bedre rettigheter.

Hva skjer med arbeidsforholdet ved innvilget 100% uføretrygd fra NAV?

En arbeidstaker som har fått innvilget 100% uføretrygd har gyldig fravær når fraværet også er dokumentert (kopi av vedtaket). Ved 100% uføretrygd er det klart at arbeidstaker ikke kommer tilbake til arbeidet og arbeidsforholdet bør avvikles – det vil ellers bestå inntil en av partene sier opp. Arbeidsgiver bør derfor ta initiativ til en samtale for å avklare arbeidstakers fratreden. Resultatet av samtalen bekreftes skriftlig og undertegnes av partene. Ønsker ikke arbeidstaker å avslutte arbeidsforholdet på denne måten, må arbeidsgiver gå veien om formell oppsigelse ihht aml. kap. 15. For arbeidstaker som fratrer med uføretrygd kan avgangen markeres på samme måte som virksomheten gjør for de som fratrer med pensjon dersom arbeidstaker ønsker det.

Arbeidstaker har ikke rett til å beholde deler av stillingen ved innvilgelse av 100% uførhet. Er det ønskelig fra begge parter og ingen andre har fortrinnsrett etter aml. §§ 14-2 og 14-3, kan det imidlertid inngås avtale om en mindre stilling etter avvikling av det opprinnelige arbeidsforholdet. andre søkere.

Inngås det ny arbeidsavtale i mindre stilling umiddelbart etter innvilget uføretrygd, vil nytt sykefravær innebære ny arbeidsgiverperiode etter sammenhengende arbeid i 16 dager i den nye stillingen. Sykepenger fra NAV vil imidlertid først inntre etter 26 uker i stillingen, jf. ftrl. § 8-12, 2., 3. og 4. avsnitt.

Hva skjer med arbeidsforholdet ved innvilget gradert uføretrygd fra NAV?

I slike tilfelle vil det være viktig for arbeidsgiver å få frigjort den delen arbeidstaker er blitt uføretrygdet i. Arbeidsgiver bør derfor justere stillingsstørrelsen slik at den nye situasjonen gjenspeiles i arbeidsavtalen. Fremgangsmåten for inngåelse av ny arbeidsavtale kan være tilsvarende som for arbeidstaker som har fått innvilget 100% varig uførhet.

På samme måte som 100% uføretrygd vil arbeidstaker med gradert innvilget uføretrygd som gjenopptar arbeidet i deler av stillingen, anses for å ha gjenopptatt arbeidet heltmhtsykepengerettigheter. Gjenopptakelse av arbeidet innebærer at arbeidstaker etter 16 dagers sammenhengende arbeid i deltidsstillingen vil bety ny arbeidsgiverperiode. Sykepenger fra NAV vil imidlertid ikke inntre før etter 26 uker i stillingen, jf. ftrl. § 8-12, 2. og 3. avsnitt.

Nyansettelser av uføretrygdet arbeidstaker

For nyansatt arbeidstaker forutsettes 4 uker sammenhengende ansettelse hos arbeidsgiver før retten til sykepenger inntrer jf. ftrl. 8-18, 1. avsnitt. Retten til sykepenger forutsetter videre at arbeidstaker også oppfyller øvrige krav for rett til sykepenger i hht til ftrl. kap. 8. Tariffavtaler kan ha bedre rettigheter.

En ufør arbeidstaker opparbeider seg nye rettigheter fra NAV etter å ha vært i arbeid i 26 uker. Dersom arbeidsgiver forskutterer eller betaler full lønn under sykefraværet kan det derfor være nødvendig å avklare hvorvidt arbeidstaker har sine sykepengerettigheter i behold ved ansettelsen. Dette for å unngå å utbetale lønn som arbeidstaker ikke har krav på, da det kan by på utfordringer å kreve tilbake for mye utbetalt lønn, jf. aml. § 14-15.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .