Ugyldig egenoppsigelse fra arbeidstaker

Publisert:

​ En egenoppsigelse fra arbeidstaker er bindende idet den er kommet til arbeidsgivers kunnskap. I de aller fleste tilfeller vil en oppsigelse fra arbeidstaker være uproblematisk og arbeidsforholdet vil bli avsluttet etter de ordinære regler som fremgår av arbeidsmiljøloven.

Spørsmålet er om arbeidstaker i visse tilfeller likevel kan påberope seg at egenoppsigelsen er ugyldig fordi den for eksempel er avgitt under "press" fra arbeidsgiver om oppsigelse eller avskjed.

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd at en oppsigelse skal skje skriftlig. For arbeidsgiver er dette skriftlighetskravet absolutt, mens det for arbeidstaker er en såkalt ordensbestemmelse. Dette innebærer at en muntlig egenoppsigelse fra arbeidstaker er like gyldig som en skriftlig. Oppstår det en tvist om en muntlig oppsigelse fra arbeidstaker faktisk er avgitt, vil derfor arbeidstaker ha bevisbyrden. På grunn av den usikkerhet som oppstår i disse situasjonene er det likevel svært viktig at arbeidsgiver sikrer seg bevis for hva som faktisk har skjedd.

Artikkelen avgrenser mot de tilfellene en arbeidstaker kort tid etter oppsigelsen trekker denne tilbake fordi han angrer seg. Det såkalte "re-integra"-prinsippet i avtaleloven § 39 gir en avtalepart rett til å trekke et løfte tilbake etter at det er bindende. Dette er en ekstraordinær tilbakekallsrett der kravene er svært strenge. Det vises for øvrig til Virkes artikkel "Tilbakekall av oppsigelse fra arbeidstaker" av 20. august 2014.

Gyldigheten av arbeidstakers egenoppsigelse må vurderes etter avtaleloven § 36 og ikke etter arbeidsmiljøloven § 15-7, som bare gjelder arbeidsgivers oppsigelse av arbeidstaker. Etter avtaleloven § 36 kan en egenoppsigelse settes til side dersom det etter en helhetsvurdering vil virke urimelig å gjøre den gjeldende.

Ved ovennevnte helhetsvurdering må man blant annet se på egenoppsigelsens innhold, partenes stilling og styrkeforhold, forholdene ved avgivelsen av oppsigelsen og etterfølgende forhold.

De fleste tvister vedrørende egenoppsigelser har sitt opphav i ulike situasjoner der arbeidstaker i realiteten står overfor valget mellom å si opp selv eller å få en oppsigelse eller avskjed av arbeidsgiver. I slike situasjoner er det viktig at arbeidsgiver gir arbeidstaker nok tid til å tenke seg om eller søke råd fra andre, f.eks. tillitsvalgte eller advokat.

Selv om arbeidstakers oppsigelse er foranlediget av et ønske fra arbeidsgiver, tilsier ikke et slikt "press" i seg selv at oppsigelsen blir ugyldig. Ofte kan arbeidstaker ha gode grunner for å ta et slikt valg og vurdere at dette er den beste løsningen i den vanskelige situasjonen han er i. En egenoppsigelse vil derfor som den helt klare hovedregel være gyldig dersom arbeidsgiver lovlig kunne oppnå samme resultat ved oppsigelse eller avskjed etter arbeidsmiljøloven. En egenoppsigelse vil ikke være urimelig dersom vilkårene for oppsigelse eller avskjed uansett er tilstede.

Det er likevel ikke åpenbart at en egenoppsigelse skal settes til side dersom det er tvilsomt om arbeidsgiver hadde anledning til å gå til oppsigelse. I slike tilfeller må det foretas en bredere helhetsvurdering etter avtaleloven § 36, der viktige momenter vil være partenes stilling, den tid arbeidstaker fikk til å vurdere spørsmålet, om han har benyttet ekstern rådgiver og hvor lang tid det er gått fra egenoppsigelsen ble gitt.

Dersom du som arbeidsgiver vurderer om arbeidstaker skal gis anledning til å si opp selv i en situasjon der det aktuelle alternativet er en oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiver, anbefales det at du tar kontakt med Virke i forkant av beslutningen. 

For nærmere spørsmål om ovennevnte, kan medlemmer ta kontakt med Virke på telefon 22 54 17 00 og taste 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til